Sagen begynder i 2016. Erhvervsskolen Nordsjælland har længe haft problemer med at rekruttere undervisere til elektrikeruddannelsen. Skolens ledelse beslutter derfor at nedlægge uddannelsen. Som konsekvens heraf bliver fem undervisere fyret. 

I en sådan situation skal skolens informere SU, så man i samarbejde kan kvalificere beslutningen om elektrikeruddannelsen. Medarbejdernes ideer, holdninger og erfaringer kan være med til at sikre den bedst mulige håndtering af en alvorlig situation.
Ifølge statens samarbejdsaftale skal informationen gives på en sådan måde, så medarbejdernes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget før den endelige beslutning. Men i sagen fra Nordsjælland bliver SU først orienteret dagen før, kollegaerne bliver varslet opsagt. Derudover følger ledelsen ikke de lokalt aftalte retningslinjer for afskedigelser, som SU har indgået.

Udfaldet af behandlingen i samarbejdsnævnet

Den 24. august 2018 behandler Samarbejdsnævnet i staten sagen. Parterne er enige om, at statens samarbejdsaftale ikke er blevet efterlevet, men der kan ikke opnås enighed om form og størrelse på en sanktion. Derfor skal sagen nu afgøres ved en faglig voldgift.

For Uddannelsesforbundet er sagen meget principiel.

- Samarbejdsaftalen på statens område har det klare udgangspunkt, at der bliver truffet bedre beslutninger, når medarbejderne bliver hørt og tillidsrepræsentanterne har reel indflydelse. Derfor er afgørelsen vigtig og principiel, siger Hanne Pontoppidan og fortsætter:

- Men det er utrolig ærgerligt, at vi ikke kunne få enderne til at mødes parterne imellem. Sagen skal nu prøves i en faglig voldgift. Der er desværre ingen vej udenom, siger Hanne Pontoppidan.

Det handler samarbejdsaftalerne om

Samarbejdsaftalerne i den offentlige sektor sætter rammen for samarbejdet i det lokale SU. Aftalerne lægger vægt på, at et stærkt og løsningsorienteret lokalt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere er afgørende for en velfungerende offentlig sektor. Samarbejdsaftalerne baseres på en fælles forståelse mellem aftalens parter af, at tillid og samarbejde er helt afgørende for, at medarbejderne trives og lykkes med deres arbejde.

Samarbejdsnævnets rolle

Efterleves samarbejdsaftalen ikke kan Samarbejdsnævnet inddrages. Samarbejdsnævnets opgave er at behandle og afgøre sager om fortolkning og brud på samarbejdsaftalen. I Samarbejdsnævnet sidder repræsentanter for hver aftalepart. Samarbejdsnævnet kan fastsætte en passende sanktion ved brud på samarbejdsaftalen, for eksempel påtale eller bod.