I denne situation er der et særligt behov for din rolle som kollegernes talsmand, bindeled og samlingspunkt, og det er vanskeliggjort af, at det ikke er muligt at samles.
Derfor opfordres du til at bruge kreative metoder til at skabe og understøtte kollegialt fællesskab, holde kontakt til ledelsen, og sikre at information går både til og fra Uddannelsesforbundet.
Vi skal hjælpe hinanden bedst muligt gennem denne periode.

Særlige TR-opgaver i perioden

Der går strømme af informationer ud – ikke kun fra ledelsen på din arbejdsplads og fra Uddannelsesforbundet – men over en bred kam.
Der vil komme en række særaftaler, som vedrører kollegernes og dine arbejdsvilkår. Vi vil holde dig godt orienteret, og opfordrer dig til hele tiden at være opdateret og sikre, at aftalerne bruges korrekt på din arbejdsplads.
Lige så vigtigt er det, at du giver forbundet meldinger om jeres situation.

Vi hjælper dig

Du kan kontakte forbundet på præcis samme vis som du ellers ville. Vi er klar ved telefonerne og på mailen, og du kan derfor kontakte den konsulent, du er vant til.
T: 70 70 27 22  

 

Hold dig orieneret om informationer til medlemmer

Og vi opdaterer løbende vores side målrettet alle medlemmer med spørgsmål om og svar på, hvad der er vigtigt at vide i forhold til deres arbejdsliv.

Corona og dit arbejde

Særligt for statsansatte

Arbejdstid og planlagt ferie i forbindelse med hjemsendelsen i perioden 16.3. – 29.3 (hjemsendelsens første to uger).
 
De statslige parter (Medarbejder- og Kompetencestyrelsen samt LC og CFU) har drøftet, hvorledes man skal håndtere arbejdstid og planlagt ferie i forbindelse med nedlukningen af vores skoler perioden 16.3.–29.3.2020.
 
I forhold til undervisningsområdet, er det særligt spørgsmål om 0-dage, afspadsering og ferie, der har været i spil.
 
Der er enighed om, at arbejdstid på undervisningsområdet i perioden 16.3.–29.3. opgøres på følgende måde:
 
Den planlagte arbejdstid på tidspunktet for hjemsendelse med løn danner baggrund for opgørelsen af arbejdstid. Det har derfor ikke betydning, hvis hjemsendelsen forhindrer læreren i at arbejde de planlagte timer.
 
Det betyder: 
 • at lærerne skal registrere den planlagte arbejdstid,
 • at lærerne ikke skal registrere den faktiske arbejdstid,
 • at lærere ikke kan afvikle flekstid, herunder nul-dage, i hjemsendelsesperioden, medmindre det var planlagt i forvejen,
 • at lærere, der har opsparet overtid, ikke kan afspadsere, medmindre det var planlagt i forvejen ved varsling eller aftale, og
 • at lærere ikke kan afholde ferie og særlige feriedage, medmindre det var planlagt i forvejen ved varsling eller aftale.
 
Hvis en håndhævelse heraf er åbenbart urimelig for den ene part, kan der efter en konkret vurdering indgås en aftale under medvirken af tillidsrepræsentanten, der fraviger ovenstående. I sådanne opfordres tillidsrepræsentanten forinden til at kontakte Uddannelsesforbundet for at få rådgivning. Kontakt den konsulent, som du normalt samarbejder med.
 
Det skal understreges, at retningslinjerne er gældende frem til om med den 29.3.2020.
 
Uddannelsesforbundet anbefaler samtidigt, at den arbejdstid, der er planlagt for underviserne i hjemsendelsesperioden, udnyttes bedst muligt. Ved at udnytte arbejdstiden bedst muligt til glæde for elever/kursister, mindskes risikoen for efterfølgende frafald.
 
Forlænges hjemsendelsesperioden vil vilkår i den ny periode på ny blive drøftet mellem de statslige parter.

Tankegangen er, at ingen lærere skal tjene eller tabe på hjemsendelsen i de første 14 dage. Det er denne tankegang, der ligger bag den centrale aftale om, at den planlagte arbejdstid følges.

Der vil imidlertid være forskelle mellem de statslige områder på måden at planlægge arbejdstiden på indenfor en årsnorm. I en række tilfælde på Uddannelsesforbundets områder vil det være urimeligt at tage udgangspunkt i den planlagte arbejdstid.

Uddannelsesforbundet kan derfor anbefale nedenstående løsninger med tilslutning fra Lærernes Centralorganisation.

I svarene er der taget udgangspunkt i fuldtidsansatte, for deltidsansatte skal der reguleres i forhold til ansættelsesgraden.

Vores arbejdstid er meget skiftende indenfor årsnormen. Hvad gør vi?

Hvis læreren i perioden 16. marts til 29. marts 2020 normalt arbejder mere eller mindre end 37 timer i gennemsnit, bør det være det sædvanlige timetal for perioden, der registreres.

Det kan dog være vanskeligt at fastslå præcist, hvad timetallet udgør. Pejlemærker kan være kolleger i tilsvarende situationer eller det faktisk registrerede timetal for en tilsvarende arbejdssituation eller periode.

Vores samlede arbejdstid er ikke planlagt langt frem i tiden, blandt andet fordi, det i bedste fald kun er undervisning, kurser og møder, der er skemalagte.  Hvad gør vi?          

Det anbefales, at tillidsrepræsentanten og ledelsen aftaler, at der registreres 7,4 timer dagligt i perioden 16. marts – 29. marts 2020, medmindre lærerne har udført arbejde udover de 7,4 timer dagligt. Begrundelsen tager udgangspunkt i den samme rimelighedsbetragtning, som anvendes, når læreren skal registrere arbejdstid under sygdom, hvor der registreres 7,4 timer pr. dag.

På nogle skoler er der på forhånd fastlagt fleksdage/nuldage, for eksempel i forbindelse med jul, påske, uge 7 med videre. For at gøre flekdage/nul-dage muligt må den gennemsnitlige arbejdstid nødvendigvis være højere end 37 timer i andre uger, det vil sige højere end 7,4 timer i gennemsnit per dag. I sådanne tilfælde bør der tages udgangspunkt i dette højere gennemsnit, der vil være afhængigt af antallet af fastlagte fleksdage/nul-dage.

Eksempel

 

Arbejdstid ved fuld beskæftigelse

Årlige arbejdstimer

0 dage

(fleksdage)

Antal arbejdsdage

Faktisk arbejdstid, der skal registreres hvis ingen planlagt arbejdstid

Eksempel 1

37

1642,8

Ingen

222

7,4 timer pr. dag – 37 timer pr. uge

Eksempel 2

37

1642,8

22 (fx efterår, jul, vinter og påske)

200

8,2 timer dagligt – 41 timer pr. uge

 

De centrale parter (Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, LC og CFU) har aftalt, hvordan staten skal håndtere nedlukningen i perioden 28. marts – 13. april 2020.

Afklaringen vedrører især anvendelsen af fridage som ferie, særlige feriedage, afspadsering, mv.

Aftalen betyder

Hvis læreren ikke kan løse opgaver hjemmefra i hele eller dele af perioden 28. marts – 13. april, skal læreren holde op til 5 dage fri.

De 5 fridage skal holdes som hele dage.

Fridage med løn er:

 • Feriedage og særlige feriedage
  Er læreren planlagt at holde disse feriedage i perioden 14-30. april. kan læreren blive pålagt at holde dem tidligere.

  Hvis det sker, skal medarbejderen holdes skadesløs efter almindelige erstatningsretlige regler. Det betyder, at hvis fremrykningen af ferie eller særlige feriedage medfører udgifter for medarbejderen (afbestilling af ferie, rejsebolig eller lignende), så skal arbejdsgiveren erstatte udgifterne.

 • Afspadsering
  Afspadsering vedrører overtid optjent i en tidligere normperiode.

 • Omsorgsdage og seniordage
  Dagene kan ikke pålægges afholdt uden aftale med læreren.

Flex og nuldage: Nærmere oplysninger vil følge snarest.

Hvordan foregår afviklingen

 • En lærer, som har kontakt med elever en gang om dagen, eller som står til rådighed for eksempelvis telefonopkald fra elever i løbet af dagen, kan ikke pålægges at holde fri.
 • Hvis der er afholdt feriedage, særlige feriedage eller afspadsering med videre i perioden 13. marts – 27. marts indgår disse dage i sammentællingen af de 5 dage.

  Modregning af fridage kan komme på tale, hvis:
  • de var planlagt inden den 13. marts til afvikling i perioden 13. marts-27. marts, og/eller
  • de efter den 13. marts var aftalt afviklet i perioden 13. marts-27. marts.
 • Ledelsen kan pålægge afvikling af fridage med 1 dags varsel, men parterne er enige om, at varslingen skal ske tidligst muligt af hensyn til medarbejderen og basere sig på dialog.

  Dialogen skal vedrøre tidspunkt for afvikling og typen af fridag.

 • Aftalens parter opfordrer til at fridagene placeres som
  • 2 dage i uge 14,
  • 3 dage i uge 15, dvs. den 6.-8 april
  • 2 dage i uge 16.

Gældende periode

Det skal understreges, at retningslinjer er gældende frem til den 29. marts.2020.

Forlænges hjemsendelsesperioden vil medarbejdernes vilkår i den forbindelse på ny blive drøftet mellem de centrale parter.

Særligt for kommunalt ansatte

Opgaver, som kommuner løser, er kritiske, og vi har derfor indgået aftale om, at ansatte kan overføres til andre opgaver end de normale opgaver. Hensigten er, at der kan handles hurtigt og smidigt, så vi ved fælles hjælp kommer bedst muligt igennem corona-krisen.
Se Fælleserklæring – aftale om stor gensidig fleksibilitet, hurtighed og vilje til at finde smidige løsninger – centralt og lokalt.

TR-opgaver

Som TR har du en væsentlig opgave i denne situation:

 • Du er talsmand for dine kollegaer.
 • Du skal inddrages så tidligt som muligt.
 • Du skal kontakte din konsulent.
 • Du kan indgå aftale om en midlertidig overførsel til andre opgaver.

Opmærksomhedspunkter til dine drøftelser

 • Frivillighedsprincip. Flere kommuner har oprettet en ressource/opgavebank, hvor tilmelding er frivillig.
 • Oplæring med fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø. Særlig beskyttelse med smitte, bør drøftes.
 • Borgerkontakt og omfanget. Drøft antallet af borger, der er kontakt til med det formål at begrænse kontaktfladen og dermed smitterisikoen. 
 • Fastholdelse af overenskomst, det vil sige løn med videre som sædvanligt og ikke en overflytningsaftale.
 • Særydelser. Aftalt relevante særydelser for arbejde på skæve tidspunkter, hvis det er behov for det.
 • Særlig honorering. Søg for at I får talt om særlig honorering for ekstraindsats. Beløb med videre kan I aftale senere, sørg blot for at I er enige om, at det skal aftales i det omfang, det er relevant.
 • Ikrafttrædelse og slutdato med mulighed for forlængelse. Aftalen skal kunne siges op med kort varsel for eksempel 3-7 dage, og beskrive hvordan hviletid afvikles, når situationen normaliseres.
 • Forbehold for at myndighederne kan træffe beslutninger, der tilsidesætter aftalen.
 • Vær opmærksom på arbejdsmiljømæssige aspekter som hviletid, fridøgn og pauser for de område der overføres til.

Udgangspunktet for aftaler om overførsel til andre opgaver

 • De/den enkelte inddrages så tidligt som muligt.
 • Der udvises hensyn til ansatte i risikogruppen. Se risikogrupper på sundhedsstyrelsens hjemmeside sst.dk.
 • Der udvises hensyn til sikkerhed og sundhed.
 • Der sker oplæring / instruktion.
 • Der tages hensyn til den/de ansattes faglighed.
 • Den/de pågældende er fortsat omfatte af den gældende overenskomsten (USK/SPC).

Der er indgået aftale om, at der holdes op til 5 dage fri i perioden frem til og med påske (28.3-13.4).

Aftalen om afvikling af frihed i forbindelse med corona 

Forudsætningen er, at den enkelte har restferie, afspadsering og/eller flekstid til gode. Hvis den enkelte ikke har det, kan disse fridage ikke pålægges, og den enkelte står fortsat til rådighed.

Der skal være en dialog mellem ledelsen og den enkelte, hvor det fastlægges, hvilken type fridage der er tale om samt hvor mange fridage, der er tale om.
Hjælp med at dialogen bliver fornuftig, så der også tages hensyn til den enkeltes situation. Det er muligt for din leder, at pålægge den enkelte at holde fri med en dags varsel.

Tag derfor fat i din leder og aftal, hvordan denne dialog bedst struktureres. Hold medlemmerne orienteret om situationen og forbered dem på dialogen med ledelsen.

Parterne opfordrer til, at fridagene placeres i forbindelse med påsken.

Vær opmærksom på, at der er tale om hele dage. Det betyder, at en lærer, som har kontakt med elever en gang om dagen, eller som står til rådighed for eksempelvis telefonopkald fra elever i løbet af dagen ikke kan pålægges at holde fri.

Aftalen indebærer

Hvis der ikke løses opgaver hjemmefra i hele eller dele af perioden 28. marts – 13. april, kan der pålægges at holde op til 5 dage fri.

De 5 dage skal holdes som hele dage. Hvis der er afholdt en eller flere feriedage, dage fra 6. ferieuge eller afspadsering siden 13. marts, indgår disse dage i sammentællingen af de 5 dage.

Fridage med løn er

Feriedage – Hvis der er feriedage til gode.

 • Er disse dage planlagt til afholdelse i perioden efter 13. april, kan de pålægges afholdt tidligere. Hvis fremrykningen af ferie medfører udgifter for dig (afbestilling af ferie, rejsebolig eller lignende), så skal du have erstattet udgifterne.
 • Er det aftalt at overføre disse feriedage til det kommende ferie år, kan det pålægges at holde dem i stedet.

6. ferieuge – Hvis der er dage fra 6. ferieuge til gode, enten fordi de ikke er holdt, eller fordi den enkelte har ønsket dem udbetalt.

Omsorgsdage – Kan ikke pålægges afholdt, men den enkelte kan vælge det.

Seniordage - Kan ikke pålægges afholdt, men den enkelte kan vælge det.

Afspadsering eller fleks i hele dage.

Det er aftalt, at der i den nuværende, ekstraordinære situation, kan ses bort fra valgperiodens ophør, når det ikke er muligt at foretage nyvalg.
Men hvis din valgperiode udløber, og du ønsker at fortsætte i hvervet som tillidsrepræsentant, indtil der kan afholdes valg, er det vigtigt, at du skriftligt meddeler dette til din arbejdsgiver.

 

Særligt for privat ansatte

På flere private arbejdspladser indenfor underviserområdet er man ved at iværksætte hjemsendelse af vores medlemmer efter den nye midlertidige ordning om lønkompensation.

Læs mere om
Lønkompensationsordningen

Det er arbejdsgiver, som vurderer, om virksomheden kan omfattes af ordningen, og det er alene arbejdsgiver, som beslutter, om ordningen tages i brug. Det er også arbejdsgiver, som beslutter hvem, der skal hjemsendes.

TR-opgave

Hvis din arbejdsgiver beslutter at hjemsende efter lønkompensationsordningen har du som TR en vigtig opgave i forhold til dine kolleger. Det kan være en svær tid, når man er hjemsendt som alternativ til en afskedigelse. Derfor opfordrer vi til, at I holder kontakt med hinanden og hjælper hinanden. Og her er du som TR det naturlige midtpunkt. Du er stadig TR under hjemsendelsen.

Du har desuden følgende opgaver:

 • Du er talsmand for dine kolleger.
 • Du skal kunne attestere, hvem af kolleger, som er hjemsendt.
 • Du skal kontakte din konsulent.

TR kan også hjemsendes

Som TR kan du godt omfattes af ordningen og blive hjemsendt, men det er forudsat, at TR er tilstede på arbejdspladsen, så længe der er medarbejdere, som ikke er hjemsendt.

Hvad skal du være opmærksom på

 • De 5 selvbetalte dage er et maksimum. Den hjemsendte skal selv finansiere 5 dage, hvis hjemsendelsen varer i 3 måneder. Men er perioden kortere periode, reduceres antallet af dage forholdsmæssigt.
 • Dagene kan afholdes af restferie, afspadsering eller anden opsparet frihed som f.eks. seniordage. Ellers holdes tjenestefri uden løn. Har man ikke mere ferie eller frihed tilbage, kan der også bruges ferie fra det nye ferieår.
 • Arbejdsgiver placerer – efter forhandling med den ansatte - de op til 5 dage indenfor hjemsendelsesperioden. Det betyder for det første, at dagene ikke nødvendigvis skal ligge først i perioden og for det andet, at den enkelte underviser skal spørges. Bliver man ikke enig, er det dog arbejdsgiver, som placerer dagene.
 • Hjemsendelsesperioden behøver ikke at være den samme for alle.
 • Allerede opsagte medarbejdere kan ikke omfattes af lønkompensationsordningen

I øvrigt gælder

 • Hjemsendelse kan ske med 1 dags varsel, og der skal oplyses om såvel start- som slutdato.
 • Der er fuld løn under hjemsendelsen.
 • Der må ikke arbejdes i hjemsendelsesperioden. Har man bibeskæftigelse kan den dog fortsættes i samme omfang som inden hjemsendelsen.
 • Man skal kunne møde på arbejde med dags varsel, og arbejdsgiver kan til hver en tid afbryde hjemsendelsen. Dog kan man ikke kaldes på arbejde på dage, hvor der er placeret ferie.
 • Der må ikke ske afskedigelser i perioden. Sker det, er virksomheden ikke længere omfattet af lønkompensationsordningen. Derimod kan der foretages afskedigelser inden indtræden i ordningen. Men de afskedigede kan til gengæld ikke indgå i ordningen.

Læs også
FHs vejledning

Nyt til tillidsrepræsentanter

 

17.03.20

Corona-aftaler skal indgås af Uddannelsesforbundet

Hvis din ledelse ønsker at indgå aftaler med henvisning til corona-krisen, skal du kontakte Uddannelsesforbundets sekretariat. Der skal ikke indgås lokale aftaler for den enkelte arbejdsplads. 

15.03.20

Lokale generalforsamlinger og valg skal udskydes

Hovedbestyrelsen i Uddannelsesforbundet har besluttet, at alle lokale generalforsamlinger og tillidsrepræsentantvalg ikke kan blive holdt, mens skolerne er lukkede som følge af coronavirus.