Undervisningsministeriet har netop udarbejdet en guide til god praksis for afsluttende prøver på erhvervsuddannelserne. Hensigten med denne guide er at bidrage til at kvalitetsudvikle beskrivelserne af prøverne, så prøvekravene gøres tydeligere for eksaminatorer og censorer (skuemestre), og elevernes retssikkerhed øges.

Guiden skal inspirere og medvirke til, at erhvervsskoler og faglige udvalg arbejder mere systematisk og formaliseret med at beskrive og tilrettelægge den afsluttende prøve (svendeprøven).

Variation fra uddannelse til uddannelse

De afsluttende prøver på erhvervsuddannelserne varierer fra uddannelse til uddannelse og afspejler blandt andet uddannelsernes forskellighed med hensyn til faglige mål, praktiske vilkår og mulighed for at få de faglige mål og kompetencer i spil, som eleven skal bedømmes på.

Den kan eksempelvis bestå i en kombination af en obligatorisk opgave med en opgave, eleven selv vælger, en praktisk opgave kombineret med en teoretisk, en case kombineret med en mundtlig eksamination, eller en skriftlig rapport kombineret med et praktisk projekt.

Mulighederne er mange. Der er krav om, at den enkelte skole fastsætter de nærmere rammer for prøven i den lokale undervisningsplan.

De formelle rammer

De formelle rammer for prøven er beskrevet i § 6 i bekendtgørelserne for de respektive erhvervsuddannelser. Det gælder overordnet prøvens form (for eksempel om den er praktisk eller teoretisk, selvvalgt eller obligatorisk), dens sammensætning (for eksempel hvordan den kombinerer arbejdet med et praktisk produkt med en mundtlig prøve) og dens varighed (for eksempel en case af en uges varighed kombineret med en mundtlig prøve af en varighed på 30 minutter).

Det er erfaringen, at prøverne ofte er mangelfulde eller upræcise med hensyn til beskrivelsen af grundlaget for eksaminationen, hvad der bedømmes, og ikke mindst hvilke kriterier der anvendes for bedømmelsen.

Guiden skal derfor skabe konkret begrebsmæssig klarhed om følgende fire elementer i prøven:

  1. prøvens faglige fokus - det vil sige fortolkning, udvælgelse og prioritering af de kompetencemål, som eleverne skal bedømmes på
  2. eksaminationsgrundlaget – det vil sige det faglige stof eller materiale, som der eksamineres ud fra
  3. prøvens bedømmelsesgrundlag - det vil sige de produkter, processer eller præstationer, der bedømmes
  4. prøvens bedømmelseskriterier – det vil sige, hvilke aspekter ved en præstation der lægges vægt på, og hvilke krav præstationen skal leve op til på de enkelte trin på karakterskalaen. 

Links til Undervisningsministeriets guide til afholdelse af svendeprøver:
Om prøver og eksamenDe afsluttende prøver

Særtilbud fra Danmarks Læringsfestival 2019

Bestiller du minimum to konferencebilletter, så får du én dagsbillet gratis oveni.

Læs mere om festivalen