Over 150 ledere og tillidsrepræsentanter havde takket ja til den orientering og drøftelse af den politiske aftale om en ny, forberedende grunduddannelse (FGU), som Uddannelsesforbundet havde inviteret til den 25. oktober. Men fremmødet var ikke det eneste overvældende. Også spørgelysten var i topform, i en grad så hele programmet for dagen måtte haste-justeres.

På mødet gennemgik formand for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan, den politiske aftale om en ny forberedende grunduddannelse, som en lang række politiske partier enedes om den 13. oktober – og svarede på spørgsmål til stemmen var næsten væk.

POWERPOINTS FRA GENNEMGANGEN AF AFTALEN

Vi varetager medlemmernes interesser

Én ting gik igen i de svar, hun gav – og det var, at det var lykkedes Uddannelsesforbundet at sætte nogle meget tydelige fingeraftryk på den aftale, der er landet – og som er markant forskellig fra regeringens oprindelige udspil til en forberedende grunduddannelse.

Fleksibilitet

Uddannelsestilbuddet er blevet mere fleksibelt. Det gælder både hvad angår indholdet og muligheden for at skifte spor, forlænge moduler og varigheden af det samlede forløb. Unge, der ikke passer ind på FGU, kan blive tilbudt et andet forløb på for eksempel daghøjskole – og der er taget økonomiske hensyn, som sikrer, at det er en reel mulighed for kommunerne at tilbyde de unge andre tilbud.

Forankring

I regeringsudspillet var der lagt op til en kommunal forankring. I aftalen er FGU blevet statsligt forankret med statsligt selvejende institutioner, hvor medarbejderne bliver ansat.

Organisering

Der vil blive oprettet cirka 90 skoler organiseret i cirka 30 institutioner. 

VUC

Kommunerne kan tilkøbe VUC-tilbud til unge under 25 år. Og der bliver afsat en pulje på 60. mio. kr. til VUC som er med til at sikre, at der fortsat vil være et bredt, alment tilbud til voksne rundt om i landet

Andre uddannelsestilbud – fx daghøjskoler

Kommunerne kan tilkøbe andre uddannelsestilbud til de unge. Der er aftalt en økonomimodel, der gør dette muligt.

Støtte og ydelse

Eleverne skal tilbydes ordblindeundervisning og specialpædagogisk støtte i statsligt regi – og retten er udbygget til øvrige uddannelser. Uddannelsesydelsen er blevet væsentligt forhøjet i forhold til regeringens oprindelige udspil. 

Medarbejdere 

De nye FGU-institutioner er forpligtet til at ansætte lærerne fra de afgivende skoler. Alle vil bevare deres nuværende løn- og ansættelsesvilkår, indtil der er indgået en overenskomst for ansatte på FGU, og der er afsat et større beløb til kompetenceløft af både lærere og ledere. Medarbejderne er desuden sikret to pladser (en med stemmeret) i de kommende bestyrelser på institutionerne.

Det betyder dog ikke, at der var lutter klapsalver til formanden eller aftalen. Især i VUC-sektion har der været stærk kritik, fordi man føler, at produktionsskolerne har monopoliseret FGU-tilbuddet – med Uddannelsesforbundets blåstempling.

Men sådan ligger landet ikke, lyder det fra Hanne Pontoppidan.

- Man læser i VUC-kredse aftalen som om, det er produktionsskolerne, der er bærende, og at det er med Uddannelsesforbundets gode vilje. Men vi får præcis samme kritik – med modsat fortegn – når vi er i produktionsskoleregi, hvor vi bliver kritiseret for udelukkende at have varetaget VUC’s interesse. Til begge sider er svaret NEJ. Vi varetager medlemmernes og de unges interesser! Politikerne ville en ny uddannelse, uanset vores ønske om noget andet. Dette ER en NY institution, der samtænker det bedste fra begge verdener – og lidt mindre tydeligt også fra folkeoplysningen og ungdomsskolerne.

Hvad med de afklarede unge, Hanne?

Lotte Klein, som sidder i Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse og er formand for VUC-sektionen, slog fast, at man på VUC også ser gode ting i aftalen, men problematiserede især målgruppen for FGU.

- Vi i VUC-sektionen kan godt på nogle måder se den her aftale som en meget positiv udvikling for mange unge. Men i aftalen står, at FGU er for de unge, som har behov for afklaring. Hvad med dem, der ER afklaret? Det er jo dem, vi kender fra VUC, og vi synes ikke, de passer i FGU.

Hun uddybede, at man på VUC eksempelvis har en stor gruppe meget målrettede, afklarede og motiverede kursister med dansk som andetsprog, og at man på VUC ikke anser FGU for det bedste tilbud til dem, eller andre afklarede grupper, der alene har brug for opkvalificering. Uddannelsesforbundet bør kæmpe for, som et af deres meget vigtige fokuspunkter, at de ikke skal kastes ind i FGU, lød budskabet fra Lotte Klein.

Men det har ingen gang på jord ifølge Hanne Pontoppidan.

“Der er mange eksempler ude i landet på fine samarbejder mellem produktionsskoler og VUC, så det er da ikke fordi, vi ikke kan se, at det kan være til gavn. Vi glæder os sådan set også til at få sat nogle rammer om det samarbejde, det skal bare være med afsæt i de ungeˮ

- Det er ikke fordi, jeg er uenig med dig, Lotte. Men jeg har bokset med politikerne om præcis det her i meget lang tid, og det er simpelthen ikke realistisk at få det nuanceret yderligere, sagde formanden og uddybede:

- Når vi overhovedet har fået så mange ’undtagelser’ ind, hvor man alligevel kan vælge et VUC-tilbud, er det faktisk godt klaret, for der er altså politisk enighed om, at man ikke vil fragmentere målgruppen mere. Man HAR åbnet for, at kommunen kan købe et andet tilbud til dem – og vores ønske om, at man i FGU også havde et selvstændigt dansk som andetsprog-tilbud, er også sikret og bliver en del af pakken.

Politikerne mener, ifølge Hanne Pontoppidan, at FGU i øvrigt også er et godt tilbud til gruppen af unge, som ikke har en ungdomsuddannelse, uanset om den unge er afklaret eller ej.

- Der, hvor vi kan få indflydelse nu, er på det, man ikke har fået diskuteret i aftalekredsen – uklarhederne. Dér har vi et kæmpe arbejde foran os med at præge, og dét arbejde er først lige begyndt. 

En FGU-overenskomst bliver op ad bakke

Alle medarbejdere, som rykker med over til FGU, bliver virksomhedsoverdraget, fortalte formanden. Dermed bliver de ansat på de vilkår, de er ansat under nu – både hvad angår opsigelsesvarsel, løn, pension med mere -  lige frem til der bliver forhandlet en egentlig FGU-overenskomst.

Og her var formandens budskab til tilhørerne klart. Det bliver ikke nemt.

- Det er jo virkeligt forskellige vilkår, medarbejderne bliver overdraget med. Lønspændet mellem fx VUC- og produktionsskolelærere er stort. De skal alle med i samme overenskomst, og dét bliver et stort problem, det kan jeg lige så godt forberede jer på, sagde formanden og understregede, at forbundet selvfølgelig går efter ens og ordentlig løn til lærerne på den ny uddannelse.

- Vi vil selvfølgelig kæmpe for, at ALLE skal have en egentlig lærerløn – hvilket vi faktisk ikke mener produktionsskolelærerne får i dag – og at ingen skal gå ned i løn.

Hun opfordrede tillidsrepræsentanterne på skoler, som er bagud lønmæssigt, til sammen med ledelserne at bringe de lokale lønmidler i spil, så løngabet mellem skoler og skoleformer bliver mindre.

Nye pædagogiske dimensioner

Uanset om man kommer fra VUC eller produktionsskoler, skal man til at lære sig andre tilgange og få en ny pædagogisk dimension på sit arbejde, var et andet budskab på mødet. Også lederne får en stor opgave. Dermed er der et stort behov for kompetenceudvikling.

- Det løft af både lærere og ledere er der egentlig afsat rimelig mange penge til. Vi kunne så bare godt have ønsket os, at man gik i gang tidligere end et par måneder inden, uddannelsen sætter fra land. Selv om der er noget logistik i det, fordi man skal vide hvem, der skal ansættes og så videre, før man reelt kan sætte i gang, kunne man godt lave en hel del indledende armbøjninger og knæløft, og det vil vi tage med videre, lød det fra Hanne Pontoppidan.

“Fra produktionsskolerne er vi meget spændte på, hvad der skal ske. Vi må se i øjnene, at det er virkeligheden. Med den ja-hat på vil vi bare sige, at vi glæder os vildt meget til samarbejdet med andre skoleformer. Jeg håber, de andre skoleformer også går åbent ind i samarbejdet - til fordel for de ungeˮ

TR’ere har stort arbejde foran sig

Ligesådan lød opfordringen til tillidsrepræsentanterne. Udnyt ventetiden til at få taget de vigtige drøftelser og lære hinanden at kende. Helt konkret opfordrer forbundet til, at tillidsrepræsentanterne holder klubmøder, hvor man drøfter:

  • Hvilke principper, der skal gælde for lærernes overgang til FGU?
  • Hvordan afgør I, hvem der skal tilbydes job i FGU?
  • Hvordan inddrager man de kommende FGU-lærere med at etablere nye skoler?

Derudover var rådet til tillidsrepræsentanterne, at de skulle forberede fælles TR- og medlemsmøder på tværs af nuværende skoler og skoleformer, men i retning mod de nye FGU-institutioner og skoler. 

Dagen sluttede med en runde med gruppearbejder på tværs af sektioner, hvor debatten og spørgelysten fortsatte. Også fra Uddannelsesforbundets side er der lagt op til flere spørgerunder og mere debat. Derfor er der blandt andet arrangeret dialogmøder for både medlemmer og tillidsrepræsentanter fem forskellige steder i landet i november og december.

Tilmeld dig dialogmøder for medlemmer og tillidsrepræsentanter

Læs mere

Få et overblik over den nye uddannelse

Forberedende Grunduddannelse

Powerpoint fra gennemgang af aftalen