Undervisningsministeren har truffet en række beslutninger om den Forberedende Grunduddannelse, FGU.
Resultatet er, at der skal oprettes 88 skoler samlet i 27 selvejende institutioner, og der er sat navne på de byer, hvor de placeres.

Kort over FGU-institutionernes dækningsområder og skoler (pdf)

Status er på nuværende tidspunkt, at lovgrundlaget er på plads med nogle stærke fingeraftryk fra Uddannelsesforbundets side – blandt andet:

  • statsligt selveje
  • to bestyrelsesrepræsentanter til medarbejderne
  • en betydelig større fleksibilitet i tilbuddet end oprindeligt tænkt
  • adgang til en statslig SPS ordning for eleverne

Udpegning af lærere

Efter sommerferien går processen i gang i forhold til, hvilke lærere der skal arbejde med FGU. Processen skal afsluttes med udgangen af oktober, så alle, der skal overflyttes, kan varsles samtidig.
Det er ikke afklaret, hvilke lærere fra VUC, der skal overgå til FGU, og hvem der skal blive tilbage på et “nyt” VUC. Uddannelsesforbundet har på møder med undervisningsministeriet lagt vægt på, at udpegningsprocessen bliver saglig og ordentlig. Der er til Undervisningsministeriet afleveret et forslag til god personalepolitik ved overgangen til FGU, som er blevet positivt modtaget. I det daglige bliver det tillidsrepræsentanter og ledere på skolerne, som blandt andet via SU skal sikre, at processen forløber korrekt og efterlever en god personalepolitik. Uddannelsesforbundet vil bistå i dette arbejde.   

Beholder ansættelsesvilkår

Alle ansatte er sikret, at få deres individuelle løn- og ansættelsesvilkår med over på FGU. Det betyder, at man beholder sin løn, anciennitet (og dermed opsigelsesvarsler). Men fremtidige vilkår og vilkårene for nyansatte skal også sikres via en kollektiv overenskomst. Efter FGU-lovens vedtagelse er der derfor startet forhandlinger om en overenskomst for FGU. Uddannelsesforbundet arbejder hårdt på, at den kommer på plads i indeværende år – meget gerne inden deadline for udpegning af lærere til FGU i slutningen af oktober.

Repræsentanter i bestyrelser

Det lykkedes i sidste runde Uddannelsesforbundet at få ændret på de første FGU bestyrelser, så der kommer to repræsentanter udpeget af de faglige organisationer i alle bestyrelser. Et vigtigt resultat for det er disse første bestyrelser, der skal ansætte den øverste leder og foretage de indledende, vigtige disponeringer. Bestyrelsesrepræsentanterne får til opgave at repræsentere alle medarbejdere i den nye institutions dækningsområde. Det kræver både viden og et tæt samarbejde med de øvrige tillidsrepræsentanter i området. Arbejdet vil blive understøttet af Uddannelsesforbundet.

Kompetenceløft indenfor fire år

I det pædagogiske spor drøftes der lige nu indhold og organisering af det kompetenceløft, der er afsat midler til. Alle overførte medarbejdere på FGU får i løbet af de første fire år et kompetenceløft. Desuden er der fuld gang i læreplans- og fagbilagsarbejdet. Uddannelsesforbundets følger arbejdet fra sidelinjen i en referencegruppe, men dygtige lærere fra området står sammen med Undervisningsministeriet for det egentlige arbejde.

 Efter sommerferien gennemføres en række arrangementer for tillidsrepræsentanter på de områder, som FGU omfatter.