Systemets detaljeringsgrad

Systemet bør som udgangspunkt synliggøre præsteret arbejdstid, præsteret undervisningstid og arbejde på skæve tidspunkter.
Systemet bør vise, om læreren er forud eller bagud ift. forventede arbejdstid.

Klare rammer for tidsregistreringen

Der bør være klare retningslinjer for tidsregistrering.
Det bør således være klart for alle, hvornår og hvordan registreringen skal ske.
Det bør sikres, at læreren løbende kan få kendskab til den præsterede arbejdstid.

Tidsregistrering er baseret på tillid

Er der gensidig tillid?
Har ledelsen tillid til, at lærerne anvender arbejdstiden effektivt og registrer arbejdstiden korrekt? Har lærerne tillid, at ledelsen planlægger så optimalt som muligt, dvs. at den af ledelsen estimerede tid modsvarer kvalitetskrav og opgavens omfang?
Som udgangspunkt kan registreret arbejdstid ikke anfægtes, medmindre der er fejl i registreringen.
Tidsregistreringen bør i stedet bruges i den løbende dialog mellem ledelse og lærer med henblik på at justere tidsforbruget og sikre, at tidsforbruget fremadrettet afspejler skolens prioriteringer.

Hvis skolen ikke har et velfungerende tidsregistreringssystem

Det er Uddannelsesforbundet klare anbefaling, at lærerne selv registrerer deres tid, og som minimum 1 gang månedligt orienterer ledelsen om den præsterede arbejdstid.
Det vil understøtte dialogen med leden og reducere risikoen for senere uoverensstemmelser, når den årlige arbejdstid skal opgøres.

I praksis er kun få lærere imod at etablere et tidsregistreringssystem

Ved etablering af tidsregistreringssystemet giver kun få lærere udtryk for uvilje mod systemerne. Enkelte lærere har henvist til, at systemerne er et udtryk for ubehagelig kontrol og er uforeneligt med lærerrollen.
Det overordnede billede i praksis er dog, at der er ofte er stor gensidig tilfredshed med tidsregistreringssystemer, når de kommer i anvendelse.
Flere lærere nævner, at det har givet dem større bevidsthed om tidsforbruget til en op-gave, der måske reelt ikke er så stort, som de troede. Omvendt kan tidsforbruget også være større end de troede. Lærerne bliver dermed bedre til at tilrettelægge deres tid.