I denne situation er der et særligt behov for din rolle som kollegernes talsmand, bindeled og samlingspunkt, og det er vanskeliggjort af, at det ikke er muligt at samles.
Derfor opfordres du til at bruge kreative metoder til at skabe og understøtte kollegialt fællesskab, holde kontakt til ledelsen, og sikre at information går både til og fra Uddannelsesforbundet.
Vi skal hjælpe hinanden bedst muligt gennem denne periode.

Særlige TR-opgaver i perioden

Der går strømme af informationer ud – ikke kun fra ledelsen på din arbejdsplads og fra Uddannelsesforbundet – men over en bred kam.
Der vil komme en række særaftaler, som vedrører kollegernes og dine arbejdsvilkår. Vi vil holde dig godt orienteret, og opfordrer dig til hele tiden at være opdateret og sikre, at aftalerne bruges korrekt på din arbejdsplads.
Lige så vigtigt er det, at du giver forbundet meldinger om jeres situation.

Vi hjælper dig

Du kan kontakte forbundet på præcis samme vis som du ellers ville. Vi er klar ved telefonerne og på mailen, og du kan derfor kontakte den konsulent, du er vant til.
T: 70 70 27 22  

 

Sundhedsstyrelsens retningslinjer

COVID-19: Forebyggelse af smittespredning (udgivet 10.maj)

Corona og dit arbejdsliv

Og vi opdaterer løbende vores side målrettet alle medlemmer med spørgsmål om og svar på, hvad der er vigtigt at vide i forhold til deres arbejdsliv.

Sådan forholder du dig

Vi hjælper dig

Du kan kontakte forbundet på præcis samme vis som du ellers ville. Vi er klar ved telefonerne og på mailen, og du kan derfor kontakte den konsulent, du er vant til.
T: 70 70 27 22  

Nyt til tillidsrepræsentanter

 

26.05.20

Fuld genåbning af Uddannelsesforbundets områder

Alle skoler får nu lov til at genåbne fra den 27. maj. Som tillidsrepræsentant er det vigtigt, at du har et godt samarbejdet med ledelsen om de ekstraforanstaltninger, der skal på plads. Og du skal holde øje med, at overenskomsten og feriebestemmelser bliver efterlevet.

12.05.20

TR- opgaver under genåbningen

Enkelte uddannelsesområder er allerede genåbnet og flere er på vej. Mange steder er et stort planlægningsarbejde i gang for at sikre en god genåbning, og det er en god ide, at du som tillidsrepræsentant bruger din mulighed for at drøfte planlægning og tilrettelæggelse med ledelsen.

 Vejledninger og anbefalinger 

 

Særligt for statsansatte

Tankegangen er, at ingen lærere skal tabe på hjemsendelsen. Det er denne tankegang, der ligger bag de centrale udmeldinger om, at den planlagte arbejdstid følges.

Det er fortsat CO10/LC’s udgangspunkt, at arbejdstiden registreres på baggrund af den arbejdstid, der var planlagt forud for hjemsendelsen. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har således opfordret arbejdsgiverne på undervisningsområdet til fortsat og så vidt muligt at fastholde den nuværende arbejdstidsplanlægning frem til slutningen af hjemsendelsesperioden.

Der vil imidlertid være forskelle mellem de statslige områder på måden at planlægge arbejdstiden på indenfor en årsnorm. Dertil kommer, at jo længere tid hjemsendelsen varer, jo flere skoler vil der være, hvor arbejdstiden ikke er konkret planlagt eller følger af ansættelsen.

I en række tilfælde på Uddannelsesforbundets områder vil det derfor være urimeligt at tage udgangspunkt i den planlagte arbejdstid. Uddannelsesforbundet anbefaler, med tilslutning fra CO/10, at man i sådanne tilfælde tager udgangspunkt i den normale gennemsnitlige arbejdstid, jævnfør følgende eksempler:

Situation 1

Vores arbejdstid er meget skiftende indenfor årsnormen. Hvad gør vi?

Hvis læreren i perioden normalt arbejder mere eller mindre end 37 timer i gennemsnit, bør det være det sædvanlige timetal for perioden, der registreres.

Det kan dog være vanskeligt at fastslå præcist, hvad timetallet udgør. Pejlemærker kan være kolleger i tilsvarende situationer eller det faktisk registrerede timetal for en tilsvarende arbejdssituation eller periode.

Situation 2

Vores samlede arbejdstid er ikke planlagt langt frem i tiden, blandt andet fordi det i bedste fald kun er undervisning, kurser og møder, der er skemalagte. 
Hvad gør vi?          

Det anbefales, at tillidsrepræsentanten og ledelsen aftaler, at der registreres 7,4 timer dagligt, medmindre lærerne har udført arbejde udover de 7,4 timer dagligt.
Begrundelsen tager udgangspunkt i den samme rimelighedsbetragtning, som anvendes, når læreren skal registrere arbejdstid under sygdom, hvor der registreres 7,4 timer per dag.

På nogle skoler er der på forhånd fastlagt fleksdage/nuldage, for eksempel i forbindelse med jul, påske, uge 7 med videre. For at gøre flekdage/nul-dage muligt må den gennemsnitlige arbejdstid nødvendigvis være højere end 37 timer i andre uger, det vil sige højere end 7,4 timer i gennemsnit per dag. I sådanne tilfælde bør der tages udgangspunkt i dette højere gennemsnit, der vil være afhængigt af antallet af fastlagte fleksdage/nul-dage.

Eksempler på situation 1 og 2

 

Arbejdstid ved fuld beskæftigelse

Årlige arbejdstimer

0 dage

(fleksdage)

Antal arbejdsdage

Faktisk arbejdstid, der skal registreres hvis ingen planlagt arbejdstid

Eksempel 1

37

1642,8

Ingen

222

7,4 timer pr. dag – 37 timer pr. uge

Eksempel 2

37

1642,8

22 (fx efterår, jul, vinter og påske)

200

8,2 timer dagligt – 41 timer pr. uge

 

De centrale parter (Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, LC og CFU) har aftalt, hvordan staten skal håndtere nedlukningen i perioden 28. marts – 13. april 2020.

Afklaringen vedrører især anvendelsen af fridage som ferie, særlige feriedage, afspadsering, mv.

Aftale om afvikling af frihed i forbindelse med covid-19

Aftalen betyder

Hvis læreren ikke kan løse opgaver hjemmefra i hele eller dele af perioden 28. marts – 13. april, skal læreren holde op til 5 dage fri.

De 5 fridage skal holdes som hele dage.

Fridage med løn er:

 • Feriedage og særlige feriedage
  Er læreren planlagt at holde disse feriedage i perioden 14-30. april. kan læreren blive pålagt at holde dem tidligere.

  Hvis det sker, skal medarbejderen holdes skadesløs efter almindelige erstatningsretlige regler. Det betyder, at hvis fremrykningen af ferie eller særlige feriedage medfører udgifter for medarbejderen (afbestilling af ferie, rejsebolig eller lignende), så skal arbejdsgiveren erstatte udgifterne.

 • Afspadsering
  Afspadsering vedrører overtid optjent i en tidligere normperiode.

 • Omsorgsdage og seniordage
  Dagene kan ikke pålægges afholdt uden aftale med læreren.

Flex og nuldage: Nærmere oplysninger vil følge snarest.

Hvordan foregår afviklingen

 • En lærer, som har kontakt med elever en gang om dagen, eller som står til rådighed for eksempelvis telefonopkald fra elever i løbet af dagen, kan ikke pålægges at holde fri.
 • Hvis der er afholdt feriedage, særlige feriedage eller afspadsering med videre i perioden 13. marts – 27. marts indgår disse dage i sammentællingen af de 5 dage.

  Modregning af fridage kan komme på tale, hvis:
  • de var planlagt inden den 13. marts til afvikling i perioden 13. marts-27. marts, og/eller
  • de efter den 13. marts var aftalt afviklet i perioden 13. marts-27. marts.
 • Ledelsen kan pålægge afvikling af fridage med 1 dags varsel, men parterne er enige om, at varslingen skal ske tidligst muligt af hensyn til medarbejderen og basere sig på dialog.

  Dialogen skal vedrøre tidspunkt for afvikling og typen af fridag.

 • Aftalens parter opfordrer til at fridagene placeres som
  • 2 dage i uge 14,
  • 3 dage i uge 15, dvs. den 6.-8 april
  • 2 dage i uge 16.

Gældende periode

Det skal understreges, at retningslinjer er gældende frem til den 29. marts.2020.

Forlænges hjemsendelsesperioden vil medarbejdernes vilkår i den forbindelse på ny blive drøftet mellem de centrale parter.

Tankegangen er, at ingen lærere skal tjene eller tabe på hjemsendelsen i de første 14 dage. Det er denne tankegang, der ligger bag den centrale aftale om, at den planlagte arbejdstid følges.

Der vil imidlertid være forskelle mellem de statslige områder på måden at planlægge arbejdstiden på indenfor en årsnorm. I en række tilfælde på Uddannelsesforbundets områder vil det være urimeligt at tage udgangspunkt i den planlagte arbejdstid.

Uddannelsesforbundet kan derfor anbefale nedenstående løsninger med tilslutning fra Lærernes Centralorganisation.

I svarene er der taget udgangspunkt i fuldtidsansatte, for deltidsansatte skal der reguleres i forhold til ansættelsesgraden.

Vores arbejdstid er meget skiftende indenfor årsnormen. Hvad gør vi?

Hvis læreren i perioden 16. marts til 29. marts 2020 normalt arbejder mere eller mindre end 37 timer i gennemsnit, bør det være det sædvanlige timetal for perioden, der registreres.

Det kan dog være vanskeligt at fastslå præcist, hvad timetallet udgør. Pejlemærker kan være kolleger i tilsvarende situationer eller det faktisk registrerede timetal for en tilsvarende arbejdssituation eller periode.

Vores samlede arbejdstid er ikke planlagt langt frem i tiden, blandt andet fordi, det i bedste fald kun er undervisning, kurser og møder, der er skemalagte.  Hvad gør vi?          

Det anbefales, at tillidsrepræsentanten og ledelsen aftaler, at der registreres 7,4 timer dagligt i perioden 16. marts – 29. marts 2020, medmindre lærerne har udført arbejde udover de 7,4 timer dagligt. Begrundelsen tager udgangspunkt i den samme rimelighedsbetragtning, som anvendes, når læreren skal registrere arbejdstid under sygdom, hvor der registreres 7,4 timer pr. dag.

På nogle skoler er der på forhånd fastlagt fleksdage/nuldage, for eksempel i forbindelse med jul, påske, uge 7 med videre. For at gøre flekdage/nul-dage muligt må den gennemsnitlige arbejdstid nødvendigvis være højere end 37 timer i andre uger, det vil sige højere end 7,4 timer i gennemsnit per dag. I sådanne tilfælde bør der tages udgangspunkt i dette højere gennemsnit, der vil være afhængigt af antallet af fastlagte fleksdage/nul-dage.

Eksempel

 

Arbejdstid ved fuld beskæftigelse

Årlige arbejdstimer

0 dage

(fleksdage)

Antal arbejdsdage

Faktisk arbejdstid, der skal registreres hvis ingen planlagt arbejdstid

Eksempel 1

37

1642,8

Ingen

222

7,4 timer pr. dag – 37 timer pr. uge

Eksempel 2

37

1642,8

22 (fx efterår, jul, vinter og påske)

200

8,2 timer dagligt – 41 timer pr. uge

 

Arbejdstid og planlagt ferie i forbindelse med hjemsendelsen i perioden 16.3. – 29.3 (hjemsendelsens første to uger).
 
De statslige parter (Medarbejder- og Kompetencestyrelsen samt LC og CFU) har drøftet, hvorledes man skal håndtere arbejdstid og planlagt ferie i forbindelse med nedlukningen af vores skoler perioden 16.3.–29.3.2020.
 
Der er enighed om, at arbejdstid på undervisningsområdet i perioden 16.3.–29.3. opgøres på følgende måde:
 
Den planlagte arbejdstid på tidspunktet for hjemsendelse med løn danner baggrund for opgørelsen af arbejdstid. Det har derfor ikke betydning, hvis hjemsendelsen forhindrer læreren i at arbejde de planlagte timer.
 
Det betyder: 
 • at lærerne skal registrere den planlagte arbejdstid,
 • at lærerne ikke skal registrere den faktiske arbejdstid
Hvis læreren af egen drift ønsker at afspadsere mv. i perioden, vil det ikke være i strid med den statslige aftale.
 
Det skal understreges, at retningslinjerne er gældende frem til om med den 29.3.2020.

Særligt for kommunalt ansatte

I hjemsendelsesperioder arbejder lærerne helt eller delvist hjemmefra.
Undervisning og kontakt til elever skal i videst muligt omfang opretholdes. Der er tale om hjemsendelse med løn, og der er derfor ingen lærere, der skal tabe på det, heller ikke ved, at der registreres færre timer i perioderne.

Vi anbefaler, at du som tillidsrepræsentant går i dialog med ledelsen med afsæt i princippet om, at ingen taber på det, og at den nuværende arbejdstidsplanlægning i videst muligt omfang fastholdes.

Opgaver, som kommuner løser, er kritiske, og vi har derfor den 20. marts 2020 indgået aftale om, at ansatte kan overføres til andre opgaver end de normale opgaver. Hensigten er, at der kan handles hurtigt og smidigt, så vi ved fælles hjælp kommer bedst muligt igennem corona-krisen.
Se Fælleserklæring – aftale om stor gensidig fleksibilitet, hurtighed og vilje til at finde smidige løsninger – centralt og lokalt.

Den 27. maj 2020 er der indgået aftale om, hvordan udløbet af Fælleserklæringen håndteres. Se parternes aftale: Fælleserklæringen om håndteringen af Corona -virus

 • Eksisterende aftaler kan fortsætte uændret frem til og med 14. juni 2020.
 • Eksisterende aftaler kan forlænges. Der skal aftales en ophørsdato, som senest kan være 31. august 2020.
 • Nye aftaler kan indgås. Der skal aftales en ophørsdato, som senest kan være 31. august 2020.

Lokale aftaler skal omfatte både den organisation som overfører ansatte og den organisation som modtager. 

TR-opgaver

Som TR har du en væsentlig opgave i denne situation:

 • Du er talsmand for dine kollegaer.
 • Du skal inddrages så tidligt som muligt.
 • Du skal kontakte din konsulent.
 • Du kan indgå aftale om en midlertidig overførsel til andre opgaver.

Opmærksomhedspunkter til dine drøftelser

 • Frivillighedsprincip. Flere kommuner har oprettet en ressource/opgavebank, hvor tilmelding er frivillig.
 • Oplæring med fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø. Særlig beskyttelse med smitte, bør drøftes.
 • Borgerkontakt og omfanget. Drøft antallet af borger, der er kontakt til med det formål at begrænse kontaktfladen og dermed smitterisikoen. 
 • Fastholdelse af overenskomst, det vil sige løn med videre som sædvanligt og ikke en overflytningsaftale.
 • Særydelser. Aftalt relevante særydelser for arbejde på skæve tidspunkter, hvis det er behov for det.
 • Særlig honorering. Søg for at I får talt om særlig honorering for ekstraindsats. Beløb med videre kan I aftale senere, sørg blot for at I er enige om, at det skal aftales i det omfang, det er relevant.
 • Ikrafttrædelse og slutdato med mulighed for forlængelse. Aftalen skal kunne siges op med kort varsel for eksempel 3-7 dage, og beskrive hvordan hviletid afvikles, når situationen normaliseres.
 • Forbehold for at myndighederne kan træffe beslutninger, der tilsidesætter aftalen.
 • Vær opmærksom på arbejdsmiljømæssige aspekter som hviletid, fridøgn og pauser for de område der overføres til.

Udgangspunktet for aftaler om overførsel til andre opgaver

 • De/den enkelte inddrages så tidligt som muligt.
 • Der udvises hensyn til ansatte i risikogruppen. Se risikogrupper på sundhedsstyrelsens hjemmeside sst.dk.
 • Der udvises hensyn til sikkerhed og sundhed.
 • Der sker oplæring / instruktion.
 • Der tages hensyn til den/de ansattes faglighed.
 • Den/de pågældende er fortsat omfatte af den gældende overenskomsten (USK/SPC).

Der er indgået aftale om, at der frem til den 13. april kan varsles op til 5 dage fri.

Aftalen om afvikling af frihed i forbindelse med corona 

Fridagene kan varsles, hvis den enkelte lærer ikke har opgaver, der skal løses i hele eller dele af perioden.

Forudsætningen er, at den enkelte har restferie, afspadsering og/eller flekstid til gode. Hvis den enkelte ikke har det, kan disse fridage ikke pålægges, og den enkelte står fortsat til rådighed.

Der skal være en dialog mellem ledelsen og den enkelte, hvor det fastlægges, hvilken type fridage, der er tale om, samt hvor mange fridage, der er tale om.

Dialogen tager afsæt i en konkret vurdering af opgaverne herunder nødundervisning, og der skal ikke pålægges fridage, hvis den enkelte lærer har opgaver, der skal udføres.  

Hjælp med at dialogen bliver fornuftig, så der også tages hensyn til den enkeltes situation. Det er muligt for din leder, at pålægge den enkelte at holde fri med en dags varsel.

Tag derfor fat i din leder og aftal, hvordan denne dialog bedst struktureres. Hold medlemmerne orienteret om situationen og forbered dem på dialogen med ledelsen.

Parterne opfordrer til, at fridagene placeres i forbindelse med påsken.

Vær opmærksom på, at der er tale om hele dage. Det betyder, at en lærer, som har kontakt med elever en gang om dagen, eller som står til rådighed for eksempelvis telefonopkald fra elever i løbet af dagen ikke kan pålægges at holde fri.

Aftalen indebærer

Hvis der ikke løses opgaver hjemmefra i hele eller dele af perioden 28. marts – 13. april, kan der pålægges at holde op til 5 dage fri.

De 5 dage skal holdes som hele dage. Hvis der er afholdt en eller flere feriedage, dage fra 6. ferieuge eller afspadsering siden 13. marts, indgår disse dage i sammentællingen af de 5 dage.

Fridage med løn er

Feriedage – Hvis der er feriedage til gode.

 • Er disse dage planlagt til afholdelse i perioden efter 13. april, kan de pålægges afholdt tidligere. Hvis fremrykningen af ferie medfører udgifter for dig (afbestilling af ferie, rejsebolig eller lignende), så skal du have erstattet udgifterne.
 • Er det aftalt at overføre disse feriedage til det kommende ferie år, kan det pålægges at holde dem i stedet.

6. ferieuge – Hvis der er dage fra 6. ferieuge til gode, enten fordi de ikke er holdt, eller fordi den enkelte har ønsket dem udbetalt.

Omsorgsdage – Kan ikke pålægges afholdt, men den enkelte kan vælge det.

Seniordage - Kan ikke pålægges afholdt, men den enkelte kan vælge det.

Afspadsering eller fleks i hele dage.

Det er aftalt, at der i den nuværende, ekstraordinære situation, kan ses bort fra valgperiodens ophør, når det ikke er muligt at foretage nyvalg.
Men hvis din valgperiode udløber, og du ønsker at fortsætte i hvervet som tillidsrepræsentant, indtil der kan afholdes valg, er det vigtigt, at du skriftligt meddeler dette til din arbejdsgiver.

 

Særligt for privat ansatte

På flere private arbejdspladser er der iværksat hjemsendelse efter den nye midlertidige ordning om lønkompensation.

Læs mere om
Lønkompensationsordningen

Det er arbejdsgiver, som vurderer, om virksomheden kan omfattes af ordningen, og det er alene arbejdsgiver, som beslutter, om ordningen tages i brug. Det er også arbejdsgiver, som beslutter hvem, der skal hjemsendes.

I første omgang var ordningen gældende frem til 9. juni 2020, så blev den forlænget til den 8. juli 2020, og senest er ordningen forlænget til den 29. august 2020, hvorefter ordningen bortfalder.

TR-opgave

Hvis din arbejdsgiver beslutter at hjemsende efter lønkompensationsordningen har du som TR en vigtig opgave i forhold til dine kolleger. Det kan være en svær tid, når man er hjemsendt som alternativ til en afskedigelse. Derfor opfordrer vi til, at I holder kontakt med hinanden og hjælper hinanden. Og her er du som TR det naturlige midtpunkt. Du er stadig TR under hjemsendelsen.

Du har desuden følgende opgaver:

 • Du er talsmand for dine kolleger.
 • Du skal kunne attestere, hvem af kolleger, som er hjemsendt.
 • Du skal kontakte din konsulent.

TR kan også hjemsendes

Som TR kan du godt omfattes af ordningen og blive hjemsendt, men det er forudsat, at TR er tilstede på arbejdspladsen, så længe der er medarbejdere, som ikke er hjemsendt.

Hvad skal du være opmærksom på

 • De 5 selvbetalte dage for den første periode er et maksimum. Den hjemsendte skal selv finansiere 5 dage, hvis hjemsendelsen varer i 3 måneder. Men er perioden kortere periode, reduceres antallet af dage forholdsmæssigt.
 • Dagene kan afholdes af restferie, afspadsering eller anden opsparet frihed som f.eks. seniordage. Ellers holdes tjenestefri uden løn. Har man ikke mere ferie eller frihed tilbage, kan der også bruges ferie fra det nye ferieår.
 • Arbejdsgiver placerer – efter forhandling med den ansatte - de op til 5 dage indenfor hjemsendelsesperioden. Det betyder for det første, at dagene ikke nødvendigvis skal ligge først i perioden og for det andet, at den enkelte underviser skal spørges. Bliver man ikke enig, er det dog arbejdsgiver, som placerer dagene.
 • Ved hjemsendelse i perioden 8. juli – 29. august 2020 kan der pålægges afholdt 3 ugers sommerferie. Det forudsætter dog, at ferien er optjent.
 • Hjemsendelsesperioden behøver ikke at være den samme for alle.
 • Det er muligt at planlægge med delvis hjemsendelse (dog kun i hele dage).
 • Allerede opsagte medarbejdere kan ikke omfattes af lønkompensationsordningen

Varsling af sommerferie

Ferieloven er midlertidigt ændret for arbejdspladser på lønkompensationsordningen. De 3 ugers ferie placeres af arbejdsgiver efter forhandling med den ansatte. Der skal som hidtil også i videst muligt omfang tages hensyn til den ansattes ønsker – herunder ønsket om at holde ferie i skoleferien. Men med ferielovens ændring er det nu muligt for arbejdsgiver at placere de 3 ugers ferie med helt ned til 1 dags varsel.

I øvrigt gælder

 • Hjemsendelse kan ske med 1 dags varsel, og der skal oplyses om såvel start- som slutdato.
 • Der er fuld løn under hjemsendelsen. Det vil sige den forventelige løn. Varierer lønnen kan den eventuelt beregnes som et gennemsnit af de seneste 3 eller 12 måneder. Vær opmærksom på, at de hjemsendte kolleger bliver kontaktet direkte af Erhvervsstyrelsen med oplysninger om hjemsendelsen, blandt andet at der skal udbetales fuld løn. Kollegaen bliver samtidig bedt om at kontakte Erhvervsstyrelsen, hvis oplysningerne ikke er korrekte, da det kan have betydning for skolens ret til lønkompensation.
 • Der må ikke arbejdes i hjemsendelsesperioden. Har man bibeskæftigelse kan den dog fortsættes i samme omfang som inden hjemsendelsen.
 • Man skal kunne møde på arbejde med dags varsel, og arbejdsgiver kan til hver en tid afbryde hjemsendelsen. Dog kan man ikke kaldes på arbejde på dage, hvor der er placeret ferie.
 • Der må ikke ske afskedigelser i perioden. Sker det, er virksomheden ikke længere omfattet af lønkompensationsordningen. Det gælder dog kun ved afskedigelser begrundet i virksomhedens forhold. Derimod kan der foretages afskedigelser inden indtræden i ordningen. Men de afskedigede kan til gengæld ikke indgå i ordningen.

Læs også
FHs vejledning

Flere nyheder