Uddannelsesforbundet mener

Da det stod klart, at regeringen vil reformere de forberedende uddannelsestilbud, har vi fra dag ét blandet os i debatten og med alle midler forsøgt at påvirke processen, så de unges behov og forudsætninger er – og bliver ved at være – omdrejningspunktet.

Vi har hele tiden haft fokus på de unges behov og lærernes vilkår, men undervejs har vores indsatser ændret sig – i takt med den politiske virkelighed i forhandlingskredsen. Strategien har været at få maksimal politisk indflydelse på det udspil, som der har været en bred politiske enighed om. Vi har kontinuerligt søgt at påvirke det uddannelsestilbud, der er i støbeskeen, til rent faktisk at tage udgangspunkt i de unges behov og forudsætninger.

Helt overordnet har vi kæmpet for tre f’er:

 • At der bliver fleksibilitet nok i den nye uddannelse, til at den kan rumme alle i den meget komplekse målgruppe.
 • At der bliver et niveau for forsørgelsen, som ikke spænder ben for, at de unge går på uddannelsen 
 • At uddannelsen forankres i staten – med statsligt selveje, taxameter og tilsyn – så alle unge får samme vilkår uanset postnummer.

Men der er også fokus på andre ting – blandt andet uddannelsens varighed, geografisk nærhed og finansiering. Vi har fokus på; at der er specialpædagogisk støtte til dem, der har brug for det; at der er råd til øget ordblindeundervisning; og at der skal være et tilbud til alle – også gruppen over 25 eller de unge, som ikke visiteres til FGU. Selvfølgelig også på lærerkvalifikationer og nye overenskomster. For blot at nævne nogle af fokuspunkterne.

For det hele gælder, at hovedbestyrelsen har lagt linjen, og forbundet har forsøgt at påvirke de politiske forhandlinger maksimalt fremfor blankt at afvise uddannelsen og stå udenfor indflydelse. Vi mener, det er sådan, vi sikrer de unges behov og lærernes arbejdsvilkår bedst.

 

Vejen til den ny forberedende grunduddannelse

Ekspertgruppen med Stefan Hermann i spidsen skal komme med anbefalinger til bedre veje til ungdomsuddannelser – Uddannelsesforbundet er med i referencegruppen

Regeringen nedsætter en ekspertgruppe

På fysiske møder og i en facebookegruppe opsamles viden fra medlemmer om problemer og udfordringer i et nyt forberedende tilbud

Uddannelsesforbundet holder udviklingsseminarer

Til temadrøftelsen udvikler hovedbestyrelsen en politik om de forberedende forløb blandt andet baseret på udviklingsseminarerne.

Hovedbestyrelsen har en temadrøftelse

Uddannelsesforbundets samlede indspil til ekspertgruppen om synspunkter på de forberedende forløb sendes afsted til ekpertgruppen

Uddannelsesforbundets sender anbefalinger

På nye udviklingsseminarer for medlemmer indsamles viden om kvalitet i uddannelse.

Uddannelsesforbundet holder udviklingsseminarer

På konferencen: Bedre overgange til ungdomsuddannelser giver forskere, undervisere og unge et bud på, hvad der skal til for at sikre unge den bedste overgang mellem grundskolen og en ungdomsuddannelse. 

Uddannelsesforbundet holder konference

Uddannelsesforbundets sender indspil til ekspertgruppen om kvalitet i uddannelserne

Anbefalinger om kvalitet i uddannelserne

Uddannelsesforbundet præsenterer den 13. januar 2017 på et møde med ministeren vores holdninger til bedre overgange for ungdomsuddannelser.

Uddannelsesforbundet holder møde med undervisningsminister Merete Riisager

Anbefalingerne: Bedre veje til en ungdomsuddannelse bliver offentliggjort den 28. februar 2017

Ekspertgruppen offentliggør anbefalinger
I marts sender Uddannelsesforbundet et brev til ministeren, hvor vi blandt andet gør opmærksom på, at der er et problem i forhold til aldersgrænsen for FGU. Alle under 30 år skal have FGU. Forbundet ønsker, at de unge skal visiteres efter, om de hører til i målgruppen for FGU eller om de skal på AVU.
Og at det er AVU-loven, som bør gælde på en ny almenlinje, da der ikke bør udvikles paralleltilbud.  

 

Uddannelsesforbundet sender brev om anbefalinger til ministeren

Uddannelsesforbundet informerer på et stormøde den 13. marts 2017 sine tillidsrepræsentanter om ekspertgruppens anbefalinger og Uddannelsesforbundets videre holdninger og prioriteringer.

Informationsmøde om anbefalinger for TR’ere på berørte områder

Udspillet hedder ”Tro på dig selv – det gør vi”, og bliver præsenteret den 10. maj 2017. Regeringen vil en ny uddannelse og en ny institution, og de vil forankre tilbuddet i kommunerne.

Regeringen præsenterer sit reformudspil

Uddannelsesforbundet informerer på et stormøde den 16. maj sine tillidsrepræsentanter om regerings udspil og Uddannelsesforbundets videre arbejde og prioriteringer.

Informationsmøde om anbefalinger for TR’ere på berørte områder

På Folkemødet sætter Uddannelsesforbundet FGU’en til debat og mødes med politikere.

Folkemøde på Bornholm

Uddannelsesforbundet har løbende kontakt med politikere og andre interessenter og kæmper fortsat for, at det er de unges behov og forudsætninger, der skal være udgangspunktet for FGU'en.

Forhandlinger om FGU’en genoptages i Folketinget

Målgruppen er alle unge under 25, som ikke er i job og heller ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse. Den nye uddannelse erstatter følgende eksisterende tilbud til målgruppen:

 • Produktionsskole
 • Almen voksenundervisning (AVU)
 • Forberedende voksenundervisning (FVU)
 • Ordblindeundervisning for voksne (OBU)
 • Kombineret ungdomsuddannelse (KUU)
 • Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

Fem principper

Uddannelsen bygger på fem principper:

 1. Progression:
 2. Kompetencer i dansk og matematik
 3. Praksisnær undervisning:
 4. Holdfællesskab:
 5. Udvikling af personlige og sociale kompetencer: De unge skal både udvikle personlige og sociale kompetencer sammen med deres faglige kompetencer.

Tre spor

Regeringen foreslår, at uddannelsen får tre spor:

 • Almen grunduddannelse målrettet unge, der ønsker at kvalificere sig til en erhvervsuddannelse eller hf. Undervisning består af almene fag, men med udgangspunkt i konkrete og virkelighedsnære situationer og omfatter desuden helhedsorienteret projektundervisning.
 • Erhvervsgrunduddannelsen målrettet unge, der først og fremmest ønsker beskæftigelse og eventuelt efterfølgende at fortsætte i en erhvervsuddannelse. Sporet består af virksomhedspraktik og skoleundervisning og skal give de unge kendskab til arbejdsfunktioner og sikrer kvalifikationer, der er relevante på arbejdsmarkedet
 • Produktionsgrunduddannelsen primært målrettet unge, som har en praktisk læringstilgang, men som kan være uafklarede om deres fremtid. Værkstedsundervisningen er det pædagogiske udgangspunkt med henblik på reel produktion og afsætning af varer og tjenesteydelser. I undervisningen integrereres undervisning i dansk, dansk for tosprogede, matematik og it i tæt relation til værkstedsundervisningen.

Reformudspil

Tro på dig selv, det gør vi

 • Der bør være en tidlig indsats i udskolingen, som skal skabe afsæt for et sammenhængende videre forløb efter grundskolens afslutning via individuelle uddannelsesplaner.
 • Der bør etableres en kommunal ungeindsats, der samler vejlednings- og støttefunktioner.
 • Uddannelsesparathedsvurderingen bør i højere grad fungere som en statussamtale, der skitserer og igangsætter et forløb med en handleplan og en proces, der gælder for resten af udskolingsforløbet.
 • For at styrke sammenhængen og den samlede kvalitet i de forberedende uddannelser, der findes i dag, bør der ske en nyordning af regler og tilbud gennem etablering af en samlet forberedende uddannelse.
 • I det nye tilbud bør de gode praksisser, som findes i de eksisterende tilbud, videreføres, hvilket indebærer en øget inddragelse af erhvervslivet i de unges uddannelsesforløb.
 • Der bør laves en samlet model for ansvar, finansiering og styring for det forberedende område, der bygger på kommunalt myndighedsansvar, statsligt styringsansvar baseret på statsligt selvejende institutioner for forberedende uddannelse og med betydelig kommunal medfinansiering.

Kilde: Bedre veje til en ungdomsuddannelse - anbefalinger til regeringen

Rapporter:

Bedre veje til en ungdomsuddannelse – anbefalinger til regeringen (pdf)

Bedre veje til en ungdomsuddannelse – opsummering af anbefalingsområder til regeringen (pdf)