Som følge af erhvervsuddannelsesreformen skal alle institutioner fremadrettet foretage elevtrivsels- og virksomhedstilfredshedsmålinger.

Elevtrivsel og virksomhedstilfredshed er ifølge ministeriet nøgleindikatorer for kvalitet. Udviklingen på disse to områder indgår derfor som ét af de fire klare mål i aftalen om erhvervsuddannelsesreformen. Det betyder, at graden af elevtrivsel og virksomhedstilfredshed og udviklingen af denne vil indgå i ministeriets kvalitetstilsyn med skolerne og indgå i de kommende udbudsrunder. Samtidig er der lagt op til, at elevtrivsels- og virksomhedstilfredshedsundersøgelsen skal indgå i skolernes interne kvalitetsarbejde og handleplan for øget gennemførelse.

Fredag d. 11. september, har undervisningsministeriet udsendt en orientering og vejledning om elevtrivsels- og virksomhedstilfredshedsmålingerne.

 Der skal gennemføres obligatoriske elevtrivselsmålinger på erhvervsuddannelserne i perioden 1. oktober til 1. december 2015. Alle besvarelser er anonyme.

 Måling af virksomhedstilfredshed er blevet forsinket i forhold til det tidligere udmeldte, da modellen for målingens gennemførelse og spørgerammen ikke er færdigudviklet. Derfor gennemføres virksomhedstilfredshedsmålingerne som en frivillig måling i perioden 1. februar til 1. maj 2016, og det forventes, at første obligatoriske måling bliver perioden 1. oktober til 1. december 2016.

Information om de to målinger samt spørgeskemaet, som skal anvendes i de obligatoriske elevtrivselsmålinger, er offentliggjort på ministeriets hjemmeside.

Det er obligatorisk for institutionerne at anvende den udmeldte spørgeramme. Skolerne kan fortsat efter eget ønske og behov gennemføre yderligere trivselsmålinger som en del af deres kvalitetsarbejde, ligesom de kan tilføje yderligere spørgsmål til spørgerammen med henblik på anvendelse lokalt kvalitetsarbejde.

I vejledningerne fra ministeriet omkring de to målinger er det ikke beskrevet, hvordan målingerne kan eller bør anvendes fremadrettet i det interne kvalitetsarbejde. Men Uddannelsesforbundet opfordrer til, at man på skolerne drøfter dette og i fællesskab beslutter, hvordan resultaterne af de to målinger skal indgå i udviklingen af uddannelserne.