Nødundervisningen under coronanedlukningen af landets uddannelsesinstitutioner kan ikke sidestilles med fjernundervisning.

Det er en væsentlig pointe i og præmis for en ny undersøgelse, som Tænketanken DEA har udgivet om erfaringerne med nødundervisningen.

I undersøgelsen, som Tænketanken DEA har lavet i samarbejde med eVidensCenter - Det Nationale Videnscenter for e-læring, er formålet dermed ikke at vurdere fjernundervisningen i forhold til den almindelige undervisning, men at ”tage temperaturen med hensyn til de tilgange og erfaringer, der har været under nedlukningen af skolerne”.

Formålet er også at pege på opmærksomhedspunkter i forbindelse med nødundervisningen, så man kan drage nytte af erfaringerne i et videre arbejde med fjernundervisning.

Ifølge Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan, er det helt afgørende, at man, som i rapporten, skelner skarpt mellem nødundervisningen og egentlig fjernundervisning.

“Fjernundervisningen har sin egen didaktik og pædagogik. Nødundervisning er noget helt andetˮ

- Fjernundervisningen har sin egen didaktik og pædagogik og kan være et super supplement til den ordinære undervisning, hvilket vi ser mange steder i dag. Nødundervisning er noget helt andet, understreger Hanne Pontoppidan.

- Man skal ikke tro, man kan overføre erfaringer med nødundervisning til at gælde fjernundervisning generelt, så jeg er glad for, man skelner så skarpt mellem de to ting her, siger formanden.

Undersøgelsens konklusioner

Godt 12.000 elever og næsten 2.000 lærere fra erhvervsuddannelser og skoler med blandt andet EUX, HHX og HTX har bidraget til undersøgelsen fra Tænketanken DEA, som er lavet sammen med eVidensCenter - Det Nationale Videnscenter for e-læring

Udvalgte konklusioner fra rapporten

Tre ud af fire lærere havde ikke erfaring med fjernundervisning, og langt de fleste har ikke haft adgang til allerede planlagte digitale undervisningsforløb til deres fag, og undersøgelsen viser, at den enkelte lærer i den første tid i høj grad skulle løse udfordringerne selv.

Den oplevede balance mellem arbejde og privatliv er forringet. Syv ud af 10 lærere har i nogen eller høj grad arbejdet flere timer, end de plejer, og otte ud af 10 har i nogen eller højere grad følt sig udfordret af deres arbejde under nedlukningen.

Generelt har lærerne følt sig godt understøttet af skolerne, og 98 procent har oplevet mindst i nogen grad at have adgang til relevante digitale værktøjer. Otte ud af 10 oplever i nogen eller høj grad oplevet at have modtaget nyttige og tilstrækkelige retningslinjer for fjernundervisning.

De fleste lærere – syv ud af 10 – vurderer, at fjernundervisning i nogen eller høj grad er egnet til de fag, de i nedlukningsperioden har undervist i. Der er variationer på tværs af uddannelserne, men intet klart billede i forhold til praksisrettede- og boglige uddannelser.

Tre ud af fire lærere har ikke erfaring med fjernundervisning. Lærere uden tidligere erfaring med fjernundervisninger er mindre tilbøjelige til at vurdere deres fag egnet til fjernundervisning end kolleger, som har tidligere erfaringer.

Selv om flere lærere med kreativitet og opfindsomhed har lavet tiltag for at afvikle undervisningen alternativt, oplever lærere og elever undervisningen som mere ensformig. Syv ud af 10 lærere angiver, at deres undervisning er blevet mere ensformig. De savner mulighed for at skifte aktivitet, hvis eleverne mangler motivation, og for at understøtte forklaringer visuelt og for at muliggøre praktiske øvelse.

Generelt vurderer både lærere og elever, at motivationen og koncentrationen er påvirket negativt. Mange elever savner vejledning og mere faglig støtte. En mindre gruppe af elever, de såkaldt ”stille elever”, angiver, at de trives bedre – men mange kæmpe med skolearbejdet og motivation, og det gælder især de svageste. Flere end seks ud af 10 af de elever, som opfatter sig blandt de fagligt svageste, beskriver undervisningen som sværere.

Læs alle konklusioner i rapporten

Relationen er afgørende

Men selv om der er forskelle på nød- og fjernundervisning, er Hanne Pontoppidan meget enig i, at det er en god idé, at man – som Tænketanken DEA har gjort – samler op på erfaringer, som man kan drage nytte af i et videre arbejde med egentlig fjernundervisning.

Hun hæfter sig dog også ved, at det i rapporten er meget tydeligt, at hverken elever eller lærere oplever, at det fysiske samvær kan erstattes af digital undervisning.

- Såvel lærere som elever har længtes efter mere nærvær og samvær i undervisningen (…). På ungdomsuddannelserne er samvær en vigtig faktor for elevernes trivsel og forudsætning for lærernes fornemmelse af elevernes læringsudbytte, står der blandt andet i rapporten.

“Relationen mellem lærer og elev de facto er den mest afgørende forudsætning for læringsudbyttet.ˮ

Det er en meget vigtig pointe, mener Hanne Pontoppidan:

- Man skal gøre, hvad man kan for at drage nytte af alle de erfaringer, vi nu har gjort os og bruge dem til fremadrettet til at skabe meningsfuld digital undervisning, når det passer ind i mixet, og der har været fornuftige rammer til at forberede fjernundervisningen ordentligt, siger Hanne Pontoppidan.

Men relationerne er afgørende, understreger hun:

- Relationen mellem lærer og elev er de facto den mest afgørende forudsætning for læringsudbyttet, viser undersøgelser. Også analysen her viser, hvor centralt samvær og nærvær er, og det skal vi huske både nu og fremadrettet – også hvor man ønsker at arbejde med mere fjernundervisning.

Mindre variation og motivation

En lille gruppe elever – de såkaldt ”stille” elever – har ifølge undersøgelsen angivet, at de har oplevet bedre trivsel under nedlukningen. De har fået en pause fra ”det sociale”, som de synes, er svært.

Men, understreger Hanne Pontoppidan, det er afgørende, at også de stille elever lærer at indgå i de sociale relationer, hvis de skal klare sig videre frem, og dét skal man også have blik for, når man tænker denne elevgruppe ind i perspektiver med fjernundervisning.

Fem anbefalinger fra rapporten 

- ud fra erfaringerne med nødundervisning

  • Skab variation inden for fjernundervisningen
  • Arbejd målrettet med at styrke vejledning
  • Gør fjernundervisning nærværende
  • Lad lærere lære af og i egen praksis – sammen
  • Se på fjernundervisning som et middel, ikke et mål

Anbefalingerne kommer fra rapporten, som har haft som formål at undersøge, hvad man kan lære af erfaringerne med nødundervisning.

Mens de stille elever har oplevet større trivsel, er det generelle billede dog, at mange elever har savnet tilstrækkeligt med variation i undervisningen, feedback, vejledning og faglig støtte – og samværet med deres kammerater. Ikke overraskende har det udfordret motivationen hos mange elever, som tiden gik.

Udsatte elever har kæmpet

Både elever og lærere oplever, at det er umuligt fuldt ud at erstatte det fysiske samvær med kontakt via digitale medier. Og især for de udsatte elever har det været svært.

Det billede genkender Hanne Pontoppidan fuldt ud.

- De elever, som har det svært med uddannelse, har afgørende brug for den mere traditionelle undervisning med fremmøde, fordi relationen er helt afgørende for, at de kommer videre, pointerer formanden.

I det hele taget har nedlukningen været med til at forstærke billedet af et uddannelseshieraki, hvor de stærke klarer sig godt, og dem, der har det svært, får det endnu sværere, mener Hanne Pontoppidan

- Det er supervigtigt, at vi tager den erfaring med os, hvis fjernundervisning i højere grad skal indgå i undervisningen i fremtiden, pointerer hun.