Hen på aftenen lørdag den 7. februar blev der indgået en ny, generel aftale om ny overenskomst for de 198.000 statslige ansatte. På vegne af Uddannelsesforbundet og andre fagforbund med medlemmer på statslige arbejdspladser har CFU indgået en generel aftale med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.   

Aftalen skal gælde fra 1. april og tre år frem. Hovedpunkterne i aftalen er:

  • Generelle lønstigninger på 4,42 procent, hvilket vil betyde en reallønsfremgang i perioden
  • Reguleringsordningen fortsætter, så en utakt i lønudviklingen i forhold til det private område udjævnes
  • Seniorbonus på 0,8% af lønnen indføres til alle over 62 år. Bonussen kan veksles til to dages frihed eller pension
  • Lønopfyldning ved sorgorlov
  • Mindre men forbedrende præciseringer i forhold til tillidsrepræsentanternes arbejde
  • Ny arbejdstidsaftale, der erstatter Lov 409 (læs mere her)
  • Kompetencefonden, hvor medlemmerne kan søge penge, videreføres

Desuden er det aftalt, at der i perioden skal ske en analyse af det statslige lønsystem. Det kan blive en trædesten til forbedringer ved næste overenskomstforhandling.

- Hos mange lærere har det allervigtigste krav været at få en arbejdstidsaftale. Men på Uddannelsesforbundets repræsentantskabsmøde blev det også slået fast med syvtommersøm, at uagtet corona, så skal vi have generelle lønstigninger, der sikrer reallønnen i den kommende periode. Vi skal have en reguleringsordning, så vi sikrer paralleliteten til det private arbejdsmarkeds lønudvikling. Og vi skal have nogle forbedringer for tillidsrepræsentanterne. Når man ser resultatet, må man sige, at det bestemt er til den magre ende, men vi har fået adresseret alle vore krav. Om vi i Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse synes, at det er tilstrækkeligt, vil vi melde ud om på et senere tidspunkt, inden medlemmerne skal stemme, siger formand Hanne Pontoppidan.

Først urafstemning i marts

Efter at de generelle forhandlinger er afsluttet for alle statslige ansatte, går en række specielle forhandlinger i gang for de forskellige faggrupper og fagforbund. Der er ikke afsat penge til disse forhandlinger, men parterne kan veksle elementer fra gældende aftaler med nye elementer.

Først når de specielle forhandlinger er afsluttet, er det et samlet resultat for nye overenskomster, som skal sendes til urafstemning blandt medlemmerne.