Tilbage i 2016 havde Erhvervsskolen Nordsjælland længe haft problemer med at rekruttere undervisere til elektrikeruddannelsen. Erhvervsskolens ledelse besluttede derfor at nedlægge uddannelsen. Som konsekvens heraf blev fem undervisere fyret.

Ifølge samarbejdsaftalen, der gælder for alle statslige arbejdspladser, skal samarbejdsudvalget (SU) inddrages i god tid, før ledelsen træffer beslutninger af væsentlig betydning for medarbejderne. Desuden skal ledelsen beskrive sagen i SU, så det bliver muligt at drøfte sagen grundigt. Formålet er, at medarbejdernes synspunkter og forslag skal kunne indgå i ledelsens beslutningsgrundlag.

Det skete ikke på Erhvervsskolen Nordsjælland. SU blev slet ikke inddraget. Medarbejdersiden i SU indbragte derfor sagen for Samarbejdsnævnet i staten, der gav medarbejderne medhold i, at ledelsen havde brudt reglerne i samarbejdsaftalen. Samarbejdsnævnet udtalte derfor kritik af ledelsen. Det spørgsmål, der herefter stod tilbage, var, om arbejdsgiverne skulle betale bod som følge af regelbruddet. Spørgsmålet om bod skulle afgøres ved faglig voldgift.

Hvad er Samarbejdsudvalget i staten?
Samarbejdsnævnet kan modtage sager fra medarbejdere på samtlige statslige arbejdspladser, når der ikke kan opnås enighed lokalt på en arbejdsplads. Nævnet behandler og afgører sager om fortolkning og brud på Samarbejdsaftalen. Nævnet sammensættes med ligelig repræsentation fra hver af samarbejdsaftalens parter – det vil sige tre repræsentanter fra staten (Kompetence- og Medarbejderstyrelsen) og tre repræsentanter fra lønmodtagersiden (CFU). Medarbejdersiden i et samarbejdsudvalg kan sende en sag direkte til Samarbejdsnævnet, hvis der sker brud på samarbejdsaftalens informationspligt.

I forbindelse med at der er indgået forlig om betalt spisepause mellem CFU og Medarbejder- og Komptencestyrelsen, er der nu også indgået forlig i denne sag. Som konsekvens af forliget skal Erhvervsskolen Nordsjælland ikke betale bod for at have brudt reglerne, men der er enighed mellem partnere om, at det ikke skal danne præcedens i lignende sager, hvis der sker brud på samarbejdsaftalen.

- Det er bare ikke i orden, at man kan ignorere de bestemmelser om SU, som parterne har aftalt. Det har de centrale arbejdsgivere erkendt. Forløbet er under al kritik, og nu skal det altså være slut med den slags sager. Vi er nødt til at kræve, at der strammes op, så vi fremover sikrer, at reglerne overholdes, og at eventuelle brud på de aftalte regler om SU meget hurtigt afklares og sanktioneres, siger formanden for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan.