Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har udarbejdet et ”deskstudy” i forbindelse med arbejdet med opfølgningen på det politiske papir om arbejdstid (bilag 4 til overenskomsterne), hvor det er aftalt, at de centrale parter gennemfører en ”fælles opfølgning og evaluering af effekten af den centrale og lokale indsats”.

Baseret på ældre undersøgelser

For god ordens skyld, og som det fremgår af deskstudy, skal det bemærkes, at evalueringerne også relaterer sig til skoleåret 2014/15 og dermed til perioden før bilag 4. På den måde giver desk study et forskningsbaseret resultat, der delvist har udgangspunkt mere end to år tilbage.

Uddannelsesforbundets bidrag

Der er enkelte fejl i EVAs gengivelse af materialet, og der er også et par kritiske synspunkter i den videnskabelige vurdering af de undersøgelser, som Uddannelsesforbundet har bidraget med til deskstudy´et. Det understreges, at spørgeskemaundersøgelserne er eksempler på den metode, som forbundet sædvanligvis anvender, når tillidsrepræsentanter spørges om forholdene lokalt. Vi har god erfaring for, at medlemmernes synspunkter afspejles godt og troværdigt på denne måde, samtidigt med at det giver forbundet en god fornemmelse af, hvad vores tillidsrepræsentanter står med af udfordringer i hverdagen.

Cases fra folkeskolen er dækkende

De fleste af EVAs generelle konklusioner kaldet ”Resultat af deskstudy” (side 11-13) kan hentes fra undersøgelser eller cases, som har folkeskolen som udgangspunkt. Efter Uddannelsesforbundets opfattelse er det konklusioner, som umiddelbart også er dækkende for forholdene på ungdomsskole- og sprogcenterområdet, og som umiddelbart understøtter vores budskaber:

  • I de undersøgtes cases oplever lærerne, at de ændrede rammer for anvendelse af arbejdstiden betyder, at de mangler forberedelsestid – de har fået flere undervisningstimer, men ikke tilsvarende flere forberedelsestimer
  • I de undersøgte cases oplever lærerne, at der er blevet mindre fleksibilitet og tid til uforudsete opgaver
  • I de undersøgte cases har skoleledelserne kun i begrænset omfang brugt muligheden for at arbejde med differentieret forberedelsestid i forbindelse med planlægningen af skoleåret

Uddannelsesforbundet vil ligesom Danmarks Lærerforening samle op på senere lokale evalueringer af arbejdstidspapirerne og inddrage dem i det videre arbejde.