Hvis du har et spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her på siden, er du velkommen til at stille et spørgsmål til sekretariatet.

Skal jeg have et nyt ansættelsesbrev?

Det kan være fornuftigt at få et tillæg til dit ansættelsesbrev, hvis der er sket væsentlige ændringer, siden du blev ansat. Hvis du for eksempel i dag arbejder med noget andet, end det der fremgår af dit oprindelige ansættelsesbrev.

Må hele min personalemappe flyttes med over til FGU?

Hvilke oplysninger fra din nuværende personalemappe, der skal med over til den nye institution, er op til en konkret vurdering af hver enkelt oplysning, der ligger i personalemappen.
Det er kun de oplysninger, der er nødvendige for, at den nye arbejdsgiver kan overholde sine forpligtelser som arbejdsgiver, der skal overdrages til FGU-institutionen. Det kan for eksempel være dit ansættelsesbrev, kontonummer, lønaftaler og andre aftaler der er relevante for dit ansættelsesforhold.
Du har ret til at få indsigt i, hvad der ligger i din personalemappe. Vi anbefaler, at du beder om at se indholdet i din personalemappe og beder om at få slettet oplysninger, der ikke længere er nødvendige eller forældede og derfor ikke skal med over til FGU-institutionen.

Kan jeg opsige min stilling inden overgangen?

Ja, du kan skifte job, som du plejer og sige op til din nuværende arbejdsgiver.
Har du modtaget et ansættelsesbevis fra FGU’en, kan der dog gælde særlige regler, kontakt Uddannelsesforbundet, hvis den situation opstår.

Hvor bliver den nye institution placeret?

Det er bestemt i hvilke kommuner, at de 27 FGU-institutioner og 88 skoler skal ligge.
Men den fysiske beliggenhed af skolerne, det vil sige selve adressen indenfor kommunerne, skal endelig afgøres af FGU-bestyrelserne. Den endelige fysiske beliggenhed skal fastlægges senest den 31. juli 2023.

Kan to lærere på FGU undervise et forskelligt antal timer?

Sandsynligvis. I dag har lærere på for eksempel produktionsskoler og VUC samme arbejdstidsregler ”tjenestemændenes arbejdstidsregler” (lov 409). Men der kan være store forskelle på, hvor mange undervisningstimer de har – både indenfor den enkelte skoleform og på tværs af skoleformer. På FGU’en vil der nok være forskel for lærerne på de tre spor AGU, EGU og PGU. Men vi forventer, at lærerne får den nødvendige og tilstrækkelige forberedelsestid uanset hvilket spor, de underviser på, blandt andet på grund af kravet om progression i FGU’en.
De endelige vilkår afhænger af en kommende overenskomst, herunder også arbejdstidsreglerne for lærerne ved FGU-institutionerne.

Bevarer jeg mine opgaver, eller kan jeg blive sat til noget andet?

Udgangspunktet er, at man fortsætter med at undervise i de fag, man tidligere har undervist i. Men på samme måde som i dag, kan ledelsen på FGU-institutionen indenfor dine faglige kompetencer pålægge dig at varetage andre pædagogiske opgaver.
I lov om FGU ønsker man grundlæggende at ændre tilgangen til undervisningen. Undervisningen skal på alle spor kombinere teori og praksis blandt andet ved anvendelsesorienteret og praksisbaseret undervisning. 

Hvad skal jeg undervise efter?

Indholdet i undervisningen er beskrevet i ni læreplaner og 12 fagbilag, der er blevet udarbejdet af 21 arbejdsgrupper, med bred deltagelse af lærere med relevant erfaring til at udarbejde læreplanerne og fagbilagene. Med udgangspunkt i læreplaner og fagbilag formuleres bekendtgørelserne, som forventes at være færdige i marts 2019.  

Hvad er mulighederne for kompetenceudvikling?

Der er afsat 130 millioner kroner til et kompetenceløft af lærere og ledere over en 4-årig periode (2019-2022).
Kompetenceløftet af lærerne, skal samlet set bidrage til udvikling inden for tre hovedområder:

  • Samarbejde og kultur – udvikling af fælles kultur på den enkelte skole og samarbejde mellem undervisere med forskellige kompetencer, viden og redskaber
  • Redskaber – nye pædagogiske- didaktiske redskaber, fx mere praksisnær undervisning
  • Viden om og kompetencer til håndtering af målgruppen – en styrkelse af pædagogiske kompetencer i arbejdet med målgruppen

Undervisningsministeriet har indgået en samarbejdsaftale med et konsortium af seks professionshøjskoler, som skal varetage størstedelen af kompetenceløftet, med udgangspunkt i FGU-institutionernes ønsker.

Hvad sker der, hvis jeg er på barsel eller forældreorlov?

Er du gravid, på barsel eller på forældreorlov har du samme rettigheder som øvrige kolleger i forhold til virksomhedsoverdragelse. Du tager dine nuværende individuelle rettigheder med dig over til FGU-institutionen, også de aftaler du har indgået om afholdelse af barsel og forældreorlov med din nuværende arbejdsgiver.

Hvad sker der med mine omsorgsdage?

Da overgangen til FGU-ansættelse er en virksomhedsoverdragelse, overdrages retten til omsorgsdage også.
Er dagene ikke afviklet hos den tidligere arbejdstager, kan man tage dem med over i FGU’en, er dagene afviklet, får man ikke nye dage i FGU’en.

Hvordan planlægger jeg ferie?

Det vil formentlig blive hver enkelt FGU-institution, der fastlægger, hvornår første mødedag er på den nye institution. Der er stor sandsynlighed for at det bliver torsdag den 1. august.
Det vil dog være din nuværende arbejdsgiver, der varsler ferie og eventuelle ændringer i ferieplanlægning i forbindelse med sommerferien 2019.
Ledelsen skal give besked om datoerne for hovedferien med mindst tre måneders varsel. Allerede udmeldte datoer for hovedferien kan ændres, hvis ganske særlige omstændigheder gør det nødvendigt.
Sker omlægningen med kortere varsel end de sædvanlige tre måneder for hovedferie og en måned for restferie, og før den planlagte ferie er påbegyndt, får medarbejderen 1,82 times betalt frihed for hver feriedag, der omlægges. 

Hvordan bliver min restferie og særlige feriedage overdraget til FGU?

Medarbejdere der bliver virksomhedsoverdragede har ret til at få ferie med løn hos FGU-institutionen, som er den nye arbejdsgiver.
Ferie skal derfor ikke udbetales til feriekonto og særlige feriedage skal ikke udbetales pr. 31.7.19.
Afregningen skal ske mellem den afgivende arbejdsplans og FGU-institutionen i den refusionsopgørelse, der laves mellem de to institutioner.

Hvad sker der med afspadsering, der ikke er afviklet inden overgangen til FGU?

FGU-institutionen indtræder i de rettigheder og forpligtigelser, som din nuværende arbejdsgiver har. Vores vurdering er derfor, at optjent afspadsering tages med over til FGU. Men da det formentligt tidsmæssigt kan blive svært at afvikle afspadsering i de første måneder efter FGU-institutionen oprettelse anbefaler vi, at afspadsering afvikles inden overgangen.

Hvordan bliver mine løn- og ansættelsesforhold?

Der er aftalt nedenstående lønforløb for FGU-lærere med 4 trin, der er 4-årige.

1.april 2019 niveau pr. mdr.

 

1.april 2019 niveau pr. år

Basisløntrin

Provins

Hovedstaden

 

Basisløntrin

Provins

Hovedstaden

1

27.619

28.200

 

1

331.433

338.400

2

29.515

29.788

 

2

354.184

357.454

3

31.731

31.968

 

3

380.774

383.618

4

32.893

33.129

 

4

394.710

397.554

 

 

 

 

 

 

 

Tillæg: 1.apr 2019 niveau

pr. år

pr. mdr

 

Tillæg til almenundervisere*

10.686,37

890,53

 

Tillæg til øvrige undervisere og vejledere**

7.431,64

619,30

 

Ulempe

3.271,01

272,58

 

   

 

 

1.apr 2019 niveau

pr. år

Pr. mdr.

 

Konsulenter

420.897

35.074,72

 

                   

 

* Tillægget gives til undervisere i almene fag, der opfylder kvalifikationskravene i FGU-lovgivningen.
** Tillægget gives til undervisere, der ikke underviser i almene fag, men varetager undervisnings/vejledningsopgaver og opfylder kvalifikationskravene til at varetage undervisning inden for et fagligt tema.

Der er pension på 17,3% til alle ovenstående løndele.

Lønindplacering

Virksomhedsoverdragede ansatte bliver indplaceret på lønforløbet efter den nuværende lønanciennitet.

Standard forløbet for en produktionsskolelære er dette:

Anciennitet

Produktionsskole løntrin

FGU løntrin

0-2 år

29

Trin 1

2-4 år

31

Trin 1

4-6 år

34

Trin 2

6-8 år

37

Trin 2

8-12 år

39

Trin 3

+ 12 år

39

Trin 4

 

Er man ved ansættelsen tillagt lønanciennitet ved indplacering på et højere løntrin et trin 29, så er det Uddannelsesforbundets opfattelse, at de år sammen med det antal år, man har været ansat på skolen tællermed ved fastsættelsen af lønancienniteten.

Eksempel
Else har været ansat i 3 år, hun blev ved ansættelsen indplaceret på løntrin 34, det vil sige, hun fik tillagt 4 års lønanciennitet. 3 års ansættelse + 4 års lønanciennitet giver 7 års samlet lønanciennitet, ved indplaceringen på trin 2 i FGU-lønforløbet. Else vil stige til FGU-løntrin 3 næste år, når hun har 8 års lønanciennitet.

Har en ansat en løn, der er højere end den her aftalte inkl. fast løn, lokale tillæg, personlige tillæg og tidligere udligningstillæg, så ydes der et tillæg der udligner lønforskellen. Udligningstillægget procentreguleres i takt med øvrige generelle lønstigninger.

Virksomhedsoverdragede ansatte med en højere pensionsprocent end 17,3% bibeholder retten til den højere pensionsprocent.

Ansatte der forud for virksomhedsoverdragelsen er forudlønnede bevarer denne ret.

Hvad sker der med min skole?

Produktionsskolerne bliver nedlagt, bygningerne med videre indgår som en del af de nye FGU-institutioner.
For VUC vil en andel af VUC’s bygninger på samme måde som produktionsskoler overgå til FGU-institutionerne. VUC vil stadig bevare uddannelsestilbud til unge over 25 år med videre.
Erhvervsgrunduddannelse (EGU) vil blive overført til de nye institutioner.
Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) bliver nedlagt, når de nuværende forløb er tilendebragt, og eleverne skal have et FGU-tilbud i stedet.

Hvad sker der med de hold, der er i gang?

De elever – indenfor målgruppen af unge under 25 år - der i gang med en uddannelse på produktionsskoler og VUC vil fortsætte på de nye FGU-institutioner fra den 1. august 2019.
Med FGU’en bliver den nuværende KUU udfaset, og der vil være sidste optag på KUU den 1. januar 2019. Elever, der er i gang med KUU ved FGU start (august 2019), er sikret, at de kan færdiggøre uddannelsen på den skole, hvor de påbegyndte KUU’en. KUU-elever, der startede på en produktionsskole eller VUC, vil fortsætte som KUU’er på FGU’en. På andre skoler (for eksempel ungdomsskoler) vil KUU eleven fortsætte på den samme skole, som de startede.

Når jeg som KUU lærer bliver overdraget til FGU, har jeg så pligt til efter 1.8.2019 fortsat at være udlånt til min nuværende arbejdsgiver?

Ja, da KUU forløbene skal køres færdig på de nuværende uddannelsesinstitutioner, kan den nye FGU ledelse godt beslutte, at du skal færdiggøre de KUU forløb, du på nuværende tidspunkt er ansat til, på de lokaliteter, hvor de i dag foregår.

Kommer der en overenskomst for alle lærere på FGU?

Der er indgået en overenskomstaftale med Moderniseringsstyrelsen, som dækker alle lærere, vejledere og konsulenter, der varetager undervisning, vejledning eller har andre elevrettede pædagogiske funktioner. Endvidere dækker den også opgaver som følge af indtægtsdækket virksomhed.

Aftalen træder i kraft den 1. august 2019.

Gennemgang af overenskomstaftale for FGU

Jeg er fleksjobber på gammel ordning, kan jeg bibeholde min fleksjobordning?

Du fortsætter på den fleksjobordning, du er i ved overgangen. Du er fortsat ansat i din stilling blot hos en ny arbejdsgiver, som du virksomhedsoverdrages til med dine nuværende ansættelsesvilkår.
Vi anbefaler, at du kontakter din sagsbehandler på jobcentret og sender en kopi af det brev, du har fået om, at du virksomhedsoverdrages, så din hjemkommune er orienteret om arbejdsgiverskiftet.

Hvordan sikrer jeg, at mine skånehensyn også gælder på FGU-institutionen?

Har du i dag uskrevne ordning angående undervisning, indretning eller lignende er det vigtigt at få det skrevet ned i en aftale med din leder, så du tager det med som et vilkår ved overgangen til FGU. 

Hvordan får jeg tid til FGU-opgaver inden 1.8.2019?

Du skal som udgangspunkt løse dine almindelige arbejdsopgaver frem til 1.8.2019.
Bliver du bedt om at indgå i arbejds-/planlægningsopgaver frem mod opstarten af FGU 1.8. er det vigtigt at få aftalt med din nuværende leder, hvordan du får dine nuværende arbejdsopgaver og FGU-arbejdsopgaverne til at passe til din arbejdstid.
Vi anbefaler, at det bliver gjort ved brug af muligheden for at frikøbe lærerne helt eller delvist til FGU opgaver.

Rammerne for frikøb er beskrevet i Undervisningsministeriet vejledning ved frikøb af medarbejdere, og Undervisningsministeriet har også udsendt et forslag til en standardkontrakt, der kan bruges ved frikøb.

Vejledning vedrørende frikøb af medarbejdereSkabelon til frikøbsaftale

Hvilken ledere refererer jeg til frem til 1.8.2019?

Det er din nuværende leder, der har ledelsesretten frem til 1.8.2019, hvor den nye ledelse på FGU-institutionen overtager ledelsesretten.
FGU-ledelsen kan ikke træffe beslutninger om dine arbejdsvilkår mv. frem til 1.8.2019.
Indgår du i arbejds-/planlægningsopgaver frem mod opstarten af FGU 1.8. kan du i det arbejde godt indholdsmæssigt referere til den kommende FGU-institutionsleder. Det er vigtigt, at I får aftalt, hvordan du får dine nuværende arbejdsopgaver og FGU-arbejdsopgaver til at passe til din arbejdstid.

Kan jeg inden 1.8.2019 blive pålagt at arbejde på en anden af de indgående skoler i FGU-området?

Du har frem til 1.8.2019 fortsat dit nuværende arbejdssted og samme rammer for at blive lånt ud til andre arbejdspladser, som du hidtil har haft.
Hvis der er behov for at gøre brug af medarbejdere fra en skole på en anden skole, anbefaler vi, at der indgås en aftale mellem ledelsen, tillidsrepræsentanten og de(n) ansatte om rammer og vilkår for arbejdet.

Læs mere

Overblik over FGU