- Vi har hele tiden vidst, at resultatet af Lærerkommissionens arbejde ikke ville være præcist det, som vi drømte om. Det samme har KL. Og vi har med spænding set frem til, om det, der kom ud af arbejdet, ville adressere de rigtige problemer eller ville skyde forbi. Der må jeg sige, at kommissionen har ramt rigtigt.

Sådan siger formanden for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan, i forbindelse med udgivelsen af Lærerkommissionens rapport. Hun har især fokus på, at rapportens anbefalinger lægger op til at se forberedelsestiden som en kerneopgave på linje med undervisning, sikre en ordentlig balance i opgaveporteføljen, give lærerne adgang til pædagogiske ledelse, sikre inddragelse af tillidsrepræsentanterne i arbejdsplanlægningen og styrke lærernes professionelle råderum.

- Anbefalingerne tegner et meget godt billede af, hvor skoen trykker ude på skolerne. Jeg kan dog godt være mere usikker på, om en række af anbefalingerne er håndfaste nok til at danne grundlag for det videre arbejde hen imod en ny arbejdstidsaftale, siger Hanne Pontoppidan.

Også fokus på statsansatte lærere

Lærerkommissionen blev nedsat som en del af OK18-forliget på det kommunale område. Her blev det aftalt, at kommissionens anbefalinger skal bruges i det videre arbejde med at få forhandlet en ny central arbejdstidsaftale på plads for lærere på kommunale sprogcentre, ungdomsskoler og folkeskoler. 

I løbet af foråret 2020 indleder Lærernes Centralorganisation (LC) og KL et forhandlingsforløb om at få sikret en ny arbejdsaftale.  

I OK18-forliget for statsansatte medarbejdere er der lagt op til, at staten og de faglige organisationer med statslige ansatte lærere lægger sig i samme spor, som de kommunalt ansatte lærere, når der igen skal forhandles nye overenskomster i 2021.

- Selv om Lærerkommissionens arbejde kun omhandler kommunalt ansatte lærere, så har Uddannelsesforbundet selvfølge også øje for, at også de statsligt ansatte lærere på EUD, AMU, VUC og FGU også igen får en arbejdstidsaftale, der kan erstatte Lov 409, siger Hanne Pontoppidan.

Fokus på professionel råderum og TR-rollen

Lærerkommissionens rapport bygger på større undersøgelser inden for de enkelte områder og kvalitative interviews med lærere, tillidsrepræsentanter og ledere på ungdomsskoler, sprogcentre og folkeskoler. Desuden har Lærerkommissionen været i dialog med KL, DLF og Uddannelsesforbundet.

- Det er helt afgørende, at kommissionen lægger op til et meget tættere og mere forpligtede samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræsentant. Vi har siden indgrebet i 2013 set, at man mange steder har valgt at tilrettelægge hverdagen uden lokalaftaler og inddragelse af tillidsrepræsentanter. Med de anbefalinger, rapporten kommer med, bør det være fortid, siger Hanne Pontoppidan

- Jeg glæder mig også over rapportens understregningen af, at der er et ledelsesansvar for dels at sætte retning, dels at inddrage lærerne i ledelsesrummet, dels at sikre lærerne et egentlig professionelt råderum, siger Hanne Pontoppidan.

Særligt fokus på ungdomsskoler og sprogcentre

Hun peger på, at det er rigtig godt, at anbefalingerne fokuserer på, at det er vigtigt at få inddraget tillidsrepræsentanterne i planlægningen af arbejdet.

Ifølge Hanne Pontoppidan kan det i forhold til ungdomsskolen være med til at sikre, at lærere får det professionelle råderum, der er nødvendigt, for at de kan løfte opgaven med den særlige elevgruppe, som de underviser.

I forhold til de kommunale sprogcentre har tillidsrepræsentanterne en særlig rolle i forhold til planlægning, da de ansatte på sprogcentre i særlig grad har lange arbejdsdage og meget komprimerede undervisningsforløb.

- Vi er rigtig glade for, at anbefalingerne lægger stor vægt på værdien af, at parterne indgår lokale aftaler om arbejdstiden. Det er af stor betydning for arbejdsmiljøet. Imidlertid må vi nok også se i øjnene, at der vil være skoler, hvor ledelsen sidder disse anbefalinger overhørig. Og desværre er det nok netop de steder, hvor behovet er allerstørst. Derfor er jeg endog meget ked af, at man i rapporten ikke anbefaler, at der skal være en form for tilbagefald til en central aftale, siger Hanne Pontoppidan.

Skal være brugbart i det fagretslige system

Ifølge formanden for Uddannelsesforbundet er det vigtigt, at de kommende forhandlingerne munder ud i en aftale, som også er brugbar, når der opstår uenigheder og tvister lokalt ude på skolerne.

- Nu bliver det op til os og arbejdsgiverne, om vi kan omsætte anbefalingerne til en egentlig aftaletekst, som vi tror på kan gøre en forskel ude på skolerne - og som kan prøves fagretsligt, hvis man lokalt ikke vil overholde den, siger Hanne Pontopppidan.