Grundet corona og derfor en stram økonomisk ramme gik overvejelserne i fagbevægelsen i forsommeren på, hvilken indflydelse dét skulle have for overenskomstforhandlingerne på de offentlige områder i 2021. Blandt andet blev det drøftet, om de egentlige forhandlinger skulle skydes et år. Derfor er optakten til forhandlingerne anderledes, end den plejer. 

Hovedbestyrelsen er kommet med forslag til krav, og dem opfordres du som tillidsrepræsentant til at drøfte og kvalificere i en dialog med dine kolleger.

På denne side kan du læse mere om processen omkring kravudtagelsen, baggrunden for den og din rolle som tillidsrepræsentant.

Det er langt de fleste af Uddannelsesforbundets overenskomster, der skal forhandles i 2021. 
I første omgang overenskomsterne for de offentligt ansatte – både i stat og kommuner. Når et resultat foreligger her, starter forhandlingerne på Uddannelsesforbundets private område. Det er sprogcenterområdet og det almene område hos arbejdsgiverne i FOAS og virksomhedsoverenskomster på AMU- og STU- områderne.
De overenskomster på de private områder, der blev forhandlet i 2020, skal dog ikke forhandles igen i 2021.

Coronakrisen kaster sin skygge over forhandlingerne ved OK21. Lønudviklingen på det private område er lige nu lav. Særligt på de toneangivende områder i industrien. Det kan sætte en snæver ramme for lønudviklingen ved de kommende offentlige forhandlinger.
Fagforeningerne på det offentlige område er derfor optaget af at sikre medlemmernes realløn, som er lønnen efter, at prisstigninger er fraregnet.
Der har været drøftelser mellem de faglige organisationer om muligheden for at aftale en etårig ”corona-overenskomst” med arbejdsgiverne i 2021, fordi økonomien lige nu er usikker og så forhandle en ”normal” overenskomst i 2022. Men der var ikke enighed om at gå den vej, så nu bliver det en normal overenskomstforhandling i 2021.

De fleste fagforeninger, der organiserer offentligt ansatte, har i denne vanskelige økonomiske situation valgt at fokusere på krav til arbejdsgiverne, som sikrer medlemmernes realløn.
Sådan er det også i Uddannelsesforbundet. Hovedbestyrelsen har fokus på krav, som sikrer alle medlemmers realløn.
Når reallønnen er sikret for medlemmerne, kan der skævdeles, så lønnen for lavtlønnede grupper kan stige forholdsvis mere end for eksempel lærergrupperne.
Er der penge til overs, ønsker hovedbestyrelsen forbedringer af løn- og arbejdsvilkår på de enkelte områder i Uddannelsesforbundet.
Endelig er et meget vigtigt krav, at arbejdsvilkårene for tillidsrepræsentanterne i Uddannelsesforbundet bliver bedre. En række sager og forløb viser, at der er brug for en særlig indsats her.

Hovedbestyrelsens udspil til krav

  • Fastholdelse af reguleringsordningen
  • Generelle lønforbedringer, som sikrer reallønsudviklingen
    Lønforbedringer udmøntes solidarisk (i kronebeløb, i en kombination af %-udmøntning og kronebeløb - eller med målrettede puljer til lavtlønnede grupper), når medlemmernes realløn er sikret  
  • Pulje til organisationsforhandlinger på forbundets områder (specielle krav)
  • En forhandlet arbejdstidsaftale for Uddannelsesforbundets områder i staten
  • Bedre vilkår for tillidsrepræsentanter.

Læs mere
HBs forslag til krav til repræsentantskabsmødet den 23. september

Hovedbestyrelsen foreslår, at du som tillidsrepræsentant drøfter OK21 og de krav, som de foreslår, med dine kolleger, der er medlemmer.

Hvis I synes, der mangler noget, kan I sende forslag til krav ind.
Repræsentantskabet skal til mødet den 23. september træffe beslutning om forbundets generelle krav til OK21. Men hovedbestyrelsen kan bagefter supplere disse overordnede krav med andre temaer, som er sendt ind af tillidsrepræsentanter.

Hvis du har forslag til krav, kan du sende dem til følgende mailadresse: OK21@uddannelsesforbundet.dk.
Mailen er åben frem til og med fredag den 4. oktober.  

Usikkerheden omkring overenskomstforløbet og den snævre økonomiske ramme har betydet, at Uddannelsesforbundet ikke har gennemført en medlemsundersøgelse som normalt inden sommerferien.
I stedet har hovedbestyrelsen på baggrund af situationen udvalgt en række krav, som de beder dig som tillidsrepræsentant drøfte og kvalificere i en dialog med dine kolleger.

Den 23. september træffer Uddannelsesforbundets repræsentantskab beslutning om forbundets generelle krav til OK21.
Hovedbestyrelsen kan bagefter supplere disse overordnede krav med temaer, som tillidsrepræsentanterne sender ind.   
I oktober er det sidste frist for de enkelte organisationer for at indsende specifikke krav til Lærernes Centralorganisation (LC), og i november bliver de samlede krav sendt til arbejdsgiverne.