Et forskningsprogram, som er et samarbejde mellem LG Insight, VIVE og Københavns Universitet, om evaluering af danskuddannelserne, præsenterede i efteråret 2020 en delrapport, som blandt andet viste, at flygtninge, der kommer i virksomhedspraktik, kun har kortvarig effekt i forhold til at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

I rapporten hedder det blandt andet, ”at flygtninge, der kommer i virksomhedspraktik i løbet af det første år i landet, får i gennemsnit en lavere karakter til eksamen i dansk. Den tidlige kontakt med arbejdsmarkedet giver til gengæld en kortvarig positiv effekt på flygtninges beskæftigelse, men effekten forsvinder allerede omkring et år efter endt praktikforløb.”

Både betydning for job og generel integration

Evalueringen er nu opdateret med endnu et interessant resultat, nemlig at danskuddannelse har positive effekter på flygtninges beskæftigelse, jobfastholdelse og jobudvikling.

Flygtninge med meget danskuddannelse i starten af integrationsperioden klarer sig bedre på arbejdsmarkedet end for eksempel flygtninge, som modtager mindre danskuddannelse og mere virksomhedsrettet indsats. Resultaterne peger på betydningen af danskuddannelse for den langsigtede integration – både på arbejdsmarkedet og generelt for familiens integration.

Resultaterne er nyttige viden, der oplagt kan medtænkes, når regeringen udarbejder sit varslede forslag om 37 timers-aktivering af flygtninge under integrationsprogrammet.

Læs mere

Læs analyserapporten (på engelsk)