Uddannelsen skal forankres i kommunerne. Uddannelsen vil have sin start i august 2019.

Grunduddannelsen skal bygge på styrkerne fra eksisterende forberedende tilbud, men inden for en ny institutionel ramme. Der forslås etableret 25 moderinstitutioner og 75 uddannelsessteder.

Den Forberedende Grunduddannelse erstatter en række eksisterende tilbud for målgruppen:

 • Produktionsskolen
 • Almen voksenuddannelse (avu)
 • Forberedende voksenuddannelse (FVU)
 • Ordblindeundervisningen for voksne (OBU)
 • Kombineret ungdomsuddannelse (KUU)
 • Erhvervsgrunduddannelsen (EGU)

Uddannelsens varighed er samlet 2 år. Hvis den unge falder fra uddannelsen skal det være muligt at blive optaget igen, men den samlede varighed må ikke overstige 2 år.

Derudover ønsker regeringen at give medarbejdere og ledere et kompetenceløft. Medarbejderne skal blandt andet have et flerårigt praksisforankret efteruddannelsesforløb. Lederne får tilbudt et lederudviklingsprogram, der skal klæde dem på til at planlægge og gennemføre strukturelle og faglige forandringer.

Unge på den Forberedende Grunduddannelse over 18 år giver skoleydelse svarende til produktionsskoleydelsen. Forsørgere får et tillæg svarene til SU-systemets forsørgertillæg.

Den Forberedende Grunduddannelse vil blive evalueret i 2023 og fulgt af følgeforskning.

Den Forberedende Grunduddannelse skal bestå af 3 spor:

 • Almen grunduddannelse – målrettet unge, der ønsker at kvalificere sig til erhvervsuddannelse eller hf. Undervisningen består af almene fag, med udgangspunkt i konkrete virkelighedsnære situationer og en helhedsorienteret projektundervisning
 • Erhvervsgrunduddannelsen – målrettet unge, der ønsker sig beskæftigelse og eventuelt efterfølgende fortsættelse i en erhvervsuddannelse. Sporet består af virksomhedspraktik og skoleundervisning og skal give de unge kendskab til arbejdsfunktioner samt sikre kvalifikationer, der er relevante for arbejdsmarkedet
 • Produktionsgrunduddannelsen – målrettet unge, som har en praksislæringstilgang, men som kan være uafklarede om deres fremtid. Værkstedsundervisningen er det pædagogiske udgangspunkt med henblik på reel produktion og afsætning af varer. I unde visningen integreres undervisning i dansk for tosprogede, matematik og it i tæt relation til værkstedsundervisningen.

Endvidere skal alle unge på den Forberedende Grunduddannelse undervises i digital dannelse samt anvende it-redskaber, hvor det er relevant i undervisningen.

Elever vil få ret til specialpædagogisk støtte.

Der vil være prøver efter hvert modul.

Regeringen lægger op til, at der skal være 5 bærende principper for undervisningen:

 • Progression – et løbende fokus på progression i den enkeltes forløb mod uddannelse eller beskæftigelse
 • Kompetencer i dansk og matematik – dansksproglige, læse-og/eller matematiske vanskeligheder skal minimeres. Derfor skál undervisningen foregå i inkluderende læringsmiljøer og ordblindeundervisningen skal være en integreret mulighed i de unges forløb på alle spor
 • Praksisnær undervisning – undervisningen skal være praksisnær og projektorienteret og kombinere teori og praksis med udgangspunkt i målgruppens behov og erfaringer
 • Holdfællesskab – undervisningen skal tilrettelægges så de unge oplever at høre til på et hold. Lærerne skal støttes af ressourcepersoner på institutionen
 • Udvikling af personlige og sociale kompetencer – de unge skal både udvikle personlige og sociale kompetencer sammen med deres faglige kompetencer.

Regeringen foreslår, at kommunerne får det fulde ansvar for at gøre de unge op til 25 år i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse – inklusiv finansieringsansvaret for den Forberedende Grunduddannelse og skoleydelse.  Kommunerne får ansvaret for at koordinere og organisere den samlede kommunale ungeindsats, men målet er at samarbejde omkring den unge ved at skabe en tværgående kommunalt forankret indsats.

Regeringen lægger op til, at den kommunale ungeindsats bl.a. skal:

 • Følge alle unge op til 25 år
 • Koordinere og skabe en sammenhængende ungeindsats – herunder varetagelse ag Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaveportefølje; støtte- og vejledningsfunktioner, fx specialpædagogisk støtte; pædagogisk psykologisk rådgivning og misbrugsindsats
 • Udarbejde en plan for den enkelte unge, der leder mod uddannelse eller beskæftigelse
 • Målgruppevurdere den unge til den Forberedende Grunduddannelse
 • Tilbyde en fast kontaktperson gennem hele forløbet, hvis den unge har behov for det
 • Koordinere opsøgende funktioner, bl.a. i forhold til virksomhedspraktikker.