Grundlaget for aftalen


Med udgangspunkt i § 3 i Tjenestemændenes arbejdstidsaftale indgås hermed aftale mellem Skole xx og tillidsrepræsentanten for Uddannelsesforbundet om flekstid samt om rammerne for hjemmearbejde.
 
Aftalen er indgået med afsæt i det fælles konklusionspapir samt de ledelsesudmeldte retningslinjer for planlægningen.

§ 1 Aftalen omfatter medarbejdere under Uddannelsesforbundets dækningsområde.

§ 2 Alle lærere møder på skolen mandag – fredag i tidsrummet 9.00 – 14.00 (fixtid). Derudover kan ledelsen pålægge den enkelte lærer at møde udover fixtiden. Det vil typisk være i forbindelse med undervisning, studieture kompetenceudvikling mv.
Interne møder afholdes som hovedregel inden for fixtiden.

§ 3 Læreren planlægger selv, hvornår den øvrige arbejdstid erlægges (flekstid). Læreren kan i den enkelte uge maksimalt have 45 arbejdstimer. Læreren meddeler ugentligt lønadministration det samlede arbejdstimetal.
Stk. 1 Det kan mellem nærmeste leder og læreren aftales, at en del af arbejdet i flekstiden udføres hjemmefra. Sædvanligvis vil der være tale om individuel forberedelse samt opgaver, der ikke knytter sig direkte til undervisningen, såsom udviklingsprojekter mv.
Det aftales mellem nærmeste leder og lærer, hvilke opgaver der skal løses i perioden, hvor man arbejder hjemmefra.

§ 4 Arbejdstidsnormen udgør pr. uge 37 timer fratrukket eventuelle helligdage. Der føres løbende et akkumuleret regnskab, der sammenholder lærernes arbejdstid med arbejdstidsnormen. Læreren kan maksimalt have 37 timers underskuds- og overskudstid. Underskuds-/overskudstid udover disse grænser forudsætter skriftlig aftale mellem lærer og nærmeste leder.
Såvel lederen som læreren kan løbende tage initiativ til drøftelse med henblik på at undgå under-/overtid ved normperiodens udløb. I den forbindelse kan pålægges afspadsering af overskudstid i normperioden på halve eller hele dage
Ved overtid ved normperiodens udløb ydes 50 % i tillæg i henhold til aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten

§ 5 Der ydes ulempegodtgørelse for arbejdstid i henhold § 2, der udføres mellem kl. 17.00 og 6.00 eller i weekender henhold til aftale om arbejdstidstid for tjenestemænd i staten. Der ydes ikke tillæg for arbejdstid i henhold til § 3, medmindre der er indgået aftale mellem læreren og nærmeste leder herom.

§ 6 Læreren skal kunne kontaktes via mail, telefon e.l. i arbejdstiden. Aftalen indebærer ikke en udvidet rådighedsforpligtelse udover den fastlagte arbejdstid

§ 7 Ved sygdom, ferie m.v. medregnes 7,4 timer i arbejdstiden pr. dag

§ 8 Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en normperiode.

 

 

_________________________          ____________________________

Direktør, xx                                        Tillidsrepræsentant, xx