Som følge af situationen med coronavirus/covid-19 har hovedbestyrelsen besluttet at tilføje et nyt punkt til rammevedtægterne for henholdsvis foreninger og sektioner, som har betydning for afholdelse af de lokale generalforsamlinger og tillidsrepræsentantvalg.  

Det betyder at:

  • Alle lokale generalforsamlinger og alle tillidsrepræsentantvalg, der er planlagt til afholdelse på et tidspunkt, hvor skolerne/arbejdspladserne holder lukket på grund af coronavirus/covid-19, skal udskydes.
  • Dette gælder også, selv om det betyder, at de lokale generalforsamlinger og tillidsrepræsentantvalg ikke kan afholdes i den periode, som vedtægterne har fastsat.
  • Når skolerne/arbejdspladserne genåbner, skal der hurtigst muligt indkaldes til de udskudte generalforsamlinger og tillidsrepræsentantvalg i henhold til de sædvanlige frister.
Rammevedtægterne

Rammevedtægterne for sektionerne - se pkt. nr. 10.4Rammevedtægterne for foreningerne - se pkt. nr. 10.6


Spørgsmål og svar 

Vi har samlet en række spørgsmål og svar til henholdvis foreninger og sektioner om udskydelsen af generalforsamlinger og valg af tillidsrepræsentanter under skolelukningen på grund af coronavirus.

For foreninger

Kan vi allerede nu fastlægge en ny dato for, hvornår den udskudte generalforsamling og/eller det udskudte TR-valg skal afholdes og indkalde til den?

Nej, og det skyldes, at skolelukningen på de 14 dage kan blive forlænget. Først når det med sikkerhed vides, at skolerne genåbner, kan der indkaldes til en ny generalforsamling/et nyt TR-valg. Forbundet melder ud, hvornår I kan gå i gang med at indkalde til den udskudte generalforsamling/TR-valg.

Vi har indkaldt til generalforsamling og efterfølgende TR-valg, som skal afholdes lige efter den 14 dage lange periode, hvor skolen er lukket. Kan vi udskyde den?

Nej. Datoen for generalforsamlingen/TR-valget fastholdes, så længe det ikke er meldt ud, at skolen holder lukket på den dato, hvor generalforsamlingen/TR-valget afholdes. Hovedbestyrelsens beslutning vedrører kun de generalforsamlinger/TR-valg, som er placeret på datoer, hvor skolen er lukket pga. coronavirus. For de andre generalforsamlingers/TR-valgs vedkommende gælder den almindelige foreningsretlige hovedregel om, at når generalforsamlingen/TR-valget er indkaldt, så kan bestyrelsen ikke beslutte at udskyde generalforsamlingen – det er en beslutning, som kun kan foretages på selve generalforsamlingen.

Så I må afvente, hvad der bliver meldt ud fra myndighederne eller skolen om, hvorvidt skolelukningen bliver forlænget udover de 14 dage eller ej. Hvis skolelukningen forlænges, så den går ind over datoen for generalforsamlingen, så kan den udskydes, men ikke før.

Hvis vi først må indkalde den udskudte generalforsamling, når vi med sikkerhed ved, at skolen genåbner, skal den så stadigvæk indkaldes med de tre ugers varsel (jf. rammevedtægten for foreningerne pkt. 4.2), eller kan vi nøjes med f.eks. to ugers varsel? Baggrunden for spørgsmålet er, at hvis 14 dages-perioden for skolelukningen forlænges med yderligere 14 dage, så kan varslets længde få betydning for, om vi kan nå at afholde generalforsamlingen senest ved udgangen af april måned, som vores vedtægt kræver.

Hovedbestyrelsens beslutning indebærer kun, at generalforsamlingen (og TR-valget) kan blive udskudt til et senere tidspunkt end det, der er angivet i foreningens vedtægter. Fristen for indkaldelse af generalforsamlingen med tre ugers varsel gælder fortsat, og det gælder også de øvrige frister forud for generalforsamlingen (og TR-valget).

Hvad menes der med, at generalforsamlingerne og/eller TR-valgene skal indkaldes ”hurtigst muligt”, efter at skolerne genåbner? I den første tid efter genåbningen af skolerne vil der være meget stor travlhed, hvis den aflyste undervisning mm. skal indhentes.

Vi kan endnu ikke sige noget præcist om, hvad der menes med ”hurtigst muligt”. Der vil blive meldt mere præcist ud, når vi har vished for, at skolerne genåbner.

Hvis man har udskudt generalforsamlingen og/eller TR-valget, hvad har det af betydning for foreningsformandshvervet/TR-hvervet? Og hvad nu, hvis man havde planlagt at trække sig som foreningsformand og/eller TR, fordi man stopper på skolen?

Som udgangspunkt fortsætter man med varetagelsen af foreningsformandshvervet/TR-hvervet som hidtil. Det er ikke blevet mindre vigtigt, at medlemmerne har en TR, som kan repræsentere dem over for ledelsen, eller en foreningsformand, som repræsenterer medlemmerne over for forbundet, mens skolen har lukket.

Men hvis foreningsformanden og/eller TR har planlagt at trække sig, fordi man ophører med sin ansættelse på skolen, så er det vigtigt at finde en løsning, så medlemmerne har en foreningsformand/TR under skolelukningen. Der kan være flere mulige løsninger:

  • Foreningsformanden og/eller TR fortsætter med at varetage foreningsformandshvervet/TR-hvervet under skolens lukning i det omfang det er muligt, inden ansættelsesforholdet ophører.
  • Hvis foreningsformanden og/eller TR alligevel trækker sig, mens skolen er lukket, kan foreningens næstformand/TR-suppleanten overtage hvervet og sørge for skriftlig orientering herom til dels forbundet og mht. TR-hvervet dels ledelsen. Forbundet orienteres på info@uddannelsesforbundet.dk, og ledelsen orienteres pr. mail eller anden lokalt aftalt kommunikationskanal mellem TR og ledelse. Hvis man er TR og ikke fællestillidsrepræsentant (foreningsformand) på en arbejdsplads med to eller flere TR, kunne fællestillidsrepræsentanten (foreningsformanden) eller en TR fra en anden afdeling midlertidigt varetage TR-opgaven, indtil skolen er genåbnet, og der har været afholdt TR-valg – her orienteres forbundet og ledelsen på samme måde som ved TR-suppleantens overtagelse af TR-hvervet.

For sektioner

Kan vi allerede nu fastlægge en ny dato, hvornår den udskudte klubgeneralforsamling og/eller TR-valg skal afholdes, og indkalde til den?

Nej, og det skyldes, at lukningen af skolen/arbejdspladsen på de 14 dage kan blive forlænget. Først når det med sikkerhed vides, at skolen/arbejdspladsen åbner, kan der indkaldes til en ny klubgeneralforsamling/TR-valg. Forbundet melder ud, hvornår I kan gå i gang med at indkalde til den udskudte klubgeneralforsamling/TR-valg.

Vi har indkaldt til klubgeneralforsamling og efterfølgende TR-valg, som skal afholdes lige efter den 14-dages periode, hvor skolen/arbejdspladsen er lukket. Kan vi udskyde den?

Nej. Datoen for klubgeneralforsamlingen/TR-valget fastholdes, sålænge det ikke er meldt ud, at skolen/arbejdspladsen holder lukket på den dato, hvor klubgeneralforsamlingen/TR-valget afholdes. Hovedbestyrelsens beslutning vedrører kun de klubgeneralforsamlinger og/eller TR-valg, som er placeret på datoer, hvor skolen/arbejdspladsen er lukket pga. coronavirus. For de andre klubgeneralforsamlingers/TR-valgs vedkommende gælder den almindelige foreningsretlige hovedregel om, at når klubgeneralforsamlingen/TR-valget er indkaldt, så kan bestyrelsen/TR ikke beslutte at udskyde klubgeneralforsamlingen – det er en beslutning, som kun kan foretages på selve generalforsamlingen.

Så I må afvente, hvad der bliver meldt ud fra myndighederne eller skolen/arbejdspladsen om, hvorvidt lukningen af skolen/arbejdspladsen bliver forlænget udover de 14 dage eller ej. Hvis lukningen af skolen/arbejdspladsen forlænges, så den går ind over datoen for klubgeneralforsamlingen/TR-valget, så kan den udskydes, men ikke før.

Hvis vi først må indkalde den udskudte klubgeneralforsamling og/eller TR-valg, når vi med sikkerhed ved, at skolen/arbejdspladsen genåbner, skal der så stadigvæk indkaldes med de 2 ugers varsel ifølge vores klubvedtægter, eller kan vi nøjes med f. eks. 1 uges varsel?

Hovedbestyrelsens beslutning indebærer kun, at klubgeneralforsamlingen/og TR-valget kan blive udskudt til et senere tidspunkt. Fristen for indkaldelse af generalforsamlingen/TR-valget med 2 ugers varsel i jeres klubvedtægter gælder fortsat.

Hvad menes der med, at klubgeneralforsamlingerne og/eller TR-valgene skal indkaldes ”hurtigst muligt” efter, at skolerne/arbejdspladserne genåbner? I den første tid efter genåbningen af skolerne/arbejdspladserne vil der være meget stor travlhed, hvis den aflyste undervisning mm. skal indhentes.

Vi kan endnu ikke sige noget præcist om, hvad der menes med ”hurtigst muligt”. Der vil blive meldt mere præcist ud, når vi har vished for, at skolerne/arbejdspladserne genåbner.

Hvis man har udskudt TR-valget, hvad har det af betydning for TR-hvervet? Og hvad nu, hvis man havde planlagt at trække sig som TR, fordi man stopper på skolen/arbejdspladsen?

Som udgangspunkt fortsætter man med varetagelsen af TR-hvervet som hidtil. Det er ikke blevet mindre vigtigt, at medlemmerne har en TR, som kan repræsentere dem overfor ledelsen eller overfor forbundet, mens skolen/arbejdspladsen har lukket.

Men hvis TR har planlagt at trække sig, fordi man ophører med sin ansættelse på skolen/arbejdspladsen, så er det vigtigt at finde en løsning, så medlemmerne har en TR under lukningen af skolen/arbejdspladsen. Der kan være flere mulige løsninger:

  • TR fortsætter med at varetage TR-hvervet under skolens/arbejdspladsens lukning i det omfang det er muligt, inden ansættelsesforholdet ophører
  • Hvis TR alligevel trækker sig, mens skolen/arbejdspladsen er lukket, kan TR-suppleanten overtage hvervet og sørge for skriftlig orientering herom af dels forbundet og dels ledelsen. Forbundet orienteres på info@uddannelsesforbundet.dk og ledelsen orienteres pr. mail eller anden lokalt aftalt kommunikationskanal mellem TR og ledelse. Hvis man er TR og ikke fællestillidsrepræsentant på en skolen/arbejdsplads med to eller flere TR, kunne fællestillidsrepræsentanten eller en TR fra en anden afdeling midlertidigt varetage TR-opgaven, indtil skolen/arbejdspladsen er genåbnet og der har været afholdt TR-valg – her orienteres forbundet og ledelsen på samme måde som ved TR-suppleantens overtagelse af TR-hvervet.