Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har efter drøftelse med LC og Uddannelsesforbundet udsendt en vejledning til timelærercirkulæret for de merkantile og tekniske erhvervsuddannelser, der trådte i kraft den 30. juni 2021.

I vejledningen præciserer styrelsen blandt andet, at det ikke er intentionen, at institutionerne skal anvende timelæreransættelser i større omfang end hidtil. 

Det er således fortsat ministeriets opfattelse, at ansættelse af undervisningspersonale på merkantile eller tekniske uddannelser i videst muligt omfang skal ske på vilkår som fastansat. Derfor kan der kun rent undtagelsesvist kan ske ansættelse på timelønsvilkår, når der er objektive forhold, der begrunder anvendelsen af timelønsvilkår. 

To kategorier af timelærere

I cirkulæret sondres der mellem to kategorier af timelærere. Man skelner mellem, om timelærere udfører arbejde, der ikke er sammenligneligt med de fastansattes opgaver, eller om timelærerens arbejdsopgaver er sammenlignelige. Vejledningen rummer eksempler på, hvornår timelærere skal ansættes i de to kategorier.

Arbejdsfunktionerne for en timelærer kan eksempelvis adskille sig fra en fastansat ved, at timelæreren ikke selv planlægger sin undervisning fx en hjælpelærer, der skal bistå den faste lærer med at holde opsyn med eleverne under eksempelvis truckkørsel. Den faste lærer har fortsat ansvaret for tilrettelæggelse af undervisningen, mens hjælpelæreren bistår den faste lærer. Her vil hjælpelæreren kunne ansættes i henhold til kategori I. 

Selvstændig undervisning er kategori II

Efter Uddannelsesforbundets opfattelse vil timelærere, der underviser, som udgangspunkt skulle ansættes i kategori II. Det betyder, at langt den største del af kvotatimelærere skal ansættes i kategori II, der indebærer, at timelæreren får vilkår, der svarer til de fastansattes.

Ansætter institutionen timelærere i kategori I, opfodres tillidsrepræsentanterne til at orientere Uddannelsesforbundets sekretariat.