De 100.000 ukrainske flygtninge, som forventes i Danmark, kommer en række af Uddannelsesforbundets medlemmer også til at komme i berøring med.

De ukrainere, der vælger at søge asyl i Danmark, kommer til at følge den traditionelle integrationspakke og kan blive integrationskursister på danskuddannelserne på sprogcentrene. De, der ikke søger asyl, vil stadig kunne deltage i danskuddannelse på samme vilkår som øvrige udlændinge i Danmark.

Undervisningsministeriets hjemmeside har en et særligt afsnit, hvor det fremgår hvilke øvrige skoletyper og uddannelser, som ukrainerne i baggrund med den nuværende lovgivning, kan søge ind på.

Se mere på ministeriets hjemmeside 

Der kan komme nye politiske aftaler i forhold til ukrainernes muligheder senere.

Overenskomster skal overholdes  

Det er vigtigt, at gældende overenskomster og aftaler for undervisere på Uddannelsesforbundets områder respekteres – også i denne særlige situation.  

Skal overenskomsternes regler fraviges sker det via en aftale mellem de centrale parter bag overenskomsten. 

Om der skal være særlige vilkår for pensionerede lærere, som ønsker at påtage sig lønnet underviserarbejde er for øjeblikket ved at blive afklaret.

Få klarhed over definitionen på frivilligt arbejde

Situationen kalder på hjælp fra frivillige som kan støtte op om flygtninge en svær situation. Her er det vigtigt at sondre mellem de forskellige roller der er mellem ansatte professionelle undervisere og de frivillige, som ikke er ansatte, men bidrager, når de har mulighed herfor.   

Medlemmer, der selv ønsker at arbejde frivilligt, skal desuden være opmærksomme på, at de ikke sætter sig en situation, hvor deres frivillige arbejde – for eksempel hvis en lærer underviser uden løn på en anden skole – kan betages som illoyalt overfor deres arbejdsgiver.

Kontakt forbundet, hvis du som TR har brug for rådgivning i en sådan særlig situation.