Det er noget usædvanligt, at vi som Hovedbestyrelse har valgt ikke at anbefale et ja eller et nej til resultatet. Baggrunden er, at vi har vurderet, at resultaterne på løn og spisepause er rigtig positive, og for en del medlemmer fylder det meget. Men for mange medlemmer er det arbejdstidsspørgsmålet, der fylder og vil veje tungt i vægtskålen, når der skal stemmes. Og her vil der - på trods af alles skuffelse over ikke at nå en arbejdstidsaftale - være delte vurderinger af, om de opnåede resultater kan gøre en forskel og føre frem til brugbare, aftalte forhold.

Derfor har vi valgt at "nøjes med" at opfordre jer til at mærke grundigt efter, om I mener, resultatet kan godkendes, eller om I vil aktivere den varslede konflikt.

Hovedbestyrelsens vurdering

Hovedbestyrelsen har gennemgået de enkelte dele af OK-forligene og vurderet for og imod. 

Vurdering af forlig i kommunerne og i staten

Vurder selv rækkevidden/betydningen af de enkelte punkter

 • Økonomisk ramme ✔
 • Reallønsfremgang ✔
 • Afskaffelse af privatlønsværn ✔
 • Påstået gæld fra 2008 frafaldet ✔
 • Reguleringsordning, så vi følger med løn på det private ✔
 • Betalt spisepause i overenskomsten ✔
 • OK-dækning af timelønnede ( det statslige område) ✔
 • Lejrskoleregler (det kommunale område) ✔
 • Plustid (det statslige område) ➗
 • Manglende arbejdstidsaftale ➗
 • Arbejdstidskommission / ”arbejdstidspakke” ❓
Løn

Der er rigtig gode resultater på lønsiden - både de generelle lønstigninger, I vil få på løntrinnene i perioden, og i stigningen i en række tillæg. Alle medlemmer vil opleve en forbedret købekraft hen over de tre år, overenskomsten løber, og en del medlemmer vil få endnu større lønstigninger.

Aftale om arbejdstid

Vi kunne simpelthen ikke komme igennem med kravet om en egentlig arbejdstidsaftale, der på centrale områder adskiller sig fra Lov 409's principper.

I stedet fik vi dels et kommissionsarbejde og et samarbejdsprojekt samt en række helt konkrete præciseringer.

Vi fik nogle fremhævelser af muligheden for at indgå lokalaftaler samt af, at ledelsen og tillidsrepræsentanten i fællesskab skal drøfte og fastlægge, hvordan dialogen om opgaveoversigten skal finde sted, samt nogle fremhævelser af betydningen af et godt samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræsentanter.

Desuden fik vi på det kommunale område (det vil sige for ungdomsskolelærerne, sprogcenterlærerne og folkeskolelærerne) et kommissionsarbejde, som skal komme med anbefalinger og løsningsforslag til en forpligtende periodeforhandling mellem parterne, LC og KL. Kommissionen  skal særligt kortlægge, hvordan det at arbejde under henholdsvis aftalte vilkår og Lov 409 vilkår påvirker kvaliteten af undervisning og arbejdsmiljø. Man kan sige, at kommissionsarbejdet skal give et fælles billede af, hvad der er problemerne ude på arbejdspladserne, og dermed skabe et grundlag for forhandlinger, som begge parter har tillid til. Kommissionsarbejdet skal afsluttes inden udgangen af 2019, og der skal umiddelbart derefter optages forhandlinger om at indgå en egentlig arbejdstidsaftale, som  senest afsluttes i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2021.

Som supplement til aftalen om kommisionsarbejdet og periodeaftalen er aftalt et samarbejdsprojekt mellem parterne. Samarbejdet skal styrke arbejdsmiljøet, lærernes professionelle kapital og sætte fokus på god undervisning og kompetent ledelse. Samarbejdsprojektet indgår i kommissionens samlede arbejde.

På det statslige område er det aftalt, at vi "nyder godt" af arbejdet på det kommunale område og tager afsæt i den aftale, der måtte blive indgået her. Det er vores vurdering, at det vil give medlemmerne det bedste resultat, og de særlige forhold, der er på for eksempel VUC og AMU, vil være dækket ind via inddragelse af sprogcentrene med aften- og weekendarbejde og hyppige ændringer af arbejdsplan etc.

Hovedbestyrelsen finder, at det er enormt svært at rådgive dig og kollegerne om værdien af kommisionsarbejdet og samarbejdsprojektet. Det står og falder med, om man tror på, at arbejdsgiverne reelt vil stå ved deres tilsagn om at gå aktivt og positivt ind i arbejdet og det efterfølgende forhandlingsforløb. Og om vi vurderer, at vi ville kunne opnå noget bedre i den nuværende situation.

Lejrskole på det kommunale område 

Som en del af arbejdstidsdelen er det aftalt, at de kommunale lærere får flere timer medregnet for deltagelse i lejrskoler med videre. Konkret får de tre arbejdstimer og 20 minutter mere pr. hele døgn udover de 14 arbejdstimer, de fik i forvejen. Hovedbestyrelsen er meget tilfreds med, at den urimelighed, der opstod som følge af en dom, nu er korrigeret.

Plustid (på statens områder)

Vi er til gengæld ikke glade for, at den enkelte ansatte fremover - uden om sin tillidsrepræsentant - kan aftale at indgå en plustidsaftale med ledelsen (op til fem timer ekstra pr uge med løn og pension men uden overtidsbetaling). Selve plustidsmuligheden er ikke ny. Det nye ligger alene i, at tillidsrepræsentanten ikke SKAL indgå en aftale forud for aftalen mellem ledelse og medlem.

Spisepauser 

En af de rigtig gode ting ved det statslige forlig er, at alle vore lærere fremover er sikret en overenskomstmæssig ret til betalt spisepause. Den ret skal nu også omfatte de lærere, der i dag har fået den fjernet eller aldrig har haft den.

På det kommunale område fortsættes den hidtidige praksis.