Hvad betyder virksomhedsoverdragelse?

At loven om virksomhedsoverdragelse gælder i forbindelse med oprettelsen af FGU-institutionerne betyder, at ansatte på FGU efter den 1. august 2019 skal have samme løn, pension og ansættelsesanciennitet med videre som vedkommende havde på den tidligere skole. 
Vær opmærksom på, at I skal have alle ansættelsesforhold, der er aftalt lokalt, i skriftlig form inden overgangen til FGU. Ellers kan der opstå problemer med at kunne dokumentere alle ansættelsesvilkår på et senere tidspunkt.

Hvem overgår til de nye FGU-institutioner?

Lærere og ledere, hvis arbejdsopgaver overflyttes til de nye FGU-institutioner, vil som udgangspunkt blive virksomhedsoverdraget til en af de nye FGU-institutioner. Dette gælder alle ansatte på produktionsskolerne.
Hvis ikke alle arbejdsoverflyttes til de nye FGU-institutioner, er det ledelsen, der ud fra en række kriterier udpeger de medarbejdere, der skal virksomhedsoverdrages. Dette gælder for ansatte på VUC og skoler der udbyder FVU/OBU efter en driftsoverenskomst med VUC, samt undervisere på KUU og EGU forløb.

Er jeg garanteret job? 

Som udgangspunkt virksomhedsoverdrages lærerne, og de nye FGU-institutioner er forpligtet til at overtage lærerne fra de afgivende institutioner.

Der står i overdragelsesbrevet, at vurderingen af væsentlige vilkårsændringer først laves efter 1.8.2019, hvordan skal jeg forholde mig til det?

Uddannelsesforbundet tager på vegne af alle overdragede lærere og vejledere et generelt forhold for at rejse sager om væsentlige vilkårsændringer efter 1.8.2019. Det gør vi ved at rette henvendelse til hver af den 27 nye FGU-institutioner.

Hvad sker der, hvis jeg siger nej til virksomhedsoverdragelse?

Er du medarbejder og siger ”nej tak” til virksomhedsoverdragelse, svarer det til, at du opsiger din stilling. Dermed har du ikke krav på at få en opsigelse med varsel.

Jeg er ansat i en tidsbegrænset stilling, hvordan er jeg stillet ved overdragelse til FGU?

Hvis den tidsbegrænsede ansættelse udløber før 1.8.2019, så har du ikke ret til at blive virksomhedsoverdraget. Er du ansat til efter 1.8.2019, så har du ret til at blive virksomhedsoverdraget som de fastansatte kolleger, men fratræder på det tidspunkt som står i din ansættelseskontrakt.

Hvordan forholder det sig med TR og AMR ved overdragelsen?

På de institutioner hvor kun en del af medarbejderne virksomhedsoverdrages, gælder der særlige regler ved udpegningen af beskyttede medarbejdere. Er du TR- eller AMR og bliver udpeget til virksomhedsoverdragelse kontakt da Uddannelsesforbundet.
Uddannelsesforbundets vurdering er, at du fungerer i din funktion som TR/AMR frem til, at der er valgt nye repræsentanter på FGU institutionen. 

Har jeg pligt til at lade mig overdrage til FGU, når jeg er udpeget?

I udgangspunktet ja. Det er ledelsen, der på baggrund af saglige kriterier vælger, hvilke medarbejdere der skal overdrages til FGU. Ledelsen har vide beføjelser til at afgøre, hvilke medarbejdere, der bedst lever op til kriterierne.
Der gælder særlige regler for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

Kan jeg opsige min stilling inden overgangen?

Ja, du kan skifte job, som du plejer og sige op til din nuværende arbejdsgiver.
Har du modtaget et ansættelsesbevis fra FGU’en, kan der dog gælde særlige regler, kontakt Uddannelsesforbundet, hvis den situation opstår.

Hvad sker der, hvis jeg siger nej til virksomhedsoverdragelse?

Er du medarbejder og siger ”nej tak” til virksomhedsoverdragelse, svarer det til, at du opsiger din stilling. Dermed har du ikke krav på at få en opsigelse med varsel.

Skal jeg have et nyt ansættelsesbrev?

Det kan være fornuftigt at få et tillæg til dit ansættelsesbrev, hvis der er sket væsentlige ændringer, siden du blev ansat. Hvis du for eksempel i dag arbejder med noget andet, end det der fremgår af dit oprindelige ansættelsesbrev.

Hvad sker der, hvis jeg er på barsel eller forældreorlov?

Er du gravid, på barsel eller på forældreorlov har du samme rettigheder som øvrige kolleger i forhold til virksomhedsoverdragelse. Du tager dine nuværende individuelle rettigheder med dig over til FGU-institutionen, også de aftaler du har indgået om afholdelse af barsel og forældreorlov med din nuværende arbejdsgiver.

Hvordan planlægger jeg ferie?

Det vil formentlig blive hver enkelt FGU-institution, der fastlægger, hvornår første mødedag er på den nye institution. Der er stor sandsynlighed for at det bliver torsdag den 1. august.
Det vil dog være din nuværende arbejdsgiver, der varsler ferie og eventuelle ændringer i ferieplanlægning i forbindelse med sommerferien 2019.
Ledelsen skal give besked om datoerne for hovedferien med mindst tre måneders varsel. Allerede udmeldte datoer for hovedferien kan ændres, hvis ganske særlige omstændigheder gør det nødvendigt.
Sker omlægningen med kortere varsel end de sædvanlige tre måneder for hovedferie og en måned for restferie, og før den planlagte ferie er påbegyndt, får medarbejderen 1,82 times betalt frihed for hver feriedag, der omlægges. 

Må hele min personalemappe flyttes med over til FGU?

Hvilke oplysninger fra din nuværende personalemappe, der skal med over til den nye institution, er op til en konkret vurdering af hver enkelt oplysning, der ligger i personalemappen.
Det er kun de oplysninger, der er nødvendige for, at den nye arbejdsgiver kan overholde sine forpligtelser som arbejdsgiver, der skal overdrages til FGU-institutionen. Det kan for eksempel være dit ansættelsesbrev, kontonummer, lønaftaler og andre aftaler der er relevante for dit ansættelsesforhold.
Du har ret til at få indsigt i, hvad der ligger i din personalemappe. Vi anbefaler, at du beder om at se indholdet i din personalemappe og beder om at få slettet oplysninger, der ikke længere er nødvendige eller forælede og derfor ikke skal med over til FGU-institutionen.

Jeg er fleksjobber på gammel ordning, kan jeg bibeholde min fleksjobordning?

Du fortsætter på den fleksjobordning, du er i ved overgangen. Du er fortsat ansat i din stilling blot hos en ny arbejdsgiver, som du virksomhedsoverdrages til med dine nuværende ansættelsesvilkår.
Vi anbefaler, at du kontakter din sagsbehandler på jobcentret og sender en kopi af det brev, du har fået om, at du virksomhedsoverdrages, så din hjemkommune er orienteret om arbejdsgiverskiftet.

Hvordan sikrer jeg, at mine skånehensyn også gælder på FGU-institutionen?

Har du i dag uskrevne ordning angående undervisning, indretning eller ligende er det vigtigt at få det skrevet ned i en aftale med din leder, så du tager det med som et vilkår ved overgangen til FGU. 

Når jeg som KUU lærer bliver overdraget til FGU, har jeg så pligt til efter 1.8.2019 fortsat at være udlånt til min nuværende arbejdsgiver?

Ja, da KUU forløbene skal køres færdig på de nuværende uddannelsesinstitutioner, kan den nye FGU ledelse godt beslutte, at du skal færdiggøre de KUU forløb, du på nuværende tidspunkt er ansat til, på de lokaliteter, hvor de i dag foregår.

Hvordan bliver medarbejderne hørt i overgangen til FGU-institutionerne?

De ”første” bestyrelser for de 27 FGU-institutioner fungerer fra den 1. september 2018 til den 1. august 2019. Disse midlertidige bestyrelser har som primær opgave at sikre, at FGU-institutionen og de tilhørende skoler kan udbyde FGU fra den 1. august 2019.
Det lykkedes Uddannelsesforbundet at få ændret på de første FGU bestyrelser, så der er to repræsentanter udpeget af de faglige organisationer i alle bestyrelser. Et vigtigt resultat, for det er disse første bestyrelser, der skal ansætte den øverste leder og foretage de indledende vigtige disponeringer.
Bestyrelsesrepræsentanterne har til opgave at repræsentere alle medarbejdere i den nye institutions dækningsområde. Det kræver både viden og et tæt samarbejde med de øvrige tillidsrepræsentanter i området. Arbejdet understøttes af Uddannelsesforbundet.

Hvordan bliver mine løn- og ansættelsesforhold?

Indtil der er indgået en overenskomst for ansatte på FGU-institutionerne, vil alle bevare deres individuelle løn- og ansættelsesvilkår fra den tidligere skole, da loven om virksomhedsoverdragelse gælder. Uddannelsesforbundet har rejst krav om en kollektiv overenskomst for al undervisning på den nye FGU-uddannelse.
Det er vigtigt, at du sørger for at få dine nuværende aftaler og kutymer nedskrevet. For eksempel aftaler om barsel, flexjob og andre former for individuelle aftaler skal dokumenteres skriftligt. Har du det ikke på skrift, kan det ikke dokumenteres, at du tager vilkårene med dig. Det er altså rigtig vigtigt, at du taler med din tillidsrepræsentant om, hvordan I bedst får dokumenteret de aftaler, der gælder for dig på din arbejdsplads.

Hvad sker der med min skole?

Produktionsskolerne bliver nedlagt, bygningerne med videre indgår som en del af de nye FGU-institutioner.
For VUC vil en andel af VUC’s bygninger på samme måde som produktionsskoler overgå til FGU-institutionerne. VUC vil stadig bevare uddannelsestilbud til unge over 25 år med videre.
Erhvervsgrunduddannelse (EGU) vil blive overført til de nye institutioner.
Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) bliver nedlagt, når de nuværende forløb er tilendebragt, og eleverne skal have et FGU-tilbud i stedet.

Hvad sker der med de hold, der er i gang?

De elever – indenfor målgruppen af unge under 25 år - der i gang med en uddannelse på produktionsskoler og VUC vil fortsætte på de nye FGU-institutioner fra den 1. august 2019.
Med FGU’en bliver den nuværende KUU udfaset, og der vil være sidste optag på KUU den 1. januar 2019. Elever, der er i gang med KUU ved FGU start (august 2019), er sikret, at de kan færdiggøre uddannelsen på den skole, hvor de påbegyndte KUU’en. KUU-elever, der startede på en produktionsskole eller VUC, vil fortsætte som KUU’er på FGU’en. På andre skoler (for eksempel ungdomsskoler) vil KUU eleven fortsætte på den samme skole, som de startede.

Hvor bliver den nye institution placeret?

Det er bestemt i hvilke kommuner, at de 27 FGU-institutioner og 88 skoler skal ligge.
Men den fysiske beliggenhed af skolerne, det vil sige selve adressen indenfor kommunerne, skal endelig afgøres af FGU-bestyrelserne. Den endelige fysiske beliggenhed skal fastlægges senest den 31. juli 2023.

Kan to lærere på FGU undervise et forskelligt antal timer?

Sandsynligvis. I dag har lærere på for eksempel produktionsskoler og VUC samme arbejdstidsregler ”tjenestemændenes arbejdstidsregler” (lov 409). Men der kan være store forskelle på, hvor mange undervisningstimer de har – både indenfor den enkelte skoleform og på tværs af skoleformer. På FGU’en vil der nok være forskel for lærerne på de tre spor AGU, EGU og PGU. Men vi forventer, at lærerne får den nødvendige og tilstrækkelige forberedelsestid uanset hvilket spor, de underviser på, blandt andet på grund af kravet om progression i FGU’en.
De endelige vilkår afhænger af en kommende overenskomst, herunder også arbejdstidsreglerne for lærerne ved FGU-institutionerne.

Bevarer jeg mine opgaver, eller kan jeg blive sat til noget andet?

Udgangspunktet er, at man fortsætter med at undervise i de fag, man tidligere har undervist i. Men på samme måde som i dag, kan ledelsen på FGU-institutionen indenfor dine faglige kompetencer pålægge dig at varetage andre pædagogiske opgaver.
I lov om FGU ønsker man grundlæggende at ændre tilgangen til undervisningen. Undervisningen skal på alle spor kombinere teori og praksis blandt andet ved anvendelsesorienteret og praksisbaseret undervisning. 

Hvad skal jeg undervise efter?

Indholdet i undervisningen er beskrevet i ni læreplaner og 12 fagbilag, der er blevet udarbejdet af 21 arbejdsgrupper, med bred deltagelse af lærere med relevant erfaring til at udarbejde læreplanerne og fagbilagene. Med udgangspunkt i læreplaner og fagbilag formuleres bekendtgørelserne, som forventes at være færdige i marts 2019.  

Hvad er mulighederne for kompetenceudvikling?

Der er afsat 130 millioner kroner til et kompetenceløft af lærere og ledere over en 4-årig periode (2019-2022).
Kompetenceløftet af lærerne, skal samlet set bidrage til udvikling inden for tre hovedområder:
• Samarbejde og kultur – udvikling af fælles kultur på den enkelte skole og samarbejde mellem undervisere med forskellige kompetencer, viden og redskaber
• Redskaber – nye pædagogiske- didaktiske redskaber, fx mere praksisnær undervisning
• Viden om og kompetencer til håndtering af målgruppen – en styrkelse af pædagogiske kompetencer i arbejdet med målgruppen.

Undervisningsministeriet har indgået en samarbejdsaftale med et konsortium af seks professionshøjskoler, som skal varetage størstedelen af kompetenceløftet, med udgangspunkt i FGU-institutionernes ønsker.

Hvis du har et spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her på siden, er du velkommen til at stille et spørgsmål til sekretariatet.

Læs mere

Overblik over FGU