De faglige organisationer, herunder Uddannelsesforbundet, er helt uenige i Moderniseringsstyrelsens vejledning. 

Det fremgår tydeligt af § 3, stk. 4 i tillidsrepræsentantaftalen, at ” Tillidsrepræsentanten skal holdes orientereret ved forestående afsked af personale... ” 

I sagens natur skal tillidsrepræsentanten vide, hvem de påtænkte afskedigede kolleger er, for som TR at kunne støtte og beskytte de afskedigelsestruede. 

Sagen vil blive behandlet mellem CFU og Moderniseringsstyrelsen på et møde efter sommerferien.

Indtil der foreligger en afklaring på sagen, råder vi jer til at kontakte sekretariatet, hvis I ikke fra arbejdsgiver må få kendskab til navne på de påtænkt afskedigede kolleger. 

Vejledningen i PAV fra Moderniseringsstyrelsen, som de faglige organisationer ikke er enige i, har følgende ordlyd: 

”Ansættelsesmyndigheden skal orientere tillidsrepræsentanten om påtænkte afskedigelser af personale – også selv om det alene drejer sig om en enkelt medarbejder.

Datatilsynet er af den opfattelse, at spørgsmål om, hvorvidt persondataloven er hinder for, at en arbejdsgiver kan udlevere navnet/navnene på den/de medarbejdere, der påtænkes afskediget, til tillidsrepræsentanten for den pågældende personalegruppe, i givet fald må afklares i forbindelse med en eventuel klagesag, hvor der vil blive set på de hensyn og berettigede interesser, der måtte være i den konkrete sag.  

På baggrund af den usikkerhed, der dermed består i forhold til persondataloven, anbefaler Moderniseringsstyrelsen, at ansættelsesmyndigheden ikke udleverer navnet/navnene på den/de medarbejdere, der påtænkes afskediget – hverken før eller efter orienteringen af den pågældende selv. Det vil således være op til den enkelte medarbejder, om vedkommende vil

orientere og/eller inddrage tillidsrepræsentanten, og det anbefales, at ansættelsesmyndigheden gør medarbejderen opmærksom på denne mulighed”.