På XX-skole har man aftalt ”Rammer for dialogen mellem nærmeste leder og lærer om opgave-oversigten”.

Formålet med dialogen

 • Afklare hvilke opgaver læreren skal udføre.
 • Drøfte kvalitetsniveauet i opgaveløsningen.
 • Vurdere hvor meget tid, der skal afsættes til opgaveløsningen.

Processen

 • Der er ikke tale om en akkord, men en gensidig forventningsafstemning, der skal skabe det bedst mulige grundlag for lederens og lærerens planlægning.
 • Dialogen foregår 1-2 måneder før normperioden.
 • Der afsættes ca. ½ time til samtalen. 
 • Lederen sender forud for samtalen sit udkast til lærerens opgaveoversigt, så den kan danne grundlag for dialogen.
 • På baggrund af dialogen tilpasses opgaveoversigten.

Dialogen bør som minimum indeholde

 1. Hvor mange undervisningstimer forventes læreren at skulle have?
 2. Hvilke typer af undervisning er der tale om?
 3. Hvor meget forberedelsestid forventes læreren at anvende på de forskellige undervisningstyper?
 4. Skal læreren forestå eksaminer mv., og hvilket tidsforbrug forventes i givet fald?
 5. Varetager læreren funktioner, og i givet fald i hvilket omfang?
 6. Skal læreren løse andre større opgaver, såsom udviklingsopgaver mv.?
 7. Ved større opgaver forstås opgaver, hvor tidsforbruget forventes at være større end 20 timer
 8. I hvilket omfang skal læreren deltage i kompetenceudvikling?
 9. Har læreren særlige tidspuljer, der skal afvikles i normperioden?
  Fx overført ferie, barsel, afspadsering, aldersreduktion mv.?
 10. Hvorledes forventes arbejdet fordelt på normperiodens kvartaler?

Dialogen følges op af samtaler med læreren minimum 1 gang i kvartalet, hvor behovet for ændringer i opgaveoversigten drøftes.