Beskæftigelsesministeriets Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og Undervisningsministeriet igangsatte i 2013 12 forsøg med Brobygning til uddannelse – særligt eud - rundt om i landet. Forsøgene har til formål at understøtte, at flere unge kommer i uddannelse eller arbejde. Vedhæftede  rapport er en evaluering af forsøgene med Brobygning til uddannelse. Fokus er på viden om, hvordan de unge kommer igennem brobygningsforløbet og videre i uddannelse.

Overordnet konkluderer evalueringen, at deltagelse i brobygning virker:

Konkret peger registerdata på, at 45,2 % af de unge, der har været i brobygning, går videre i ordinær uddannelse, og at 7,7 % går videre i beskæftigelse. Det svarer til, at 52,9 % af de unge opfylder succeskriterierne (som er at den unge har gennemført et hoved- eller grundforløb på en erhvervsuddannelse eller tilsvarende ungdomsuddannelse).

Det kan yderligere dokumenteres, at 25 uger efter starten på brobygningsforløbet er andelen af unge i uddannelse 15 procentpoint højere end blandt en sammenlignende gruppe af unge, der ikke har deltaget i et brobygningsforløb. Det kan derfor konkluderes, at der er en signifikant positiv effekt på de unges uddannelsestilbøjelighed som følge af deltagelsen i brobygningsforløbene.

Derudover konkluderer evalueringen, at brobygning virker gennem fokus på tre indsatsområder:

  • De unge selv oplever at kunne gennemføre en uddannelse
  • De unge selv oplever at have en meningsfuld plan  
  • De unge oplever at have fået et øget netværk

Indsatsområderne kan dog ikke står ikke alene, men skal understøttes af tre redskaber:

  • Mentorer
  • Praktik
  • Faglig progression


Analyserne i evalueringen peger på, at der er behov for at arbejde videre med en systematisk indsats forhold til på eleverne fravær og motivation.  Arbejdet med de unges motivation kan med fordel tage udgangspunkt i en model med fem motivationsorienteringer, der bidrager med viden om, hvad der fremmer de unges motivation for uddannelse. Disse er: nødvendighedsmotivation, relationsmotivation, mestringsmotivation, retningsmotivation og praksismotivation

Evalueringen har også fokus på, at selvom en overvejende del af de unge  starter i brobygning, så er er stadig værd at være opmærksom på, at en væsentlig andele af unger ikke gør. 26,8 % fortsætter til en plan B, og 20,3 % er afsluttet til hverken uddannelse, beskæftigelse eller plan B. Plan B er alternative projekter for uddannelses- eller aktivitetsparate unge. Det er også alternative uddannelsesveje, fx egu, produktionsskoleforløb mv.