Der er mange skridt i den rigtige retning i den trepartsaftale, som blev indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter søndag. Men flere af skridtene er for korte, lyder vurderingen fra Uddannelsesforbundet.

- Vi er meget glade for, at der kommer penge til opkvalificering. Det er i sidste øjeblik. Men vi er kede af, at det endnu engang er midlertidige penge. Der er brug for at lave en stor politisk genopretning af hele efteruddannelsesområdet. Der skal findes permanente løsninger, der både handler om takster og søgning, siger Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet.

Det gælder ifølge forbundsformanden eksempelvis tiltagene for Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU), der er presset af lave takster og for få kursister. Med trepartsaftalen hæves taksterne til udbyderne på AMU-området. Derudover afsættes der en kvalitetspulje.

- Men der er blot tale om en midlertidig løsning. Takstforhøjelsen er midlertidig, og det samme gælder kvalitetspuljen, som kun er sat til at vare i fire år, påpeger Hanne Pontoppidan.

  • Der skal afsættes omkring 400 millioner kroner til en omstillingsfond, som skal give ufaglærte og faglærte mulighed for på eget initiativ at efter- og videreuddanne sig.

  • Der skal være bedre muligheder for læse-, skrive- og regneundervisning samt en pulje på 100 millioner kroner til at øge kendskabet til mulighederne for at få undervisningen.

  • Der tilføjes nye fag i it og engelsk på Forberedende Voksenundervisning (FVU).

  • VEU-godtgørelsen hæves fra 80 til 100 procent af højeste dagpengesats ved deltagelse i AMU-kurser.

  • SVU til deltagelse i FVU og OBU hæves fra 80 til 100 procent af den maksimale dagpengesats.

  • AMU får en midlertidig takstforhøjelse i aftaleperioden på 70 millioner kroner årligt. Der afsættes en fireårig kvalitetspulje på i alt 140 millioner kroner til AMU.

  • Regeringen vil i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2018 søge tilslutning til at forlænge kvalitetsudviklingspuljen til erhvervsuddannelserne på 150 millioner kroner i 2018.

  • Én indgang til VEU-systemet skal gøre det nemmere for virksomheder og medarbejdere at finde information om efteruddannelsesmuligheder, tilmelde sig kurser og søge om VEU-godtgørelse.

  • Det skal blive lettere at tilpasse AMU-kurser til den enkelte virksomheds behov.

Lappeløsning for erhvervsuddannelser

I aftalen afsættes der endvidere en kvalitetspulje. Det skal imødegå det såkaldte omprioriteringsbidrag, der betyder, at der skal spares to procent på erhvervsuddannelserne i 2018.

- Kvalitetspuljen er langt fra det, der skal spares. Tak for pengene. Dem er vi bestemt glade for. Men vi har brug for mange flere, påpeger Hanne Pontoppidan.

Og også her er man ude i en tidsbegrænset løsning, fremhæver Uddannelsesforbundets formand.

- Det er ikke første gang, at hånden holdes under erhvervsuddannelserne med en trepartsaftale. Men igen er der tale om en lappeløsning. Hvad hvis parterne ikke kan blive enige om at dække over omprioriteringsbidraget næste år, spørger Hanne Pontoppidan retorisk.

Positivt med fokus på it og engelsk

Til de positive elementer hører ifølge Uddannelsesforbundet, at det eksisterende tilbud for Forberedende Voksenundervisning (FVU) udvides med fagene FVU-digital og FVU-engelsk. Det skal målrettes ansatte, der har behov for styrkede basale færdigheder inden for it og engelsk i relation til deres jobfunktion.

- Det er et længe næret ønske, som nu bliver opfyldt, siger Hanne Pontoppidan.

Hun glæder sig også over, at VEU-godtgørelsen, der er en kompensation for tab af løn, når man deltager i efteruddannelse, hæves fra 80 til 100 procent – ligesom den har været tidligere.

- Det er desuden rigtigt positivt, at regeringen og arbejdsmarkedets parter med aftalen er med til at sætte øget fokus på den almene opkvalificering. Danmark har behov for, at vores arbejdsstyrke er så veluddannet som overhovedet muligt, fremhæver hun videre.