I resultatpapiret fra OK 15 er en høj kvalitet i undervisningen det første af de 3 centrale formål, som parterne ønsker at understøtte.

Parterne er enige om, at en undervisning af høj kvalitet forudsætter, at den er velforberedt, og at læreren har mulighed for at følge op på kursisternes/elevernes resultater.
Derudover understøtter de to andre centrale formål - en høj social kapital og et godt arbejdsmiljø - en høj kvalitet i undervisning.

De forskellige undervisningsområder har forskellige prioriteringer, når det gælder kvalitet i undervisning. Under lovgivningsarbejdet, via bekendtgørelser mv., er der udtrykt målsætninger for de forskellige områder.

For TR er det vigtigt at have disse målsætninger for øje samt at overveje, hvorledes  arbejdstilrettelæggelsen kan understøtte en høj kvalitet i undervisningen med henblik på at bidrage til målopfyldelsen inden for de forskellige områder.

LÆS MERE
At understøtte et godt arbejdsmiljø er det andet af tre formål med dialogen om tilrettelæggelsen af arbejdstiden.
Det er i resultatpapirerne ved OK15 fremhævet som væsentligt, at der på skolerne finder en overordnet drøftelse sted om principperne for arbejdstilrettelæggelsen for at fremme målet om et godt arbejdsmiljø.


Som tillidsrepræsentant bør du derfor arbejde for at fastlægge en god mødeproces og en god dialog med ledelsen, der afgrænser de dele af arbejdsplanlægningen, der fungerer godt og de elementer, der fungerer mindre godt eller dårligt i forhold til at understøtte det overordnede mål om et godt arbejdsmiljø.

I resultatpapirerne er der særligt fokus på at sikre, at arbejdsopgaverne så vidt muligt fordeles jævnt hen over normperioden, som led i at skabe et godt arbejdsmiljø.

Endelig er det væsentligt, at både ledelse og lærer løbende er opmærksomme på den præsterede arbejdstid. Formålet er at kvalificere dialogen mellem lærer og ledelse om opgavemængde og opgaveløsning.

Den gode dialog kan eventuelt understøttes af fakta om skolens arbejdsmiljø.

Regler, retningslinjer og baggrund om trivsel

APV og andre trivselsundersøgelser kan være et vigtigt redskab i dialogen med ledelsen om arbejdsmiljø.

Arbejdspladsen skal udarbejde en APV mindst hvert 3. år.
Se mere om APV og opfølgning: APV – Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladser

Hvis lærerne bliver mødt med et krav fra ledelsen om øget tilstedeværelse på skolerne, skal lærerne have en lærerarbejdsplads, der lever op til arbejdsmiljølovens krav.
Arbejdsmiljølovgivningens krav kan være et vigtigt redskab i dialogen om fysiske arbejdsmiljø.

Forebyggelse af dårlig trivsel

Når en lærer går ned med stress, har det store konsekvenser for den enkelte, for kollegerne og for skolens samlede økonomi. Derfor er der et behov for at tage hånd om problemerne på den enkelte skole i tide. Find flere oplysninger om, hvordan et psykisk arbejdsmiljø understøttes.

At styrke den sociale kapital er det tredje af tre formål med dialogen om tilrettelæggelsen af arbejdstiden.
Styrket social kapital er defineret ud fra 3 nøglebegreber: Tillid, retfærdighed og samarbejdsevne og kaldes ofte ”de tre diamanter”. Det gælder altså ikke bare om, at ledere og medarbejdere ”har det godt med hinanden”, men om at de er i stand til at arbejde effektivt sammen om den kerneopgave, organisationen er sat i verden for at løse.

De 3 diamanter

  • Tillid, dvs. at man kan regne med hinanden; herunder at man som ansat har tillid til det, kolleger og ledelse siger, og at ledelse har tillid til, at de ansatte af sig selv udfører et godt stykke arbejde.
  • Retfærdighed, dvs. at alle parter i virksomheden oplever, at de bliver fair behandlet. Det handler ikke kun om, at goderne bliver retfærdigt fordelt, men mindst lige så meget om, at ”tingene går ordentligt for sig”.
  • Samararbejdsevne, dvs. at de ansatte og ledelsen formår at arbejde effektivt sammen om kerneopgaven.

Det er i resultatpapirerne ved OK15 fremhævet som centralt, at der på skolerne finder en overordnet drøftelse sted om principperne for arbejdstilrettelæggelsen for at fremme målet om et styrket socialt kapital.

Som tillidsrepræsentant bør du derfor arbejde for at fastlægge en god mødeproces og en god dialog med ledelsen med henblik på at afklare om arbejdstilrettelæggelsen kan optimeres, så man styrker tilliden, oplevelsen af retfærdighed og samarbejdet.

Du bør fx overveje følgende 3 spørgsmål

  1. Hvordan kan fokus på kerneopgaven skærpes?
  2. Hvordan kan samarbejdsrelationerne styrkes i hele organisationen?
  3. Hvordan kan forandringer gennemføres på en ordentlig måde?

Du kan i den forbindelse overveje, hvilke elementer i arbejdsplanlægningen, der understøtter ovenstående 3 fokusområder bedst muligt.

Som argument for at arbejde videre med den sociale kapital kan henvises til, at der i en række forskellige sammenhænge er vist en klar forbindelse mellem et højt niveau af social kapital og blandt andet: højere kvalitet og produktivitet, mere innovation og videndeling, bedre økonomiske resultater, øget trivsel og jobtilfredshed og lavere stressniveau.
Den gode dialog bør understøttes af faktuel viden skolens sociale kapital.