På mange skoler afsluttes normperioden i forbindelse med sommerferien. Derfor er det lige nu vigtigt for mange, at være opmærksomme på, at arbejdstiden er opgjort korrekt.

I en medlemsundersøgelse fra foråret 2017 gav en stor gruppe medlemmer og tillidsrepræsentanter udtryk for, at deres arbejdstid ikke opgøres korrekt.
Det er en alvorlig tilbagemelding, som kan betyde, at I bliver snydt for overtidsbetaling. Derfor opfordrer vi til, at I hjælp er jeres kolleger med at tjekke, at deres arbejdstid er opgjort korrekt.

Reglerne for opgørelse af arbejdstid er klare

  • Ledelsen har pligt til at opgøre den faktisk præsterede arbejdstid, som en lærer har anvendt til at løse arbejdsopgaverne i normperioden, medmindre der er indgået lokal aftale om tidsakkorder.
  • Udgangspunktet i arbejdstidsreglerne er en ”komme-gå-model” med fuld tilstedeværelse på arbejdspladsen, fordi det er arbejdstiden mellem mødetidspunktet og det tidspunkt, hvor arbejdsstedet kan forlades, som indgår i arbejdstidens opgørelse.
  • Hvis der på din skole er flekstid, så komme- og gåtidspunkterne ikke ligger fast for den enkelte lærer, skal du som tillidsrepræsentant derfor være opmærksom på, at der alligevel skal ske en korrekt opgørelse af den præsterede arbejdstid på arbejdsdage. Det kræver et system til eller en praksis for tidsregistrering.
  • Det samme er tilfældet, hvis det på din skole er muligt at lægge en del af arbejdstiden uden for arbejdspladsen, fx derhjemme. Også her er det afgørende for en korrekt opgørelse af den præsterede arbejdstid, at arbejdstiden uden for skolen registreres korrekt.
  • Opgørelsen af arbejdstiden i normperioden skal konstatere om foreligger overtid. Overtid skal afspadseres eller udbetales med et tillæg på 50%.
Andre regler end GL

Vær opmærksom på, at nogle ledelser på EUD og VUC fejlagtigt anvender reglerne fra GLs overenskomst om merarbejde også på vores områder. Det kan betyde, at afregningen af overtid ikke er korrekt og dermed at medlemmerne snydes for overtidsbetaling.

Læs mere


TR håndbogen

Vælg ”område” og på emnerne ”arbejdstid/opgørelse af arbejdstid/overarbejde”