Hvad er lærernes opskrift på god pædagogisk praksis på det forberedende område, og hvad skal der til for at understøtte den?

Det er omdrejningspunktet i en ny Epinion-rapport. Her har man har spurgt lærerne på i alt otte skoler (produktionsskoler og AVU-udbydere), der alle er gode til at få elever videre i job eller uddannelse, hvad de mener, at god pædagogisk praksis er.

Kort fortalt viser undersøgelsen, at god pædagogisk praksis ifølge lærerne opstår af en særlig tilgang til eleverne. En tilgang, der vægter gode relationer mellem elever og lærere, en skarp prioritering af elevens sociale og personlige udvikling som løftestang til faglig progression og en tilgang, som har fokus på at socialisere eleverne, så de lærer de normer, der følger med at være elev eller kollega.

Formand for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan, er godt tilfreds med rapporten – især fordi den bidrager med lærernes vinkel på kerneopgaven.

- Vi er rigtig glade for, at man nu har fået spurgt lærerne, hvad deres syn på god pædagogisk praksis er. Der er mange vigtige pointer i rapporten, og det er ting, som skal tages med i dem kommende forberedende grunduddannelse (FGU), lyder det fra Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet.

Gode relationer altafgørende

Lærerne fremhæver i rapporten gode relationer som det altafgørende for god pædagogisk praksis. Tiden og rummet til at danne gode relationer lærere og elever imellem (og elev og elev imellem) er en vigtig forudsætning for elevernes motivation og læring, og derfor noget, som bør prioriteres højt.

Undersøgelsen tydeliggør også, at lærerne på henholdsvis produktionsskoler og AVU-tilbud har meget forskellige rammer til at udføre relationsarbejdet, men at de alle, uanset rammer, prioriterer det, fordi det netop er så centralt for at lykkes i arbejdet med eleverne.

“Det er fuldstændigt afgørende, at man husker at give lærerne de rammer og den fleksibilitet, der skal til, for at de kan udføre dette centrale og helt nødvendige arbejde med at styrke relationerne, når man skal have den nye, forberedende grunduddannelse op at køreˮ

Det får Hanne Pontoppidan til at understrege vigtigheden af at huske dette, når en stor del af de forberedende tilbud samles i den kommende forberedende grunduddannelse, FGU’en.

 - Relationen mellem lærer og elev er i helt særlig grad vigtig i de forberede tilbud, og vanvittigt vigtig for elevernes læring og motivation. Det er fuldstændigt afgørende, at man husker at give lærerne de rammer og den fleksibilitet, der skal til, for at de kan udføre dette centrale og helt nødvendige arbejde med at styrke relationerne, når man skal have den nye, forberedende grunduddannelse op at køre, pointerer Hanne Pontoppidan.

God pædagogisk praksis:

 • Er noget særligt på det forberedende område
 • Kræver tid og prioritering til at skabe gode relationer
 • Har fokus på hverdagsmestring
 • Socialiserer til læring

Hvad understøtter god pædagogisk praksis:

 • Det gode match – mellem skole og lærer og lærer og elev
 • Fokus på at tage hånd om elevernes sociale og personlige problemer
 • Gode fysiske rammer og strategisk placering

Kilde:Rapport om pædagogisk praksis på AVU og produktionsskoler (pdf)

To lærersjæle, én tanke

En anden væsentlig pointe i rapporten – her et lille års tid før, at alle produktionsskolelærerne og en stor del af AVU-lærerne følger med over i FGU’en – er, at de pædagogiske greb, som lærerne på begge uddannelser bruger, ikke er særligt forskellige.

Både på produktionsskoler og på AVU motiverer man eleverne gennem differentieret, varieret og praksisnær undervisning. Rapporten konkluderer derfor, at:

- Modsætningen mellem det almen faglige og det produktionsfaglige samt de tilknyttede læringsformer er derfor heller ikke nødvendigvis så stor, som den nogle gange gøres til – faktisk tyder undersøgelsen på, at de to faggrupper vil kunne lære noget af hinanden her.

Den konklusion glæder i særlig grad formanden for Uddannelsesforbundet.

- Der er blevet delt mange bekymringer op til FGU’en for, om lærergrupperne ”vil kunne finde hinanden”, så det er glædeligt, at rapporten understreger, at der faktisk er en rigtig god basis for sammen at bygge videre på både den faglige og pædagogiske praksis, siger Hanne Pontoppidan.

Rapporten har også haft fokus på, hvad der understøtter god pædagogiske praksis. Den viser, at understøttelsen især kan ske ved at sikre det rette personlige match mellem lærer og elev, ved at tilbyde personlig og social støtte ved siden af undervisningen til eleverne og ved at have de rette fysiske rammer og materialer på skolen.

Pointer til implementering af FGU'en

 • Hvordan skal man forstå mål og målsætning? Hvordan føres de bedst ud i livet? Hvilken praksis skal de afspejle sig i?
 • Hvordan ophæver man opdelingen mellem fx det boglige og det praktiske? Hvordan gøres det i praksis?
 • Hvad forstår man ved begrebet pædagogiske kompetencer, og hvilke kompetencer ønsker man at have fokus på? Hvordan opnås disse kompetencer bedst?
 • Hvordan kan man bedst muligt tænke rammerne på FGU’en (elevantal, faste lærere, planlægningsfleksibilitet), så de understøtter de ønskede pædagogikker på tværs af FGU’ens linjer?

Kilde: Inspirationshæfte - Pædagogisk praksis på AVU og produktionsskoler (pdf

Hvad nu, FGU?

Når FGU’en slår dørene op i sommeren 2019 vil en overvejende del af AVU – og alle produktionsskolelærerne – som nævnt få ny arbejdsplads og slå deres pædagogiske praksis-folder i FGU-regi. Men da undersøgelsen blev sat i søen, var FGU’en endnu ikke besluttet. Man har derfor valgt at udvide feltet – efter at FGU’en blev en helt central del af de forberedende forløb i fremtiden – så rapporten også forholder sig til dén fremtid.Derfor har man i undersøgelsen også forsøgt at samle nogle af pointerne fra rapporten op i et særligt inspirationshæfte med inspiration til implementering af FGU’en, så man kan tænke de gode erfaringer ind, når man skal til at arbejde med skoleformen.