En ny arbejdstidsaftale på VUC, FGU, AMU, EUD kan blive en realitet i 2022, hvor den kan erstatte Lov 409, der har dikteret arbejdstid for lærerne siden 2013. Lærernes Centralorganisation (LC) har netop indgået en aftale med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen om arbejdstiden for de statsansatte lærere i Uddannelsesforbundet, Frie Skolers Lærerforening, Danmarks Lærerforening.

 Aftalen bygger - som den kommunale arbejdstidsaftale fra efteråret 2020 - på et samarbejdsspor, hvor lærernes tillidsrepræsentanter og ledelserne lokalt er forpligtiget til at drøfte prioriteringerne for skolen og dermed for lærernes arbejde i et skoleår på et oplyst grundlag. Samarbejdet sker for at sikre sammenhæng mellem lærernes arbejdstid og opgaver og et rimeligt forhold mellem undervisning og forberedelse.

Krav til opgaveoversigten bliver styrket

Aftalen betyder blandt andet også, at opgaveoversigten skal være fyldestgørende, have tidsangivelser og dermed blive et mere reelt værn til at sikre, at der er balance mellem opgaver og tid. For eksempel understreger aftalen, at den enkelte lærer skal have en opgaveoversigt senest fem uger før normperiodens begyndelse. Her skal det blandt andet fremgå, hvor meget tid læreren har til undervisning og til estimeret individuel forberedelse, og hvilke andre opgaver over 60 timer der kommer i skoleåret. Desuden giver aftalen mulighed for hjemmearbejde, hvis det kan aftales lokalt.

 - Det er positivt, at vi igen får aftalte vilkår, at forberedelse og muligheden for hjemmearbejde italesættes, at lærerne kan forvente en større forudsigelighed med hensyn til arbejdsopgaver, og at vi går ind i et mere ligeværdigt samarbejde. Men vi havde gerne set en formel aftaleret, og at opgaveoversigten også angav tid på opgaver under 60 timer. Spørgsmålet er, om partssystemet kan løfte opgaven, hvor det lokale samarbejde er svært. Vi vil være klar til at sætte ind med tilbud om uddannelse og sparring og dermed af al kraft støtte op om vores tillidsrepræsentanter, siger Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan.

 Aftalen slår også fast, at lærerne fremover skal have en status på deres præsterede arbejdstimer hver tredje måned. Endvidere er der aftalt et værn ved ændring af planlagt aftenarbejde. Derudover er det også aftalt en ret for de over 60-årige til nedsat tid med fuld pensionsindbetaling, ligesom der også kommer bestemmelser om arbejdstid på lejrskoler.

Del-element i ny overenskomst

Arbejdstidsaftalen bliver et element i den samlede fornyelse af overenskomsterne for de statsansatte lærere. Her skal der ifølge planen ligge et overenskomstresultat klar senest med udgangen af marts, der derefter skal sendes til af afstemning blandt de berørte medlemmer. Hvis der stemmes ja til overenskomstresultatet, kan den del af resultatet, som handler om arbejdstidsaftalen, træde i kraft enten 1. januar eller 1. august 2022 – alt efter hvornår det enkelte uddannelsessteds årsnorm begynder. Forinden skal ledelser og tillidsrepræsentanter dog i gang med forarbejdet.   

Læs mere om den statslige aftale her 

Kommunal arbejdstidsaftale udløste statslige forhandlinger

I september fik Uddannelsesforbundets medlemmer på kommunale sprogskoler og ungdomsskolerne sammen med folkeskolelærerne en ny arbejdstidsaftale, der træder i kraft i august 2021. Forud for at aftalen blev vedtaget, lå der et langt forhandlingsforløb mellem KL og LC. Her blev taget udgangspunkt i de anbefalinger, der kom fra den såkaldte Lærerkommission, som blev nedsat på baggrund af overenskomstresultatet for de kommunalt ansatte medlemmer i 2018. 

I de statsansattes læreres overenskomstresultat fra 2018 havde lærernes organisationer og den statslige arbejdsgiver forpligtet sig til at forhandle om en arbejdstidsaftale, hvis der på det kommunale lærerområde blev indgået en ny arbejdstidsaftale. Derfor har parterne forhandlet før overenskomstforhandlingerne på det offentlige arbejdsmarked, som netop foregår i de første måneder af 2021.