Lederforeningen Danske Erhvervsskoler og gymnasier (DEG) har udsendt et udkast til en lokalaftale om ophavsret, der betyder, at alle lærere uigenkaldeligt overdrager al ophavsret til eget undervisningsmateriale til skolen.

Uddannelsesforbundet og HL fraråder kraftigt tillidsrepræsentanterne at anvende DEGs aftaleudkast til at indgå aftale om ophavsret. Aftaler om ophavsret bør først indgås efter rådgivning fra Uddannelsesforbundet og/eller HL.

For lidt hensyn til lærerne

Det er Uddannelsesforbundets og HLs helt klare vurdering, at aftaleudkastet fra DEG ikke i tilstrækkelig grad tager hensyn til lærerne. Blandt andet er bøger og artikler ikke holdt udenfor aftalen, lærerne har ikke krav på betaling, når deres materiale videresælges, og de har ikke mulighed for at genbruge eget materiale, hvis de får job et nyt sted.

UBVA (Udvalget til beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde) med formand professor i ophavsret Morten Rosenmeier er af Uddannelsesforbundet og HL blevet bedt om at vurdere aftaleudkastet. UBVA behandler sagen på et møde i december, og vi afventer en udtalelse snarest derefter.

Uddannelsesforbundet og HL er ligesom DEG af den opfattelse, at hensynet til vidensdeling er et vigtigt hensyn, der skal indgå i en aftale om ophavsret. Men det er samtidig vores klare opfattelse, at aftalen skal indeholde afbalancerede hensyn til lærernes egne interesser i fx at kunne genanvende eget undervisningsmateriale.

Gode eksempler

Der er Uddannelsesforbundets og HLs opfattelse, at der på en række skoler er indgået aftaler om ophavsret, der på rimelig vis afbalancerer hensynet til skolens og medarbejdernes interesser, og at disse aftaler fungerer uproblematisk for alle parter i praksis. Sådanne aftaler findes fx på Rybners, TEC, Erhvervsskolen Nordsjælland, Aarhus Business College, CPH Business og KEA.

Få inspiration

Sekretariatet videresender gerne eksempler på konkrete aftaler til interesserede tillidsrepræsentanter

UBVAs modelaftaler om ophavsret til undervisningsmateriale

Har du spørgsmål, kan du kontakte: