Københavns Kommune vil ramme nogle af de unge, der har allermest brug for en håndholdt støtte gennem uddannelsen, hvis man sparer den uafhængige STU-vejledning i UU væk og flytter vejledningen ud på de skoler, der står for den særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse.

Det er der planer om i et besparelsesforslag, som skal behandles i kommunens Børne- og Ungeudvalget i morgen.   

- Hvis man flytter vejledningen ud på skolerne, betyder det, at der så slet ikke bliver nogle institutionsuafhængige og uvildige instanser, der kan se STU-uddannelsesstederne lidt over skulderen. Det svarer i princippet til, at man ikke følger op på børn eller unge, der kommer i dagbehandling eller bliver anbragt, siger Anna Grethe Kirk Jensen, der er STU-vejleder i kommunen og dermed en af de vejledere og tovholdere for STU-eleverne, der risikerer at blive ramt af den store besparelse.

STU er

Et tilbud til unge under 25 år, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. De har et retskrav på at få tilbud en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse – STU. Uddannelsen er ikke kompetencegivende til videre uddannelse eller erhverv, den har til formål at give unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov mulighed for at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt – og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

STU-skoler er de skoler, som Københavns Kommune har indgået rammeaftale med om STU-undervisningen.

I morgen skal Børne- og Ungeudvalget i Københavns Kommune beslutte, om man vil indstille til Borgerrepræsentationen, at cirka halvdelen af det nuværende STU-team skal afskediges – hvilket svarer til fire-fem stillinger. Det sker, fordi en rapport, som konsulentfirmaet Deloitte har foretaget for kommunen, siger, at der foregår dobbeltarbejde rent vejledningsmæssigt for STU-eleverne. Det mener MED-udvalget er både uheldigt og urigtigt at skrive, og man har udtrykt sin harme i en henvendelse til Børne- og Ungeudvalget over, at medarbejderne ikke har været inddraget i planerne. Dermed har man ikke haft chancen for at forklare, hvorfor det er så uheldigt et område at spare på, og hvorfor den foreslåede plan om at flytte vejledningen ud til skolerne selv er så uheldig.

Andre interesser

Også Uddannelsesforbundet reagerer med stærk bekymring over for planerne og henvendte sig før påske til de enkelte medlemmer af Børne- og Ungeudvalget med en mail. Her skriver formanden for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan, blandt andet om de modsatrettede interesser, der kan være, hvis det bliver skolerne selv, der skal stå for vejledningen:

”Vi ved, at STU-udbyderne er dygtige til at tage sig at STU-målgruppen i det daglige, såvel fagligt som pædagogisk og til at vejlede kursisterne. Men den STU-vejledning, som foreslås nedlagt i Københavns Kommune, har et andet formål, da vejlederne i kommunen har en bredere og helhedsorienteret tilgang til STU-vejledningen; fx at sikre de unges trivsel, at kende de forskellige uddannelsestilbud og udbydere af STU’en, og at sikre, at forældrene og den unge bliver inddraget undervejs i STU’en”, hedder det.

Anna Grethe Kirk Jensen understreger på samme måde, at ”det jo ikke er, fordi uddannelsesstederne ikke vil det bedste for den unge”:

- Men virkeligheden er også bare derude. Og det kan være nødvendigt at stille nogle spørgsmål, som uddannelsesstedet måske ikke selv stiller, siger hun.

Sammen med kollegerne har hun flere eksempler på, at en uafhængig vejledning har hjulpet unge STU-elever med at få egne ønsker og behov opfyldt. Overordnet har STU-vejlederne nemlig fokus på at sikre, at undervisningen tilrettelægges efter den enkeltes mål og sikrer progression i forhold til at nå disse mål. Og her kan det vise sig at være bedst for den unge, at han eller hun skifter skole, holder pause, kommer i praktik eller måske skifter til et mindre vidtgående tilbud. Det er klart, at den skole, som eleven går på, kan have en anden interesse i den slags end eleven og forældrene, lyder det fra vejlederne.

De har brug for en håndholdt støtte

I januar i år kom en benchmarkingsanalyse, som Epinion har foretaget for Undervisningsministeriet af STU-området. Her står der, at forældregruppen til de unge, der går på STU, overordnet set har mindre uddannelse end gennemsnitsforældrene. Også derfor er der behov for en vejleder og koordinator, der kan tale de allermest udsatte unges sag.

- Det er hammersvært at komme ind i STU, så det er vitterlig kun for unge, der har brug for at blive holdt i hånden uddannelsen igennem, pointerer Anna Grethe Kirk Jensen.

Vedr.: Bemærkninger til møde i Børne- og Ungeudvalget d. 24. april 2019. Behandling af pkt. 1.3: Forenkling af vejledning af unge på Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Uddannelsesforbundet vil gerne tilkendegive sin bekymring i forhold til Effektiviseringsforslag til forenkling af vejledningen af unge på STU. 

Med udlægningen af STU-vejledningsopgaven til STU-udbyderne – såvel de kommunale som de private – finder forbundet, at der er en risiko for, at den uvildige vejledning af STU målgruppen, der er sårbar og udsat, er i fare. Der er stor risiko for, at der kan ske en sammenblanding af interesser, der fx kan indebære, at unge bliver fastholdt eller ikke får mulighed for at skifte uddannelse under vejs i deres STU.

Vi ved, at STU udbyderne er dygtige til at tage sig at STU målgruppen i det daglige, såvel fagligt som pædagogisk og til at vejlede kursisterne i daglige. Men den STU vejledning, som foreslås nedlagt i Københavns Kommune, har et andet formål, da vejlederne i kommunen har en bredere og helhedsorienteret tilgang til STU vejledningen; fx at sikre de unges trivsel, at kende de forskellige uddannelsestilbud og udbydere af FGU’en, at sikre  forældrene og den unge bliver inddraget undervejs i STU’en mv.

Vi vil derfor anbefale Børne- og Ungeudvalget at forkaster effektiviseringsforslaget og at fastholde den stab af professionel STU-vejledere, der igennem mange år har opbygget deres ekspertise indenfor dette særlige uddannelsesområde – såvel i forhold til uddannelsesmuligheder for STU, målgruppen, specialviden om målgruppen og de uddannelsessteder, der udbyder STU.

Hvis København Kommune gennemfører effektiviseringsforslag, er vi bekymrede for, at STU målgruppen ikke får opfyldt de retskrav, som STU’en fordrer, og som den uvildige vejledning i Kommunen for nuværende er garant for.

Med venlig hilsen

Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet

“Det kan være nødvendigt at stille nogle spørgsmål, som uddannelsesstedet måske ikke selv stiller.ˮ

Hun peger på analysens konklusioner af, hvad der betyder noget for, om de unge gennemfører STU’en. Og den ender med at give nogle pejlemærker til best practice. Det handler blandt andet om at koordinere, at inddrage den unge og forældrene, lave en god opstartsfase, og fokusere på praktikken:

- Og det er lige præcis disse pejlemærker, vi med STU-vejledningen har været med til at understøtte. Besparelsesforslaget fra kommunen går bare i den stik modsatte retning, siger Anna Grethe Kirk Jensen, som i øvrigt sammen med kollegerne er bekymrede for, at denne besparelsesidé – som ikke er set før – vil brede sig, så andre kommuner kunne få samme idé, ”for det er bestemt ikke i de unges interesse”, siger hun.

Københavns Kommune har i morgen onsdag anden og sidste behandling i Børne- og ungeudvalget om indstillingen til besparelsen. Det er her, at Uddannelsesforbundet håber, at blandt andet henvendelsen fra dem kan være med til at påvirke beslutningen. Børne- og Ungeudvalget bør forkaste effektiviseringsforslaget og fastholde den stab af professionel STU-vejledere, der igennem mange år har opbygget deres ekspertise indenfor dette særlige uddannelsesområde, hedder det:

”Hvis Københavns Kommune gennemfører effektiviseringsforslaget, er vi bekymrede for, at STU-målgruppen ikke får opfyldt de retskrav, som STU’en fordrer, og som den uvildige vejledning i Kommunen for nuværende er garant for”.