Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik d. 29. oktober 2017 trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU).

Hovedelementerne i aftalen er:

Én indgang til VEU

 • Der er enighed om, at adgangen til viden om mulighederne i VEU samt muligheden for at tilmelde sig kurser skal gøres lettere tilgængelig. Både enkeltpersoner og virksomheder vil opnå at få et større overblik over udbuddet af VEU.
 • Der skal etableres en national platform, der samler alle typer af offentlige VEU-tilbud.
 • Platformen vil være en videreudvikling og teknisk opgradering af efteruddannelse.dk. Udbuddet af og tilmelding til kurser på alment, erhvervsrettet og videregående niveau bliver tilgængeligt på den nye portal. Der vil desuden være adgang til at ansøge om VEU-godtgørelse og links til SVU-ansøgningsmodul.
 • Administrationen af VEU-godtgørelsen skal samles i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) for at opnå enkelhed og større faglig bæredygtighed. AUB administrerer således allerede i dag lønrefusionsordningen på praktikpladsområdet samt indbetalingerne af VEU-bidrag.
 • Reglen om, at der kun kan udbetales VEU-godtgørelse for maksimalt 7,4 timer pr. dag, afskaffes. Dette sker som led i at skabe en forenkling og smidiggørelse af reglerne.

AMU

 • Kurser med såkaldt 0-aktivitet over de seneste tre år nedlægges (ca. 220 kurser). Certifikatkurser, myndighedskurser og kurser i kontraktuddannelser friholdes fra dette. AMU-kurser med særlig samfundsmæssig betydning omfattes af objektive fritagelseskriterier, og skal kunne fortsætte uanset aktivitet.
 • Der gennemføres en kursusrevision i efteruddannelsesudvalgene. Efteruddannelsesudvalgene skal over en periode på ca. 1 år overveje, om der er behov for at nedlægge, forkorte eller sammenlægge mindre AMU-kurser til færre og bredere kurser opdelt i delmål. Udbyderne skal have pligt til at udbyde delmål – og ikke kun hele, længere kurser – hvis de er efterspurgt.
 • Effektiviseringsgevinster som følge af sammenlagte eller forkortede kurser vil blive anvendt til efterfølgende målrettede takstforhøjelser, der ligger ud over de i øvrigt aftalte takstforhøjelser.
 • Efteruddannelsesudvalgene skal ved sammenlægning af kurser have særligt fokus på kurser med en aktivitet under en ”fokusgrænse” på 2/3 årselever og 50 kursister i gennemsnit over de seneste tre år. Det er fortsat muligt med særskilt begrundelse at opretholde AMU-kurser med en aktivitet under fokusgrænsen.
 • Kurser, der udgår, kan opretholdes på ”arkiv”, efter tre år på arkiv uden anvendelse slettes kurset fra arkivet.
 • Nye AMU-kurser kan som udgangspunkt etableres på samme vilkår som i dag.
 • Efteruddannelsesudvalgene skal afrapportere inden udgangen af 2018. Regeringen, LO og DA vil primo 2019 drøfte resultatet af efteruddannelsesudvalgenes arbejde.

Kvalitetsløft gennem højere takster og kvalitetspulje til AMU

 • AMU skal styrkes gennem midlertidige takstforhøjelser i aftaleperioden på 70 mio. kr. årligt.
 • Desuden afsættes en 4-årig kvalitetspulje på i alt 140 mio. kr. til AMU på 20 mio. kr. i 2018 og 40 mio. kr. årligt i 2019-2021. Puljen fordeles på baggrund af aktivitet.
 • Der gennemføres et taksteftersyn på AMU. Der udarbejdes et kommissorium i samarbejde med arbejdsmarkedets parter.

Der er aftalt mere fleksible rammer for at tilpasse kurserne til virksomhedernes og medarbejdernes behov. Samtidig skal det være lettere for AMU-kursisterne at dokumentere deres kompetencer ved at indføre afsluttende test/prøver på offentligt udbudte AMU-kurser. Der er endvidere enighed om, at det skal være lettere for private leverandører at udbyde AMU.

Én indgang til voksenvejledning

 • Der etableres et samlet, nationalt dækkende og institutionsuafhængigt vejledningstilbud, hvor voksne og virksomheder, der søger vejledning eller konkret viden om de mange VEU-tilbud, vil få individuel vejledning via telefon, chat og mailvejledning. I regi af e-vejledningen under Undervisningsministeriet ansættes derfor vejledere,
 • Der udvikles et konkret digitalt værktøj, der hjælper borgeren med at afdække uddannelsesmuligheder og behov samt udvikling af en såkaldt digital uddannelsesplan.
 • Samtidigt udfases VEU-centerkonstruktionen i 2018. VEU-centrenes opgaver overgår dels til ovennævnte voksenvejledningstilbud, dels overgår den opsøgende indsats til de enkelte uddannelsesinstitutioner samt indsatser i relation til indsatsen for styrkelse af basale færdigheder.
 • Derudover opfordres til etablering af frivillige partnerskaber mellem eksisterende udbydere af voksen-, efter- og videreuddannelse og relevante regionale aktører, som f.eks. regionale vækstfora, RAR, erhvervsklynger og innovationsnetværk.

Styrkelse af basale færdigheder

 • Det eksisterende FVU-tilbud FVU udvides med fagene FVU-digital og FVU-engelsk, der udbydes som virksomhedsrettede forløb og målrettes ansatte, der har behov for styrkede basale færdigheder inden for it og engelsk i relation til deres jobfunktion.
 • Der skabes klare retningslinjer for gennemførelse af fællesscreeninger på virksomhederne i forhold til FVU. Med en styrket anvendelse af fælles-screeninger kan virksomhederne systematisk og enkelt kortlægge behovet for opkvalificering af de basale færdigheder hos medarbejderne.
 • Deltagerbetalingen på AMU-dansk og AMU-matematik fjernes permanent for kursister, der i kombination hermed tager et andet AMU-kursus med henblik på at styrke indsatsen i forhold til de basale/almene kompetencer i det erhvervsrettede VEU-system (Udviklingen i aktivitet og forbrug på disse kurser følges særskilt).
 • For at styrke anvendelsen af den offentlige VEU-aktivitet etableres en opsøgende indsats, hvortil der afsættes i aftaleperioden en pulje på 25 mio. kr. årligt. Støtten ydes til parternes overenskomstaftalte uddannelsesinitiativer, eller i øvrigt til en aftalt koncentreret opsøgende indsats med det formål at få flere virksomheder til at arbejde systematisk med styrkelse af almene færdigheder (læse- og regnefærdigheder, ordblindhed samt færdigheder i problemløsning med it) og efteruddannelse af medarbejdere uden en formel erhvervskompetencegivende uddannelse. Dette opsøgende arbejde finansieres af VEU-opsparingen i den pågældende periode.
 • Arbejdsmarkedets parter har bl.a. senest med overenskomstfornyelsen i 2017 i en række overenskomster omfattende hovedparten af de fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere på det private arbejdsmarked gældende 2017-2020 aftalt initiativer om iværksættelse af en ”opsøgende uddannelseskonsulenttjeneste” eller lignende initiativer.
 • Der gennemføres national vidensopsamling i forhold til almen VEU (FVU og OBU) med henblik på at skabe et overblik over den foreliggende viden og undersøge, hvordan man kan stimulere efterspørgslen efter og motivationen for almen VEU. Regeringen og arbejdsmarkedets parter vil løbende følge udviklingen i forhold til voksne med utilstrækkelige basale færdigheder og deres brug og udbytte af almen VEU, jf. punkterne oven-for.

Man er desuden enige om at tilbagebetale 680 mio. kr. til de private arbejdsgivere og offentlige virksomheder inden udgangen af 2017. Der er endvidere enighed om at indføre et fleksibelt VEU-bidrag, så udgifter og indtægter i fremtiden balancerer. Indførelsen af et fleksibelt VEU-bidrag kan isoleret set indebære, at bidragene vil blive nedsat med cirka 190 kr. pr. medarbejder i 2018 ift. den forventede sats.

Endelige vil regeringen i forbindelse med finanslovsforhandlingerne søge tilslutning til at forlænge kvalitetsudviklingspuljen til EUD på 150 mio. kr. i 2018 (plaster på omprioriteringsbidraget).

Regeringen vil årligt drøfte kvalitetsudviklingen på erhvervsuddannelserne med aftaleparterne.

Læs mere

Trepartsaftale