Konkurrence på prisen har gjort det sværere for sprogcentre at opretholde kvaliteten i undervisningen.

Det er en af konklusionerne i en nyligt offentliggjort rapport, som evaluerer effekterne af reformen af loven om danskuddannelse for voksne udlændinge, som man indførte i 2017.

Formålet med reformen var at gøre danskundervisning mere beskæftigelsesrettet og fleksibel og at effektivisere uddannelsesområdet.

Og selv om rapporten overordnet konkluderer, at reformen har indfriet sine mål, peger den også på en række utilsigtede sideeffekter, som eksempelvis at øget konkurrence har presset kvaliteten.

Mange udbud har presset priserne

Hos Uddannelsesforbundet noterer formand Hanne Pontoppidan sig også, at rapporten tydeligt peger på, at den højere grad af konkurrenceudsættelse, som området har været kendetegnet af efter reformen, har medført et pres på undervisningens kvalitet.

“Gentagne udbudsrunder hvor prisen vægter over kvaliteten hos de yderst prisbevidste kommuner, har presset priserne ned på et niveau, hvor det kan være svært at levere kvalitetsundervisningˮ

- Gentagne udbudsrunder, hvor prisen vægter over kvaliteten hos de yderst prisbevidste kommuner, har presset priserne ned på et niveau, hvor det kan være svært at levere kvalitetsundervisning. Vi ser større hold, færre undervisningslektioner og samlæsninger af uddannelser med meget forskellige niveauer. Det forringer alt sammen undervisningstilbuddet for den enkelte, understreger Hanne Pontoppidan.

I rapporten siger sprogcenterlederne også, at de generelt oplever, at ”konkurrencen på pris er hård, og at den har en negativ virkning på det undervisningstilbud, som sprogcentrene kan tilbyde”.

En sprogcenterleder udtrykker det således:

”Udbud fører til manglende samarbejde mellem sprogcentre og som konsekvens deraf konkurrence og et race mod bunden i form af umuligt lave modultakster og en ærgerlig forringelse af tilbuddet”.

Brug for faste takster

Hanne Pontoppidan håber, at udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) vil overveje statsfastsatte faste takster, når han senere på året kommer med et integrationsudspil, så danskuddannelse – ligesom al anden undervisning – bliver finansieret med faste takster, hvor man er sikker på, at der er råd til fastholde en bestemt kvalitet.

“Faste takster er en indlysende løsning, når det så tydeligt fremgår af rapporten, at de gentagne udbudsrunder og den større konkurrenceudsættelse har skabt så hårdt pres på kvaliteten.ˮ

- Jeg synes, det er en indlysende løsning, når det så tydeligt fremgår af rapporten, at de gentagne udbudsrunder og den større konkurrenceudsættelse har skabt så hårdt et pres på kvaliteten, siger forbundsformanden.

Modultaksterne har været nedadgående siden 2011, efter at man afskaffede vejledende modultakster i 2010, og rapporten viser, at der er sket en prisreduktion på 30 procent fra 2011 til 2019 – svarende til cirka 42.000 kroner per kursist, som gennemfører seks modulers danskuddannelse.

Selv om Rambøll-rapporten understreger, at faldet i modultaksterne ikke alene kan tilskrives reformen, er reformen, som stillede krav om flere udbud, bestemt medvirkende, mener Hanne Pontoppidan.

“Rapporten kalder det effektiviseringer, vi kalder det pres på pris og kvalitet.ˮ

- Det er et klart billede, at den øgede udlicitering har ført til et prisfald, og da det netop var et krav i reformen, så hænger det jo sammen. På det her område vil en faldende pris sætte sig direkte i færre timer til kursisterne, større hold og mere samlæsning. Og det giver altså samlet en lavere kvalitet Rapporten kalder det effektiviseringer, vi kalder det pres på pris og kvalitet, siger Hanne Pontoppidan.

Brug resultaterne konstruktivt

Selvom rapporten peger på, at man med reformen har opnået et højere indhold af beskæftigelsesrettet indhold på tværs af alle danskuddannelserne, og at man har fået indrettet uddannelserne så fleksibelt, at kursisterne har mulighed for at passe deres job- og praktikforløb ved siden af danskundervisningen, indikerer evalueringen flere utilsigtede effekter af reformtiltagene.

Det gælder blandt andet, at det klippekort, som var et af tiltagene for at mindske fravær blandt kursisterne, har medført øget administration for sprogcentrene. Deltagerbetalingen, som også blev indført for at reducere fravær, har medført et stort fald i antallet af selvforsørgende kursister, som deltager i danskuddannelse. Og der er sket et lille fald i karaktergennemsnittet.

Evalueringens hovedresultater

  • Der er gennemgående beskæftigelsesrettet indhold på tværs af uddannelser.
  • Undervisningen er tilpasset sideløbende job og praktikforløb.
  • Der er sket en generel effektivisering af området.
  • Deltagerbetaling har medført nedgang i antallet af selvforsørgende kursister.
  • Klippekortet har medført øget administration i sprogcentrene.
  • Forhold peger på, at kvaliteten i danskuddannelsestilbuddet kan være under pres
  • Der er sket et lille fald i karaktergennemsnittet.

Rapporten er udarbejdet af Rambøll fra november 2019 til marts 2020 på vegne af Styrelsen for International Rekruttering og Integration samt Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Hanne Pontoppidan er glad for, at man fra 1. juli har afskaffet deltagerbetalingen. 

- I den undersøgelse, der som et delelement af Rambølls rapport har analyseret fraværet hos flygtninge og familiesammenførte, konkluderer man, at mellem 50 til 90 procent af fraværet skyldes lovlige grunde som sygdom. Derfor er der absolut ingen grund til at opstille alverdens regler, som skal hindre fraværet, og som viser sig bare at være en administrativ byrde for sprogcentrene, lyder det fra formanden.

Hun ser frem til, at undersøgelsens resultater bliver brugt konstruktivt.

- Undersøgelsen har peget på væsentlige sideeffekter af reformen fra 2017, og det er både godt og konstruktivt, hvis man kan bruge dem til at rette op på rammerne for danskuddannelserne, så lærerne får de bedste rammer for at levere den kvalitetsundervisning, de er ansat til.