For de skoler, der overgår til de nye arbejdstidsaftaler med normperiode start 1. januar 2022, er fristen for udlevering af opgaveoversigten til hver enkelt lærer fem uger før normperiodens start. Et kig i kalenderen viser, at datoen fredag den 26. november er sidste frist. Før udlevering skal opgaveoversigtens indhold og tidsangivelser være drøftet med den enkelte lærer. 

Reglen om udlevering af opgaveoversigter senest 5 uger før normperiodens start er et centralt element i de arbejdstidsaftaler, som LC/Uddannelsesforbundet har indgået med KL for de kommunale skoleformer og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen for de statslige skoleformer. 

Opgaveoversigten skal være konkret

Opgaveoversigten skal være så detaljeret, at lærer og leder sammen kan vurdere og understøtte, at der er sammenhæng mellem den enkelte lærers arbejdstid og opgaver og at der er et rimeligt forhold mellem lærerens undervisning og forberedelse.

Der skal anføres planlagt tid til undervisning, estimeret tid til individuel forberedelse og derudover tid på alle opgaver, som skønnes til mere en 60 timer i løbet af normperioden. Hvis ikke alle opgaver kan planlægges indholdsmæssigt ved normperiodens start, skal det fremgå af opgaveoversigten. 

I arbejdet med opgaveoversigten skal både ledelsen og tillidsrepræsentanten også huske på, at lærere kan være på deltid, alders-/seniorreduktion, have andre større opgaver som for eksempel efter-videreuddannelse og arbejde som tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant.   

Transparens og fælles retning er vigtigt

De nye arbejdstidsaftaler er ikke en fortsættelse af lov 409, selvom loven også havde krav om opgaveoversigter. I praksis var mange af disse oversigter dog ikke brugbare til en meningsfuld samtale mellem lærer og ledelse om sammenhængen mellem tid, opgaver og et rimeligt forhold mellem undervisning og forberedelse. Mange gange fandt der slet ingen samtaler sted. De nye arbejdstidsaftaler afspejler en anden tilgang til lærerarbejdet og til samarbejdet mellem ledelser og tillidsrepræsentanterne. 

Fremover skal opgaveoversigterne efterleve de nye arbejdstidsaftalers krav. Opgaveoversigten til den enkelte lærer bygger på det samarbejde, som ledelser og tillidsrepræsentanter har om hele skolens fremtidige arbejdsopgaver (samarbejdssporet i aftalerne). Drøftelserne mellem ledelse og tillidsrepræsentanterne skal udmøntes i en skole-/institutionsplan, sådan som den fremgår af arbejdstidsaftalen. Alle lærere på skolen/institutionen skal have haft mulighed for at være med til at kvalificere planen. 

Arbejdstidsaftalerne lægger også op til, at samarbejdet mellem ledelse og TR frem mod udformningen af opgaveoversigterne tager udgangspunkt i en samlet fælles viden om arbejdstid på skolen. Der skal være transparens, gennemskuelighed og fælles tilgang til data og informationer i dette arbejde.

Rådgivning om opgaveoversigter

Tillidsrepræsentanter og foreningsformænd har fortsat mulighed for at få sparring om opgaveoversigterne hos Uddannelsesforbundets sekretariat. Her er konsulenterne klar med rådgivning om arbejdstidsaftalernes bestemmelser.