Uddannelsesforbundet og HL har i november kraftigt frarådet tillidsrepræsentanterne at anvende DEGs aftaleudkast til at indgå aftale om ophavsret, fordi den betyder, at alle lærere uigenkaldeligt overdrager al ophavsret til eget undervisningsmateriale til skolen.

Udkast strider mod flere regler

Udkastet til lokalaftale er nu blevet vurderet af flere professorer, der bakker Uddannelsesforbundet vurdering op.
Morten Rosenmeier, der er professor i ophavsret, er enig i Uddannelsesforbundets vurdering af, at aftalen i praksis vil medføre, at alle former for ophavsrettigheder til undervisningsmateriale kommer til at tilhøre institutionerne. Aftalen er langt mere vidtgående end de talrige lokalaftaler, der allerede er indgået på området. Blandt andet lægger den hindringer i vejen for undervisernes mulighed for at publicere bøger og artikler, og den giver dem ikke i noget tilfælde krav på betaling i forbindelse med videresalg til andre institutioner. Desuden gør aftalen det ikke muligt for underviserne at genbruge eget materiale i tilfælde af jobskifte, og den giver dem ikke mulighed for at få redigeret lyd- eller billedoptagelser, hvor de medvirker.

Professor i erhvervsret Ole Hasselbalch vurderer, at hvis en institution påtvinger medarbejdere at indgå en aftale svarende til udkastet, kan der være tale om overenskomstbrud og ugyldige aftaler efter aftalelovens § 36. Og professor i formueret Karsten Naundrup Olesen vurderer, at udkastet kan være i strid med konkurrenceretlige regler.

Få rådgivning inden du indgår aftaler

Uddannelsesforbundet og HL er ligesom DEG af den opfattelse, at hensynet til vidensdeling er et vigtigt hensyn, der skal indgå i en aftale om ophavsret. Men det er samtidig vores klare opfattelse, at aftalen skal indeholde afbalancerede hensyn til lærernes egne interesser i fx at kunne genanvende eget undervisningsmateriale.

Uddannelsesforbundet og HL fraråder derfor stadig kraftigt, at DEGs udkast til lokalaftale om ophavsret anvendes, fordi aftaleudkastet fra DEG ikke i tilstrækkelig grad tager hensyn til lærerne. Anbefalingen er derfor, at alle aftaler om ophavsret bør først indgås efter rådgivning fra Uddannelsesforbundet og/eller HL.