Løn er altid et central emne til overenskomstforhandlingerne. Og på nuværende tidspunkt plejer det at være et af de emner, som arbejdsgiverne og fagforeningernes repræsentanter diskuterer. Men denne gang er der endnu ikke taget hul på lønspørgsmålet og andre vigtige temaer.

Både ved det kommunale og det statslige forhandlingsbord forhandler parterne om at få strikket en aftale sammen om lærernes arbejdstid. I kommunerne gælder det folkeskolelærere, sprogcenterlærere og ungdomsskolelærere. På statens område er der tale om en aftale for lærere på erhvervsskoler, VUC, AMU, produktionsskoler, frie skoler m.fl.

I kommunerne forhandler vi i Forhandlingsfællesskabet de generelle vilkår på det kommunale område. Fx hvor meget lønnen stiger og de ansættelsesforhold, der gælder alle ansatte fx regler om barsel, seniorordninger.
Forhandlingsfællesskabet består af 52 organisationer og repræsenterer i alt 573.000 ansatte. I spidsen for forhandlingsfællesskabet står Anders Bondo Christensen.

Overenskomsterne for ungdomsskoler, kommunale sprogcentre og jobcentre og UU forhandles sammen med overenskomsten for folkeskolen. Det kan handle om løn for lærere m.fl., arbejdstid, arbejdsmiljø og andre forhold i tilknytning til lærerarbejdet.
Anders Bondo Christensen står som formand for Lærernes Centralorganisation (LC) i spidsen for handlingerne. Uddannelsesforbundet er med i forhandlingsdelegationen.

Modparten er KL, som har Michael Ziegler i spidsen.

I staten forhandler vi i Centralforeningernes Fællesudvalg (CFU) de generelle vilkår på det statslige område. Fx hvor meget lønnen stiger og de ansættelsesforhold, der gælder alle ansatte i staten - fx regler om barsel, seniorordninger.

CFU repræsenterer ca. 120.000 ansatte i staten, og forhandlingslederen er Flemming Vinther. Uddannelsesforbundet er ved forhandlingerne repræsenteret af Lærernes Centralorganisation (LC).

Aftaler og overenskomster på erhvervsskoler, AMU, VUC og produktionsskoler forhandler vi sammen med LC. Det kan handle om løn, arbejdstid, arbejdsmiljø og andre forhold i tilknytning til lærerarbejdet på de enkelte områder.
Uddannelsesforbundet formand, Hanne Pontoppidan, deltager i forhandlingerne.

Modparten er Innovationsminister Sophie Løhde, som er statens arbejdsgiverrepræsentant. Hun repræsenteres under forhandlingerne af Moderniseringsstyrelsen.

Der er tale om to forskellige forhandlingsborde, men begge steder er kravet det samme fra lærernes organisationer, herunder Uddannelsesforbundet. De vil have en aftale om arbejdstid, som sikrer, at lærerne kan lykkes med undervisningsopgaven – uanset hvilken skoleform, man underviser på. Og så skal en arbejdstidsaftale give lærerne rettigheder, som modsvarer arbejdstidsregler og rettigheder, som gælder andre ansatte på det offentlige område.   

Arbejdstid skal aftales mellem parterne

En aftale vil give Lov 409 dødsstødet, så lærernes arbejdstid igen - ligesom for alle andre overenskomstansatte lønmodtagere – er en aftale mellem parterne og ikke fastsat ved lov.

De andre faglige organisationer bakker op om lærerne. De har svoret en musketer-ed på ikke at tage fat på andre overenskomstspørgsmål, før arbejdstidsaftalen er på vej i hus.
Om det lykkes at få en arbejdstidsaftale er for tidligt at sige, men Uddannelsesforbundet mener, at lærerne står godt denne gang:

- Det er bredt anerkendt, at Lov 409 ikke fungerer på skolerne og så tror vi, at sammenholdet kan hjælpe os til at få en aftale. Arbejdsgiverne bør forstå alvoren i det her, siger formand Hanne Pontoppidan.

- Det er vigtigt for os i forhandlingerne at få tillidsrepræsentanterne på banen igen som lokal aftalepart. De nødvendige lokale tilpasninger af en arbejdstidsaftale bør ske ved forhandlinger mellem tillidsrepræsentant og ledelse med det formål at nå fælles, bæredygtige løsninger, tilføjer hun.

Der har i medierne været nævnt, at der er risiko for en konflikt, fordi parterne ikke kan nå hinanden ved OK18.

- Vi går efter at få en forhandlet aftale om løn og arbejdstid, og vi ønsker bestemt ikke en konflikt, siger Uddannelsesforbundets formand.