Den kombinerede ungdomsuddannelse – KUU’en – er kommet dårligt fra start flere steder. Optaget på den nye toårige KUU for unge, som ikke kan eller vil gå videre i en ordinær ungdomsuddannelse, har været lavere end forventet med kun 850 besatte pladser ud af de bevilgede 1.250 i det første halvår. 

- Det er svært at se målgruppen for loven. Ifølge den skal KUU-eleverne være unge, der ikke er i stand til ordinære uddannelser, men samtidig skal de være motiverede for uddannelse og klare to D-niveau-fag i dansk og matematik. Det rummer en indre modsætning, siger Michael Bjergsø, konsulent i Produktionsskoleforeningen, PSF, som en af forklaringerne på det svigtende optag. Det er kommet bag på PSF, at holdene ikke er fyldt op alle steder, for også her havde man en forventning om, at der ville være ”rigtig god rift om uddannelsen”:

- Og pludselig havde man svært ved at rekruttere elever, siger Michael Bjergsø som begrundelse for, at PSF derfor har forsøgt at finde ud af, om det blandt andet kan skyldes et mismatch mellem kravene i uddannelsen og eleverne, og at UU-vejlederne derfor har været forvirrede over, hvilke unge, de skulle henvise. Og PSF’s undersøgelse viser, at det kan være en af forklaringer: Mens en meget stor gruppe af de elever, der er begyndt på uddannelsen, har mindst 02 i både dansk og matematik, er der også en gruppe på cirka 20 procent, der kun har 02 i enten dansk eller matematik, og en gruppe på 30 procent, der ikke har denne karakter i nogle af fagene:

- Nogle steder har man fra UU-vejledernes side derfor måske sendt de elever, som har fået 02, videre på erhvervsskole. Andre steder har man måske været mere optaget af, at eleverne på sigt skal kunne klare et D-niveau, så derfor skal de kunne noget rent fagligt, siger Michael Bjergsø.

En del ledige pladser på ny uddannelse

PSF har samlet tal ind fra de 20 såkaldte tovholder-institutioner, som samlet står for det lokale KUU-tilbud. Kun 15 har svaret, og tal fra fire af dem er endnu ikke talt op, så undersøgelsen viser ikke det totale billede, men giver alligevel helt klart nogle hovedtendenser, forklarer Michael Bjergsø fra PSF. Der er i alt tal fra ca. 600 KUU-elever, men kun fra 400, når det gælder de faglige forudsætninger – altså deres karakterer fra folkeskolen. Skolerne har brugt ”et hav af ressourcer” på at få fat i netop disse vigtige tal, og derfor vil PSF frem over arbejde for, at det skal være lettere at få dem. Men PSF vil også bruge undersøgelsen til med lidt større talmæssigt belæg at rejse diskussionen af, hvordan man i højere grad får de rigtige unge ind på KUU:

- Da man lavede loven, lagde man måske lagt vægt på, at uddannelsen skulle have et vist niveau for at få en vis status hos de unge. Det skal den også. Men vores pointe er, at man kan nedsætte kravene på ét område og hæve det på andre, hvor det giver mere mening. Kravene skal stemme bedre overens med det, der er uddannelsens dobbelte formål – at den er erhvervsrettet, men også retter sig mod kompetencegivende uddannelse, siger han. Det vil typisk være erhvervsuddannelser, de unge fortsætter på, hvor overgangskravene enten er lavere i form af E- eller F-niveau. I stedet kunne man mere relevant stille krav om bestemte kurser eller certifikater, siger han.

Både PSF og Uddannelsesforbundet vil også forsøge at påvirke til, at optaget bliver mere fleksibelt. Der er kun optag to gange om året en bestemt dato. Og optaget, der er stramt begrænset antalsmæssigt, gælder den enkelte elev, hvorfor pladsen ikke kan overtages af en anden. Det betyder dels, at en eventuel ny KUU-elev kan komme til at vente i månedsvis på en plads, dels at skolen ikke har mulighed for at få kompenseret for ledige pladser:

- Det vil være en fordel både i et uddannelsesperspektiv og et økonomisk, siger Michael Bjergsø, der også understreger, at PSF nu i højere grad vil gøre opmærksom på over for de unge og UU-vejlederne, at uddannelsen nu findes og er et reelt tilbud.

LÆS MERE: Tema om KUU i Uddannelsesbladet

Uddannelsesforbundet var allerede ved lovens høring kritisk over for de samme problemer, og man har netop besluttet at nedsætte en følgegruppe med repræsentanter af de forskellige lærergrupper. Hensigten er at få afdækket eventuelle ”konstruktionsfejl” på KUU’en og komme med forslag til, hvordan de kan løses.

Undersøgelsen fra PSF viser, at der stort set er lige mange unge mandlige og kvindelige elever, og at hovedgruppen aldersmæssigt er de 18-19årige. Kun cirka 15 procent er under 18 år, og 10 procent de 23-24 årige.