Hvis du har et spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her på siden, er du velkommen til at stille et spørgsmål til sekretariatet.

Skal jeg have et nyt ansættelsesbrev?

Det kan være fornuftigt at få et tillæg til dit ansættelsesbrev, hvis der er sket væsentlige ændringer, siden du blev ansat. Hvis du for eksempel i dag arbejder med noget andet, end det der fremgår af dit oprindelige ansættelsesbrev.
Husk at du kan henvende sig til TR med din ansættelseskontrakt, hvis du er i tvivl, om den er korrekt.

Må hele min personalemappe flyttes med over til FGU?

Hvilke oplysninger fra din nuværende personalemappe, der skal med over til den nye institution, er op til en konkret vurdering af hver enkelt oplysning, der ligger i personalemappen.
Det er kun de oplysninger, der er nødvendige for, at den nye arbejdsgiver kan overholde sine forpligtelser som arbejdsgiver, der skal overdrages til FGU-institutionen. Det kan for eksempel være dit ansættelsesbrev, kontonummer, lønaftaler og andre aftaler der er relevante for dit ansættelsesforhold.
Du har ret til at få indsigt i, hvad der ligger i din personalemappe. Vi anbefaler, at du beder om at se indholdet i din personalemappe og beder om at få slettet oplysninger, der ikke længere er nødvendige eller forældede og derfor ikke skal med over til FGU-institutionen.

Kan jeg opsige min stilling inden overgangen?

Ja, du kan skifte job, som du plejer og sige op til din nuværende arbejdsgiver.
Har du modtaget et ansættelsesbevis fra FGU’en, kan der dog gælde særlige regler, kontakt Uddannelsesforbundet, hvis den situation opstår.

Kan to lærere på FGU undervise et forskelligt antal timer?

Sandsynligvis. I dag har lærere på for eksempel produktionsskoler og VUC samme arbejdstidsregler ”tjenestemændenes arbejdstidsregler” (lov 409). Men der kan være store forskelle på, hvor mange undervisningstimer de har – både indenfor den enkelte skoleform og på tværs af skoleformer. På FGU’en vil der nok være forskel for lærerne på de tre spor AGU, EGU og PGU. Men vi forventer, at lærerne får den nødvendige og tilstrækkelige forberedelsestid uanset hvilket spor, de underviser på, blandt andet på grund af kravet om progression i FGU’en.

Bevarer jeg mine opgaver, eller kan jeg blive sat til noget andet?

Udgangspunktet er, at man fortsætter med at undervise i de fag, man tidligere har undervist i. Men på samme måde som i dag, kan ledelsen på FGU-institutionen indenfor dine faglige kompetencer pålægge dig at varetage andre pædagogiske opgaver.
I lov om FGU ønsker man grundlæggende at ændre tilgangen til undervisningen. Undervisningen skal på alle spor kombinere teori og praksis blandt andet ved anvendelsesorienteret og praksisbaseret undervisning. 

Hvad skal jeg undervise efter?

Indholdet i undervisningen er beskrevet i ni læreplaner og 12 fagbilag, der er blevet udarbejdet af 21 arbejdsgrupper, med bred deltagelse af lærere med relevant erfaring. Du kan finde mere viden om læreplaner, fagbilag, undervisningsvejledning, prøvevejledning og de specielle FGU didaktiske principper her

Hvad er mulighederne for kompetenceudvikling?

Der er afsat 130 millioner kroner til et kompetenceløft af lærere og ledere over en 4-årig periode (2019-2022), inden for tre hovedområder:

  • Samarbejde og kultur – udvikling af fælles kultur på den enkelte skole og samarbejde mellem undervisere med forskellige kompetencer, viden og redskaber
  • Redskaber – nye pædagogiske- didaktiske redskaber, fx mere praksisnær undervisning
  • Viden om og kompetencer til håndtering af målgruppen – en styrkelse af pædagogiske kompetencer i arbejdet med målgruppen

Undervisningsministeriet har indgået en samarbejdsaftale med et konsortium af seks professionshøjskoler, som forventes at varetage størstedelen af kompetenceløftet. I 2019 planlægges 3 workshopdage, 2 supervisionsdage og 2 opsamlingsdage på hver FGU-institutionen.

Opgaveoversigt

Du har ret til at få en opgaveoversigt, der overordnet angive de arbejdsopgaver du påtænkes at løse i normperioden.

Opgaveoversigten udarbejdes på baggrund af dialog mellem din leder og dig, hvor I drøfter

  • Hvilke opgaver, du skal varetage
  • Opgavernes omfang
  • Kvaliteten i opgaveløsningen
  • Din leders overordnede vurdering af tidsforbruget til forberedelse og andre opgaver


Lederen har ansvar for løbende at være i løbende dialog med dig om tilrettelæggelse, udførelse og prioritering af arbejdet inden for din arbejdstid og eventuelt justere i opgaveoversigten, hvis der er brug for det.

Læs mere om opgaveoversigten

Opgørelse af arbejds- og undervisningstid

Vi anbefaler, at du registrerer din arbejdstid og din undervisningstid, da vi er vidende om, at der på de fleste FGU’er ikke arbejdes med et tidsregistreringssystem.

Ledelsen har pligt til at opgøre din arbejdstid ved udgangen af året, men når du selv også dokumenterer din arbejdstid, kan det hjælpe dig i din dialog med ledelsen om opgavemængden og sikre dig dokumentation, hvis I bliver uenige om arbejdstidsopgørelsen.

Registreringen af din undervisningstid er vigtig for at kunne dokumentere evt. krav på undervisningstillæg.

Læs mere om opgørelse af arbejdstid

Hvad sker der, hvis jeg er på barsel eller forældreorlov?

Er du gravid, på barsel eller på forældreorlov har du samme rettigheder som øvrige kolleger i forhold til virksomhedsoverdragelse. Du tager dine nuværende rettigheder med dig over til FGU-institutionen, også de aftaler du har indgået om afholdelse af barsel og forældreorlov med din nuværende arbejdsgiver.

Hvad sker der med mine omsorgsdage?

Da overgangen til FGU-ansættelse er en virksomhedsoverdragelse, overdrages retten til omsorgsdage også.
Er dagene ikke afviklet hos den tidligere arbejdstager, kan man tage dem med over i FGU’en, er dagene afviklet, får man ikke nye dage i FGU’en.

Hvordan planlægger jeg ferie?

Den enkelte FGU-institution fastlægger, hvornår første mødedag er på den nye institution, de fleste steder er det torsdag den 1. august.
Det vil dog være din nuværende arbejdsgiver, der varsler ferie og eventuelle ændringer i ferieplanlægning i forbindelse med sommerferien 2019.
Ledelsen skal give besked om datoerne for hovedferien med mindst tre måneders varsel. Allerede udmeldte datoer for hovedferien kan ændres, hvis ganske særlige omstændigheder gør det nødvendigt.
Sker omlægningen med kortere varsel end de sædvanlige tre måneder for hovedferie og en måned for restferie, og før den planlagte ferie er påbegyndt, får medarbejderen 1,82 times betalt frihed for hver feriedag, der omlægges. 

Hvordan bliver min restferie og særlige feriedage overdraget til FGU?

Medarbejdere der bliver virksomhedsoverdragede har ret til at få ferie med løn hos FGU-institutionen, som er den nye arbejdsgiver.
Ferie skal derfor ikke udbetales til feriekonto og særlige feriedage skal ikke udbetales pr. 31.7.19.
Afregningen skal ske mellem den afgivende arbejdsplads og FGU-institutionen i den refusionsopgørelse, der laves mellem de to institutioner.

Hvad sker der med afspadsering, der ikke er afviklet inden overgangen til FGU?

FGU-institutionen indtræder i de rettigheder og forpligtigelser, som din nuværende arbejdsgiver har. Vores vurdering er derfor, at optjent afspadsering tages med over til FGU. Men da det formentlig tidsmæssigt kan blive svært at afvikle afspadsering i de første måneder efter FGU-institutionens oprettelse anbefaler vi, at afspadsering afvikles inden overgangen.

Hvordan bliver mine løn- og ansættelsesforhold?

Der er aftalt nedenstående lønforløb for FGU-lærere med 4 trin, der er 4-årige.

1.april 2019 niveau pr. mdr.

 

1.april 2019 niveau pr. år

Basisløntrin

Provins

Hovedstaden

 

Basisløntrin

Provins

Hovedstaden

1

27.619

28.200

 

1

331.433

338.400

2

29.515

29.788

 

2

354.184

357.454

3

31.731

31.968

 

3

380.774

383.618

4

32.893

33.129

 

4

394.710

397.554

 

 

 

 

 

 

 

Tillæg: 1.apr 2019 niveau

pr. år

pr. mdr

 

Tillæg til almenundervisere*

10.686,37

890,53

 

Tillæg til øvrige undervisere og vejledere**

7.431,64

619,30

 

Ulempe

3.271,01

272,58

 

   

 

 

1.apr 2019 niveau

pr. år

Pr. mdr.

 

Konsulenter

420.897

35.074,72

 

                   

 

* Tillægget gives til undervisere i almene fag, der opfylder kvalifikationskravene i FGU-lovgivningen.
** Tillægget gives til undervisere, der ikke underviser i almene fag, men varetager undervisnings/vejledningsopgaver og opfylder kvalifikationskravene til at varetage undervisning inden for et fagligt tema.

Der er pension på 17,3% til alle ovenstående løndele.

Lønindplacering

Virksomhedsoverdragede ansatte bliver indplaceret på lønforløbet efter den nuværende lønanciennitet.

Standard forløbet for en produktionsskolelære er dette:

Anciennitet

Produktionsskole løntrin

FGU løntrin

0-2 år

29

Trin 1

2-4 år

31

Trin 1

4-6 år

34

Trin 2

6-8 år

37

Trin 2

8-12 år

39

Trin 3

+ 12 år

39

Trin 4

 

Er man ved ansættelsen tillagt lønanciennitet ved indplacering på et højere løntrin end trin 29, så er det Uddannelsesforbundets opfattelse, at de år sammen med det antal år, man har været ansat på skolen tæller med ved fastsættelsen af lønancienniteten.

Eksempel
Else har været ansat i 3 år, hun blev ved ansættelsen indplaceret på løntrin 34, det vil sige, hun fik tillagt 4 års lønanciennitet. 3 års ansættelse + 4 års lønanciennitet giver 7 års samlet lønanciennitet, ved indplaceringen på trin 2 i FGU-lønforløbet. Else vil stige til FGU-løntrin 3 næste år, når hun har 8 års lønanciennitet.

Har en ansat en løn, der er højere end den her aftalte inkl. fast løn, lokale tillæg, personlige tillæg og tidligere udligningstillæg, så ydes der et tillæg der udligner lønforskellen. Udligningstillægget procentreguleres i takt med øvrige generelle lønstigninger.

Virksomhedsoverdragede ansatte med en højere pensionsprocent end 17,3% bibeholder retten til den højere pensionsprocent.

Ansatte der forud for virksomhedsoverdragelsen er forudlønnede bevarer denne ret.

Kommer der en overenskomst for alle lærere på FGU?

Der er indgået en overenskomstaftale med Moderniseringsstyrelsen, som dækker alle lærere, vejledere og konsulenter, der varetager undervisning, vejledning eller har andre elevrettede pædagogiske funktioner. Endvidere dækker den også opgaver som følge af indtægtsdækket virksomhed.

Aftalen trådte i kraft den 1. august 2019.

Gennemgang af overenskomstaftale for FGU

Jeg er fleksjobber på gammel ordning, kan jeg bibeholde min fleksjobordning?

Du fortsætter på den fleksjobordning, du er på ved overgangen. Du er fortsat ansat i din stilling blot hos en ny arbejdsgiver, som du virksomhedsoverdrages til.
Vi anbefaler, at du kontakter din sagsbehandler på jobcentret og sender en kopi af det brev, du har fået om, at du virksomhedsoverdrages, så din hjemkommune er orienteret om arbejdsgiverskiftet.

Hvordan sikrer jeg, at mine skånehensyn også gælder på FGU-institutionen?

Har du i dag uskrevne ordninger angående undervisning, indretning af arbejdspladsen eller lignende er det vigtigt at få det skrevet ned i en aftale med din leder, så du tager det med som et vilkår ved overgangen til FGU. 

Hvem er min tillidsrepræsentant på FGU?

Alle de nuværende tillidsrepræsentanter virksomhedsoverdrages med deres funktion som tillidsrepræsentant til FGU. Så I første omgang er det den tillidsrepræsentant, du tidligere har haft, du skal henvende dig til, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Virksomhedsoverdrages din tillidsrepræsentant ikke, så er det den tillidsrepræsentant, der er virksomhedsoverdraget fra et andet område, og som arbejder på den skole, hvor du har dit hovedarbejdssted, du skal henvende dig til.

Vi anbefaler, at der afholdes nyvalg af tillidsrepræsentanter på FGU-institutionerne i slutningen af august frem til midten af september måned, så der vælges tillidsrepræsentanter på tværs af de virksomhedsoverdragede medarbejdergrupper.

Find din tillidsrepræsentant

Hvem er min arbejdsmiljøpræsentant på FGU?

Alle de nuværende arbejdsmiljørepræsentanter virksomhedsoverdrages med deres funktion til FGU. Så I første omgang er det den arbejdsmiljørepræsentant, du tidligere har haft, du skal henvende dig til, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Virksomhedsoverdrages din arbejdsmiljørepræsentant ikke, så er det den arbejdsmiljørepræsentant, der er virksomhedsoverdraget fra et andet område, og som arbejder på den skole, hvor du har dit hovedarbejdssted, du skal henvende dig til.

Vi anbefaler, at der hurtigst muligt aftales en arbejdsmiljøorganisation for den nye FGU-institution og efterfølgende afholdes nyvalg af arbejdsmiljørepræsentanter svarende til den arbejdsmiljøorganisationstruktur, der er aftalt. 

Hvad betyder virksomhedsoverdragelse?

At loven om virksomhedsoverdragelse gælder i forbindelse med oprettelsen af FGU-institutionerne betyder, at de virksomhedsoverdragede ansatte har ret og pligt til at overgå til FGU den 1. august 2019, samt til at lade sig indplacere på overenskomsten for lærere m.fl. ved FGU. Den enkelte tager sin nuværende ansættelsesanciennitet med over på FGU-institutionen og andre individuelle vilkår som f.eks. nedsat tid mv.

Hvem overgår til de nye FGU-institutioner?

Lærere og ledere, hvis arbejdsopgaver overflyttes til de nye FGU-institutioner, vil som udgangspunkt blive virksomhedsoverdraget til en af de nye FGU-institutioner. Dette gælder alle ansatte på produktionsskolerne.
Hvis ikke alle arbejdsoverflyttes til de nye FGU-institutioner, er det ledelsen, der ud fra en række kriterier udpeger de medarbejdere, der skal virksomhedsoverdrages. Dette gælder for ansatte på VUC og skoler der udbyder FVU/OBU efter en driftsoverenskomst med VUC, samt undervisere på KUU og EGU forløb.

Hvad gælder for administrative medarbejdere?

Medarbejdere på produktionsskoler, der fremover på FGU alene skal varetage administrative opgaver, er ikke omfattet af overenskomsten for lærere m.fl. ved FGU-institutioner, men bliver i stedet omfattet af HK-stats overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere.

De administrative medarbejdere, der i dag er ansat som produktionsskolelærer, vil pr. 1. august som en del af virksomhedsoverdragelsen blive overdraget til HK-stats overenskomst. Da virksomhedsoverdragelsesloven er gældende, vil de nuværende løn- og pensionsvilkår fortsat være gældende frem til næste overenskomstfornyelse 1. april 2021.

Der skal ske en individuel lønindplacering på HK-stats overenskomst, hvor HK vil arbejde for, at det nuværende lønniveau fastholdes.

Da det er HK-stats overenskomst, er det HK, der har forhandlingsretten efter 1. august og kan hjælpe bedst. Vi opfordrer derfor de medlemmer, der bliver berørt af dette, til at melde sig ind i HK for at få den bedst mulige hjælp og støtte pr. 1. august. Indmeldelse i HK kan ske her: https://www.hk.dk/blivmedlem

Har du brug for dokumentation for, at du har været medlem af Uddannelsesforbundet før, skal du kontakte os, så bekræfter vi gerne dette overfor HK.

Skal du over på HK Stats overenskomst og melder du dig ind i HK inden 1. september 2019, vil du være omfattet af HK´s lønforsikring uden den normale 12-måneders karensperiode og således være dækket af forsikringen fra indmeldelsestidspunktet. Det forudsættes dog, at du ved ledighed er berettiget til dagpenge i din nuværende A-kasse. Se betingelserne her: https://www.hk.dk/raadogstoette/opsigelse/loenforsikring-for-dig-der-er-ansat-i-staten

Er jeg garanteret job? 

Som udgangspunkt virksomhedsoverdrages lærerne, og de nye FGU-institutioner er forpligtet til at overtage lærerne fra de afgivende institutioner.

Hvad sker der, hvis jeg siger nej til virksomhedsoverdragelse?

Er du medarbejder og siger ”nej tak” til virksomhedsoverdragelse, svarer det til, at du opsiger din stilling. Dermed har du ikke krav på at få en opsigelse med varsel.

Jeg er ansat i en tidsbegrænset stilling, hvordan er jeg stillet ved overdragelse til FGU?

Hvis den tidsbegrænsede ansættelse udløber før 1.8.2019, så har du ikke ret til at blive virksomhedsoverdraget. Er du ansat til efter 1.8.2019, så har du ret til at blive virksomhedsoverdraget som de fastansatte kolleger, men fratræder på det tidspunkt som står i din ansættelseskontrakt.

Hvad betyder væsentlige vilkårsændringer?

Din leder kan som følge af ledelsesretten foretage ændringer i dit ansættelsesforhold f.eks. ændre i dine opgaver mv. Men ønsker lederen at foretage større ændringer af dit ansættelsesforhold f.eks. sætte dig ned i løn eller i arbejdstid er der tale om en væsentlig vilkårsændring. Mellem disse to yderpunkter ligger en lang række situationer, hvor det kræver en konkret vurdering for at kunne afgøre om det er en ændring, der ligger inden for ledelsesretten, eller om der er tale om en væsentlig vilkårsændring.

Mener du, at de ændringer FGU-ledelsen vil foretage i forbindelse med overdragelsen til FGU er væsentlige, skal du kontakte Uddannelsesforbundet, så vi kan foretage en konkret vurdering af sagen.

Hvornår foretages vurderingen af væsentlige vilkårsændringer?

FGU-ledelsen skal i forbindelse med din virksomhedsoverdragelse pr. 1.8. foretage vurderingen af, om de ændringer du oplever i dit ansættelsesforhold er væsentlige vilkårsændringer.

Er du uenig i vurderingen, skal du kontakte Uddannelsesforbundet, så vi kan tjekke ledelsens vurdering.

Hvad er konsekvensen af væsentlige vilkårsændringer?

En væsentlig vilkårsændring skal varsles med dit individuelle opsigelsesvarsel. Vilkårsændringen kan først træde i kraft ved udløbet af dit opsigelsesvarsel.

Er du og din leder uenige om, hvorvidt der er tale om en almindelig eller væsentlig vilkårsændring, skal du i første omgang følge ledelsens beslutning om ændringer. Herefter skal du kontakte Uddannelsesforbundet, så vi kan få afdækket, om det er en almindelig eller en væsentlig ændring.

Du kan også vælge at takke nej til de ændrede vilkår, hvilket betyder, at du er opsagt med dit opsigelsesvarsel. Inden du gør dette, anbefaler vi, at du kontakter Uddannelsesforbundet for at drøfte situationen.

Der står i overdragelsesbrevet, at vurderingen af væsentlige vilkårsændringer først laves efter 1.8.2019, hvordan skal jeg forholde mig til det?

Uddannelsesforbundet har på vegne af alle overdragede lærere og vejledere taget et generelt forbehold for at rejse sager om væsentlige vilkårsændringer efter 1.8.2019. Det er gjort ved at rette henvendelse til hver af de 27 FGU-institutioner.

Læs mere

Overblik over FGU