Dagen bestod af oplæg og af konkret arbejde med differentiering af opgaver fra deltagernes egen undervisning.

Karin Svejgaard, som gennem en række udviklings- og forskningsprojekter med undervisere i EUD har udviklet RØD-GUL-GRØN, var underviser på temadagen.

Metoden tager udgangspunkt i, at det er elevens arbejde med det faglige stof (både teoretisk og praktisk), der danner udgangspunkt for læring – også udviklingen af personlige og sociale kompetencer. Karin Svejgaard understreger, at RØD-GUL-GRØN er en metode - ikke et redskab - fordi den er teoretisk funderet i nogle grundlæggende forestillinger om, hvad der understøtter læring, herunder lærerens rolle. Metoden bygger på et psykodynamisk forståelse af læring: Læring er ikke kun kognitive tilegnelsesprocesser, der er altid også følelser på spil: at være involveret i læreprocesser, kan give anledning til frustration, angst og vrede men også glæde og lyst, som fx knytter sig til elevernes tidligere erfaringer og oplevelse af at kunne magte situationen. Det er lærerens opgave at kunne rumme – have forståelse for og håndtere -  disse følelser for eleven, hvis der skal skabes frugtbare læringsmiljøer. Metoden er inspireret af bl.a. Banduras begreb om self efficacy og Vygotskys begreb om nærmeste udviklingszone. Self efficacy henviser til, at elevernes oplevelser af succes og mestring i undervisningssituationen giver gode læringserfaringer, som styrker, motivation, selvtillid og engagement, begge en forudsætning for læring. Begrebet om den nærmeste udviklingszone understreger, at de opgaver elever udsættes for, skal tilpasses det niveau de vil kunne mestre med den nødvendige hjælp fra en ’erfaren voksen’. Det må ikke være for svært, da det fører til modstand og oplevelse af utilstrækkelighed, og det må ikke være for nemt.

Undervisningsdifferentiering med RØD-GUL-GRØN består i, at eleverne får den hjælp, der er nødvendig, for at de kan løse en given opgave. Forskellige elevgrupper har brug for forskellige grader af hjælp:

  • Røde opgaver er til elever, der i forhold til den stillede opgave er i stand til at arbejde meget selvstændigt, og derfor primært har brug for sparring og feed back i forhold til ’produktet’ af deres arbejde
  • Gule opgaver er til elever der har brug for nogen hjælp undervejs i opgaveløsningen. (Eleverne får hjælpe til, hvordan de skal disponere løsningen af opgaven.
  • Grønne opgaver er til elever der har behov for en meget håndholdt hjælpe i og evt. demonstration af, hvordan opgaven løses trin for trin. Den grønne opgave indeholder en manual, altså en fremgangsmåde for, hvordan man løser opgaven – den grønne opgave er ikke en række delopgaver, som eleverne skal løse!

Pointen er, at opgaven er den samme, men at elever har forskellige behov for at blive støttet af læreren, når de skal lære at forstå og arbejde med et fags særlige metodikker – det gælder uanset om det er praktiske teknikker eller teoretiske analyseredskaber.  

LÆS MERE

Få inspiration og viden om metoden med RØD-GUL-GRØN – opgaver.