Med den særlige læreraftale, som LC indgik med KL sent søndag aften forud for det store forlig for alle kommunalt ansatte, flyttes alle Uddannelsesforbundets medlemmer på det kommunale område et løntrin op, hvis de nu er på løntrin 44 eller lavere. Og det er vel at mærke ud over de generelle lønstigninger, der ligger i forliget for alle kommunalt ansatte. Hvis man allerede er på løntrin 45, får man i stedet et tillæg på cirka. 7.000 kroner om året.

Desuden er det lykkedes at få suppleret lov 409 med en række formuleringer, der kan bruges af tillidsrepræsentanterne i det lokale arbejde med at sikre en ordentlig planlægning. Først og fremmest blødes der lidt op på mulighederne for at indgå lokale aftaler; det er fremover okay at lave lokale arbejdstidsaftaler.

Derudover skal lederne sørge for, at lærerne får en sammenhængende forberedelsestid, som ikke kan inddrages til andre opgaver. Hvis det alligevel ikke kan undgås at inddrage forberedelsestid, skal ledelsen se på, hvordan lærerne så kan forberede sig.

Den opgaveoversigt, som læreren skal drøfte med sin leder, skal være "udtryk for retfærdighed og udarbejdet ud fra forståelige, gennemskuelige og saglige kriterier", står der i aftalen, og det forventede tidsforbrug til forberedelse og øvrige opgaver skal indgå i drøftelserne af den. Desuden skal lederen være opmærksom på lærerens reelle arbejdstid, og læreren skal have mulighed for at få en opgørelse over den brugte tid - for eksempel en gang om måneden.

Det præciseres, at tillidsrepræsentanten og ledelsen løbende skal drøfte, hvordan det går med sammenhængen mellem arbejdstiden og den måde, opgaverne løses på. Det skal for eksempel være muligt at leve op til lovkrav. Og der skal afsættes tid til tillidsrepræsentantens samarbejde med lærerne og til drøftelse med den faglige organisation.

Der er i alt 15 punkter om lærernes arbejdstid, og de skal evalueres løbende - første gang i skoleåret 2015/16 - blandt andet for at sikre størst mulig kvalitet i undervisningen og at understøtte et godt arbejdsmiljø. Formålet er at følge op på de 15 punkter og vurdere, om der er behov for ændringer eller nye initiativer.

Endelig ændres vilkårene for den sjette ferieuge, så den fremover kan holdes som hele dage - og ikke blot fratrækkes i årsnormen. Dermed ligestilles lærerne på dette område med andre faggrupper.

- Det har været en rigtig svær omgang. KL var fuldstændigt afvisende over for at indgå en ny arbejdstidsaftale, så den løsning, der kunne findes her, var i form af et supplement til lov 409. De præciserer forskellige muligheder for for eksempel at indgå lokale aftaler. Det er hovedbestyrelsens opfattelse, at vi med den indgåede aftale giver tillidsrepræsentanten nogle muligheder for enten at kunne indgå lokale aftaler eller i det mindste sikre, at det er saglige kriterier, der ligger til grund for ledelsens planlægning og fordeling af arbejdstiden, siger Uddannelsesforbundets formand Hanne Pontoppidan.

På et ekstraordinært møde søndag nikkede hele Hovedbestyrelsen ja til aftalen.

- Det er hovedbestyrelsens opfattelse, at de aftalte formuleringer giver grundlag for, at mere tilfredsstillende arbejdsforhold kan opnås fremover. Vi er desuden tilfredse med, at det er lykkedes at løfte lærerne et løntrin, samt at også kommunale lærere fremover har ret til at afholde den sjette ferieuge på linje med øvrige lønmodtagere.