Vi har på KTS hidtil gennem dialog med ledelsen undgået de værste følger af den omlægning af arbejdstidsreglerne, der var en følge af det berygtede lovindgreb i overenskomst­forhandlingerne i 2013, men nu mærker vi et øget pres for at få den enkelte lærer til at levere flere undervisningslektioner, uden at der gives den nødvendige tid til forberedelse.

Presset er stort både i fag, hvor en hastig teknologisk udvikling kræver en stor indsats af lærerne for at være opdaterede, og på områder, hvor en ændret elevsammensætning og sammenlægning af hold med forskellige specialer kræver nye pædagogiske tiltag og en undervisningsdifferentiering, der strækkes til det yderste. 

Den netop igangsatte reform af erhvervsuddannelserne har medført, at der mangler lærere i almene fag som dansk og engelsk. I den forbindelse oplever vi, at lærere i håndværksfagene presses til at varetage denne undervisning uden at være uddannet til det.

Situationen forværres af, at der som følge af en uigennemtænkt anvendelse af begrebet ”New Public Management” i stigende grad ansættes ledere uden den nødvendige pædagogiske baggrund og indsigt i de fag, hvis uddannelser de skal lede. 

Vi medvirker gerne til effektiviseringer af skolens drift, men de skal gennemføres i dialog med de ansatte. Hvis man som nu prøver at indkassere en økonomisk rationaliseringsgevinst, inden der er skabt nye, mere effektive arbejdsgange og dermed en mindskelse af arbejdsbyrden, vil resultatet blive forringede uddannelser og nedslidte lærere, der må tage fritiden til hjælp for bare at være nogenlunde forberedte til deres undervisning.

Derfor opfordrer vi skolens ledelse til at styrke dialogen med de ansatte om skolens udvikling. Vi har i den forbindelse store forventninger til det løft i lærernes uddannelsesniveau, der er et led reformen af erhvervsuddannelserne. På KTS skal omkring 150 lærere have pædagogisk efteruddannelse på diplomniveau, svarende til 10 ECTS-point eller seks ugers heltidsstudium. 

Her er en lejlighed til i samarbejde mellem ledelse og medarbejdere at finde løsninger, der gør, at vi kan ”work smarter, not harder” og på den måde imødekomme samfundets krav til vore uddannelser og den økonomiske ramme omkring dem.

I den forbindelse vil generalforsamlingen sende en særlig tak til foreningens afgående formand og fællestillidsrepræsentant Arne Christensen for en stor indsats for erhvervsskolelærernes uddannelse og på mange andre områder, både lokalt og på landsplan, gennem de seneste mange år.