Ved OK18 blev det aftalt, at du som tillidsrepræsentant ansat i stat og kommuner har ret til at drøfte planlægningen af næste års opgaver. Vi anbefaler at du begynder dialogen med ledelsen i god tid.  
Du kan allerede nu gøre opmærksom på, at du ønsker at drøfte følgende:

 • De overordnede principper for arbejdstidstilrettelæggelsen
 • Opgaveoversigtens indhold, struktur og dialogen mellem lærer og ledelse om opgaveoversigten
 • Løbende opfølgning på arbejdstid og opgaveoversigt

Dette er aftalt:

Forud for skoleåret drøfter leder og TR, hvordan planlægningen af skoleåret foregår på skolen, herunder hvordan skolen kan strukturere dialogen om opgaveoversigten  

Det kan du få ud af drøftelserne

Brug drøftelsen med ledelsen til at bringe dine kollegaers pointer og viden i spil, så de tages med i planlægningen af det kommende år.
Til din inspiration anbefaler vi, at drøftelserne om opgaveoversigten medfører:

 • En beskrivelse af hvad der skal redegøres for i opgaveroversigten og dermed, hvad der skal drøftes under samtalen
 • En beskrivelse af kriterier for tildeling af opgaver samt et loft for mængden af undervisning
 • Hvilke ledere der skal udarbejde opgaveoversigten og derfor er ansvarlige for dialogen om opgaveoversigten
 • Tidspunktet for dialogen om opgaveoversigten for den kommende normperiode
 • Tidspunktet for udmelding af opgaveoversigten for den kommende normperiode
 • Samtalens status, det er en samtale, der har til hensigt at drøfte opgaver og prioritering af arbejdstid. Samtalen kan sammenlignes med en MUS-samtale og har ikke tjenstlig karakter.
Nye ferieregler

Husk at de nye ferieregler og overgangsordningen har betydning for planlægningen af sommer- og efterårsferie i 2020.
Vær opmærksom på, at der skal være en drøftelse mellem ledelsen og den enkelte om ferieplanlægningen af sommerferie ud over de 3 uger, der kan varsles kollektivt (overgangsordningen)
Den nye ferielov

Læs mere

Find flere anbefalinger og gode råd om, hvordan du griber drøftelserne an i TR-håndbogen.
Vælg dit ansættelsesområde, emnet arbejdstid og underemnerne:

 • Opgaveoversigt
 • Tilrettelæggelse og planlægning

TR-håndbogen