Politikker

Uddannelsesforbundets kongres og hovedbestyrelse har vedtaget en række politikker for arbejdet på forbundets områder.

Der er behov for at give flere voksne en reel chance for at uddanne sige på linje med de unge. Derfor er Uddannelsesforbundet, GL og Danske HF & VUC gået sammen om en uddannelsesvision ”Videre som voksen”, der kan sikre, at voksne får reelle muligheder for at få almen uddannelse, der matcher det, der forventes af de unge.

AVU er med sit voksenpædagogiske læringsmiljø en uundværlig spiller i den nationale uddannelsesstrategi.

Uddannelsesforbundet arbejder for at påvirke OBU-ens rammer, fagligt didaktiske dimensioner og krav til ordblindeundervisernes kompetencer.

EUD-reformens intentioner om at tiltrække flere elever direkte fra 9. og 10 klasse.

Formålet med undervisningen i dansk som andetsprog fremgår af § 1 i Lov om dansk- uddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Underviseren er den bedste app i den digitale omstilling

I august 2019 startede den forberedende grunduddannelse (FGU) på 27 FGU-institutioner og 85 skoler. Formålet med FGU’en er at bidrage til den politiske målsætning fra 2017 om, at alle unge har gennemført en ungdomsuddannelse eller er kommet i beskæftigelse, før de fylder 25 år.

Dette politikpapir har fokus på daghøjskoler, undervisning hos oplysningsforbund og aftenskolerne.

Ifølge lovgivningen om særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse fra 2007 har alle unge, uanset funktionsniveau, ret til at tage en ungdomsuddannelse- også selvom de ikke kan leve op til kravene i det ordinære ungdomsuddannelsessystem.

Dannelsen er sat under pres og er gennem de seneste årtier i højere grad sat ud på et sidespor. Det er en bekymrende udvikling. Vores elever og kursister har brug for at lære at forholde sig kritisk, nysgerrigt og modigt til sig selv, fællesskaber og omverdenen. En dannelsesproces der går forud for at blive aktive og myndige borgere.