Medlemmer af Uddannelsesforbundet arbejder mange forskellige steder. Her er en liste over de hyppigste arbejdspladser og den lovgivning, der knytter sig til hver enkelt skoleform.

Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) tilbyder faglige kurser til arbejdspladser og enkeltpersoner. De er ofte skræddersyet til lokale virksomheders behov - og i stigende grad også til konsulentopgaver for virksomheder.Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelserAMU-loven  

TAMU er en selvejende institution under lov om arbejdsmarkedsuddannelser og en tilhørende bekendtgørelse. Uddannelsen er praktisk tilrettelagt.  

Målgruppen er unge uden reel tilknytning til arbejdsmarkedet, hvis personlige og sociale vanskeligheder kræver en målrettet pædagogisk og uddannelsesmæssig indsats.
Der lægges vægt på, at eleverne opnår både faglig læring og social handlingskompetence. Det pædagogiske arbejde er baseret på konsekvenspædagogik -  en særlig pædagogisk retning -, som er udviklet i TAMU med henblik på målgruppen.Bekendtgørelse om Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelserAMU-loven, kapitel 7 - TAMU

Erhvervsuddannelser spænder over alle slags uddannelser, fx frisør, murer, kontor, detailhandel/butik, mekaniker, kok, web-integrator og dyrepasser. Det er lærlinge- og elevuddannelser, der veksler mellem praktisk oplæring i virksomheder og teori - mellem værksteder/butikker/kontorer og almen undervisning på erhvervsskolerne
Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser

Erhvervsuddannelser spænder over alle slags uddannelser, fx frisør, murer, kontor, detailhandel/butik, mekaniker, kok, web-integrator og dyrepasser. Det er lærlinge- og elevuddannelser, der veksler mellem praktisk oplæring i virksomheder og teori - mellem værksteder/butikker/kontorer og almen undervisning på erhvervsskolerne.Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, kapitel 7d - EUV

Uddanner landmænd til at passe husdyr, planter og landbrugsmaskiner.Bekendtgørelse om landbrugsuddannelsen

Uddanner skibsassistenter, som kan læse videre til bl.a. sætteskipper.Bekendtgørelse af lov om maritime uddannelser

Tandklinikassistenten hjælper tandlægen under behandlingen og vejleder patienter. Tandplejeren beskæftiger sig især med tandhygiejne og forebyggelse.Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

Normalt uddannelser af to års varighed, der indeholder teoretisk undervisning på uddannelsesstedet og en virksomhedspraktik af mindst tre måneders varighed.Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser

Maskinmester er en videregående uddannelse til skibsofficer. Mange arbejder dog i land, bl.a. på varmeværker.Bekendtgørelse om uddannelsen til maskinmester

Udbyder først og fremmest almen voksenuddannelse, der svarer til folkeskolens afgangsniveau. Uddannelsen tilbydes både som enkeltfag og hele uddannelser. Fra 1. august 2019 skal du som hovedregel være fyldt 25 år for at starte på forberedende voksenundervisning.Bekendtgørelse om almen voksenuddannelse (avu-bekendtgørelsen)

Den forberedende grunduddannelse (FGU) er for unge under 25 år, og som endnu ikke er parat til at gå i gang med eller gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Det kan være af faglige, personlige eller sociale årsager.

Formålet med FGU er efterfølgende at fortsætte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller i job.

FGU består af tre uddannelsesspor: 

  • almen grunduddannelse - agu
  • produktionsgrunduddannelse - pgu
  • erhvervsgrunduddannelse – egu

Informationspjece om FGULov om forberedende grunduddannelseBekendtgørelse om forberedende grunduddannelse

Undervisningen er for voksne og foregår bl.a. på VUC, i oplysningsforbund, på daghøjskoler og AMU. Fra 1. august 2019 skal du som hovedregel være fyldt 25 år for at starte på forberedende voksenundervisning
Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksneFVU-bekendtgørelse

Undervisningen er for voksne og foregår bl.a. på VUC, i oplysningsforbund, daghøjskoler og på AMU.Bekendtgørelse om ordblindeundervisning for voksneLov om Ordblindeundervisning (OBU)

Undervisningen koncentrerer sig især om vejledning og personlig udvikling gennem undervisning i forskellige fag og projekter. Målet er at styrke mulighederne for at tage videreuddannelse og job.Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)

Er tilrettelagt for unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse.Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Erhvervsvejlederne vejleder især ledige med henblik på job eller uddannelse.
Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Tilbyder almen undervisning, prøveforberedende undervisning, specialundervisning og  indvandrerundervisning til unge. Uddannelsesforbundets medlemmer i ungdomsskolen arbejder især med heltidsundervisning af unge og 10. klasse.Bekendtgørelse af lov om ungdomsskolerBekendtgørelse om ungdomsskoler