Anbefalinger til kompetenceløft

I den politiske aftale vedrørende FGU’en er der afsat 130 millioner kroner over en fire årig periode med start den 1. august 2019. Undervisningsministeriet er i færd med at fastlægge rammerne for, hvordan disse midler skal bruges til et kompetenceløft.

Læs Uddannelsesforbundets anbefalinger til kompetenceløft

UVM udsender nyhedsbrev

Undervisningsministeriet har besluttet at udsende orienteringsbreve om implementeringen af FGU med jævne mellemrum frem mod uddannelsens start i august 2019. Orienteringsbrevet skal give et indblik i den igangværende implementeringsproces og opnåede milepæle.

Læs nyhedsbrevet og tilmeld dig

Giv dit input til FGU-lærerplaner

Undervisningsministeriet holder dialogmøder, hvor alle med tilknytning til FGU kan være med til at drøfte de udkast til læreplaner og fagbilag, som læreplans- og fagbilagsgrupper for FGU er i gang med at udarbejde.

Tilmeld dig et dialogmøde

Det kommer til at ske

Forhandlingerne om en ny overenskomst for de lærere, som fra 1. august 2019 skal undervise på den forberedende grunduddannelse, FGU, er nu i gang. 
Der er aftalt et forhandlingsforløb i august og september måned. 
Parterne er Finansministeriet på den ene side af bordet og Lærernes Centralorganisation (LC) og Uddannelsesforbundet på den anden.

Overenskomstforhandlinger

De midlertidige bestyrelsers – kaldet de ”første” bestyrelser -  hovedopgave er at gøre klar til at FGU institutionerne og skolerne kan starte 1. august 2019. De skal blandt andet ansætte en leder til FGU institutionen og fastlægge hvilke fag, der skal udbydes.

De første FGU bestyrelser starter arbejdet

UVM afholder dialogmøder for at præsentere og diskutere de første udkast til de 9 læreplaner og 12 fagbilag for FGU’en 

Dialogmøder om læreplaner og fagbilag

Med baggrund i UVM kriterier og principper planlægges og drøftes virksomhedsoverdragelsesprocessen på produktionsskoler og VUC’er.

Varsling om overdragelse af medarbejdere til FGU

Medarbejdere på produktionsskoler og VUC’er vil senest denne dag blive informeret om beslutningen

Seneste tidsfrist for besked om overdragelse

UVM forventer at lederne kan starte denne dag

Forventet ansættelse af FGU institutionsleder

Med baggrund i FGU lovgivningen udarbejdes bekendtgørelser til godkendelse af Folktetinget

Bekendtgørelser for FGU vedtaget i Folketinget

Institutionslederen og de første bestyrelser fastlægger hvilke faglige temaer der skal udbydes på deres FGU.

Fastlæggelse af faglige temaer

Institutionslederen og de første bestyrelser sikrer at de fysiske rammer, lokaler og værksteder er klar til skolestart d. 1. august 2019.

Planlægning af fysiske rammer og værksteder

UVM planlægger afholdelse af workshops, fyraftensmøder, netværksdannelser for at forberede til FGU start

Dialogmøder med ledere og medarbejdere

De 27 FGU institutioner og 88 skoler er nu klar til opstart

FGU starter

Der er afsat 130 millioner kr over 4 år til at sikre at FGU institutionerne har kompetencerne til at løfte opgaven i FGU

Start af kompetenceløft af ledere og medarbejdere

Hvad betyder det for mig som lærer eller vejleder?

Hvis du har et spørgsmål om den nye Forberedende Grunduddannelse, og hvordan det ser ud til at påvirke din jobsituation, kan du muligvis finde svar i vores Q&A, hvor vi har samlet de mest hyppige spørgsmål. 

Q: Hvem overgår til den nye uddannelse?

Lærere og ledere, der er ansat på de uddannelser, som bliver overført til den nye FGU, vil som udgangspunkt blive tilbudt ansættelse på FGU. For vejledere, der skal arbejde med FGU målgruppen (unge under 25 år) er der dog den specielle situation at vejledning vil foregå både i kommunalt regi, i den Kommunale Unge Indsats (KUI), og på FGU-institutionerne og skolerne. Derfor kan vejledere også blive overdraget til KUI, men om det vil foregå er et helt andet spørgsmål.

Q: Hvilke muligheder har jeg for at få indflydelse på, hvor jeg skal arbejde fremover?

Lokalt skal tillidsrepræsentanten og ledelsen på den nuværende skole aftale spilleregler for, hvordan I som medarbejdere kan få indflydelse i overgangsperioden til FGU’en.

Inden aftalen bliver indgået råder Uddannelsesforbundet til, at tillidsrepræsentanter og medlemmer holder klubmøder, hvor I drøfter, hvad der er vigtigt for jer fx:
• Hvilke principper skal gælde for lærernes overgang til ansættelse i FGU?
• Hvordan afgøres det, hvem der skal tilbydes job i FGU?
• Hvordan inddrages de kommende FGU-lærere i processen med at etablere de nye skoler?

Uddannelsesforbundet vil i overgangsperioden have tæt kontakt til tillidsrepræsentanter på de skoler, som overgår til FGU. På skoler, hvor der ikke er en tillidsrepræsentant, opfordres medlemmer til at kontakte Uddannelsesforbundets sekretariat.

Q: Er jeg garanteret job?/risikerer jeg at blive fyret?

Som udgangspunkt er der i aftalen lagt op til, at lærerne følger opgaverne, og at de nye FGU-institutioner er forpligtet til at ansætte lærerne fra de afgivende skoler.

Det er Uddannelsesforbundets forventning, at alle lærere på skoler, hvor aktiviteten overgår til FGU, vil få tilbudt job på den ny FGU-institution fra den 1. august 2019.

Q: Hvad betyder virksomhedsoverdragelse?

At loven om virksomhedsoverdragelse gælder i forbindelse med oprettelsen af FGU betyder, at ansatte på FGU efter den 1. august 2019 skal have samme løn, pension og ansættelsesanciennitet m.v. som vedkommende havde på den tidligere skole.
Vær opmærksom på, at I skal have alle ansættelsesforhold, der er aftalt lokalt, i skriftlig form inden overgangen til FGU. Ellers kan der opstå problemer ift. at få alle ansættelses vilkår med over.

Q: Hvad sker der, hvis jeg siger nej til virksomhedsoverdragelse?

Er du medarbejder og siger ”nej tak” til virksomhedsoverdragelse, svarer det til, at du opsiger din stilling. Dermed har du ikke krav på at få en opsigelse med varsel.

For at undgå at det kommer dertil, opfordrer vi dig til at deltage aktivt i skabelsen af FGU’en og den mulige nye arbejdsplads. Først og fremmest kan du støtte din tillidsrepræsentant, være i dialog med dine kollegaer og din leder, deltage i klubmøder og deltage i de åbne seminarer om de nye læreplaner.

Du kan sagtens deltage, uden at det betyder, at du ”skriver under” på at komme med over i FGU’en.

Q: Hvordan kan vi vælge, om vi vil overgå til FGU?

Du kender ikke alle arbejdsforholdene på den nye FGU, så det kan være svært at vælge, om det er noget, du har lyst til. Derfor opfordrer vi også til, at du er aktiv i dialogen på din arbejdsplads, om hvilke principper, der skal gælde, når man skal udpege, hvem der skal med over på FGU. Sådan er du med til at skabe rammerne, og det vil måske gøre det nemmere at tage stilling. I sidste ende er det dog din leders ansvar at udpege hvem, der skal med. Vi håber, at vi kan indgå en ny overenskomst på FGU området, inden du skal tage stilling. Vores tre krav til OK er bl.a.:

• Alle ansættes på lærervilkår,
• Ingen skal gå ned i løn,
• Ingen sættes lønmæssigt i stå.

Q: Hvordan bliver medarbejderne hørt i overgangen til FGU’en?

De ”første” bestyrelser for de 27 FGU institutioner fungerer fra d. 1. september 2018 til d. 1. august 2019. Disse midlertidige bestyrelser har som primær opgave at sikre at FGU-institutionen og de tilhørende skoler kan udbyde FGU fra d. 1. august 2019.

Det lykkedes i sidste runde Uddannelsesforbundet at få ændret på de første FGU bestyrelser, så der kommer to repræsentanter udpeget af de faglige organisationer i alle bestyrelser. Et vigtigt resultat, for det er disse første bestyrelser, der skal ansætte den øverste leder og foretage de indledende, vigtige disponeringer. Bestyrelsesrepræsentanterne får til opgave at repræsentere alle medarbejdere i den nye institutions dækningsområde. Det kræver både viden og et tæt samarbejde med de øvrige tillidsrepræsentanter i området. Arbejdet vil blive understøttet af Uddannelsesforbundet.

Q: Hvordan bliver mine løn og ansættelsesforhold?

Indtil der er indgået en overenskomst for ansatte på FGU'en, vil alle bevare deres løn- og ansættelsesvilkår fra den tidligere skole, da loven om virksomhedsoverdragelse gælder. Uddannelsesforbundet vil rejse krav om en kollektiv overenskomst for al undervisning på den nye uddannelsen, når loven for FGU er vedtaget.

Det er helt afgørende, at du sørger for at få dine nuværende aftaler og kutymer nedskrevet. Aftaler om barsel, flextid, flexjobs og alle andre former for aftaler og kutymer skal dokumenteres skriftligt. Har du det ikke på skrift, gælder det principielt ikke. Det er altså rigtig vigtigt, at du taler med din tillidsrepræsentant om, hvordan I bedst får dokumenteret de aftaler, der gælder på din arbejdsplads.

Q: Hvad sker der med min skole?

Produktionsskolerne bliver nedlagt og indgår som en del af de nye statslige institution, der huser FGU’en.

For VUC vil andelen af den almen voksenuddannelse (avu), ordblindeundervisning for voksne (obu) og forberedende voksenundervisning (fvu) for de unge under 25 år samt en del af VUCs bygninger på samme måde som produktionsskoler overgå til FGU. VUC vil stadig bevare uddannelsestilbud til unge over 25 år.

Erhvervsgrunduddannelse (EGU) vil blive overført til de nye institutioner.

Q: Hvor bliver den nye institution placeret?

Det er bestemt i hvilke kommuner, at de 27 FGU institutioner og 88 skoler skal ligge.

Men den fysiske beliggenhed af skolerne, dvs. selve adressen indenfor kommunerne, skal endelig afgøres af FGU bestyrelserne, og skal endelig fastlægges senest 4 år efter FGU starten, dvs. senest 31. juli 2023.

Q: Kan to lærere på FGU undervise et forskelligt antal timer?

Sandsynligvis. I dag har lærere på f.eks. produktionsskoler og VUC samme lovbestemte arbejdstidsregler (lov 409) Men der kan være store forskelle på, hvor mange undervisningstimer de har – både indenfor den enkelte skoleform og på tværs af skoleformer. På FGU’en vil der nok være forskel for lærerne på de tre spor. Men vi forventer, at lærere får den nødvendige og tilstrækkelige forberedelsestid uanset hvilket spor, de underviser på, bl.a. på grund af kravet om progression i FGU’en.
De endelige vilkår vil afhænge af en kommende overenskomst, herunder også arbejdstidsreglerne for lærerne ved FGU.

Q: Hvad sker der med de hold, der er i gang?

De elever, der i gang med en uddannelse på Produktionsskoler og VUC vil fortsætte på FGU’en fra d. 1. august 2019.

Med FGU’en bliver den nuværende KUU udfaset, og der vil være sidste optag på KUU d. 1. januar 2019. Elever, der er i gang med KUU ved FGU start (august 2019), er sikret at de kan færdiggøre uddannelsen på den skole, hvor de påbegyndte KUU’en. KUU-elever, der startede på en produktionsskole eller VUC vil fortsætte som KUU’er på FGU’en. På andre skoler (f.eks. ungdomsskoler) vil KUU eleven fortsætte på den samme skole, som de startede.

Det samme er gældende for Erhvervsgrunduddannelse (EGU).

Q: Bevarer jeg mine opgaver eller kan jeg blive sat til noget andet?

Udgangspunktet er, at man fortsætter med at undervise i de fag, man tidligere har undervist i. Men i aftalen ønsker man grundlæggende at ændre tilgangen til undervisningen. Undervisningen skal på alle spor kombinere teori og praksis bl.a. ved anvendelsesorienteret og praksisbaseret undervisning.

Indholdet i undervisningen bliver beskrevet i 9 læreplaner 12 fagbilag. Der er nedsat i alt 21 grupper, med bred deltagelse af lærere med relevant erfaring til at udarbejde læreplanerne og fagbilagene. Det arbejde bliver færdigt og offentliggjort i løbet af efteråret 2018. Undervisningsministeriet har indkaldt til dialogmøder d. 9 & 11. oktober. Der er mulighed for at tilmelde sig via vores hjemmeside.

Q: Hvordan bliver jeg oplært/er der mulighed for kompetenceudvikling?

Der er afsat 130 millioner kroner til et kompetenceløft af lærere og ledere over en 4-årig periode.

Kompetenceløftet af lærerne, skal samlet set bidrage til udvikling inden for tre hovedområder:
• Samarbejde og kultur – udvikling af fælles kultur på den enkelte skole og samarbejde mellem undervisere med forskellige kompetencer, viden og redskaber
• Redskaber – nye pædagogiske- didaktiske redskaber, fx mere praksisnær undervisning
• Viden om og kompetencer til håndtering af målgruppen – en styrkelse af pædagogiske kompetencer i arbejdet med målgruppen.

Stil et spørgsmål

Du kan også stille et spørgsmål til sekretariatet, og se hvad andre har spurgt om. Vi bestræber os på at svare løbende.

Spørg sekretariatet

Overblik over FGU landskabet

Der er fra politisk hold sat navn på de byer, hvor institutionerne og skolerne skal ligge. Resultatet er, at der skal oprettes 88 skoler samlet i 27 selvejende institutioner, og der er sat navne på de byer, hvor de placeres. 

Kort over kommuner med FGU institutioner og skoler 

Oversigt over undervisningsministerens beslutning om antal og placering af FGUinstitutioner, dækningsområder og skoler

Kort om FGU'en

Regionsvis skal kommunerne etablere de nye FGU institutioner. Det er blevet besluttet af der oprettes 27 FGU institutioner og 88 FGU skoler.

Aftalen om en ny forberedende uddannelse er indgået mellem de partier, som var med i reformen af erhvervsuddannelserne. Det vil sige S, SF, V, K, DF, R og LA. Alternativet og Enhedslisten har efterfølgende tiltrådt aftalen. 

Målgruppen er alle unge under 25, som ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse. Den nye uddannelse skal erstatte en række eksisterende forberedende uddannelsesforløb: produktionsskole, kombineret ungdomsuddannelse(KUU), erhvervsgrunduddannelsen (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), ordblindeundervisning for voksne (OBU), forberedende voksenundervisning (FVU).

Kort om aftalen

Læs mere

Oversigt over indstillede medarbejderrepræsentanter til FGU-bestyrelser

Undervisningsministeriets temaside: Reform af det forberedende område

Undervisningsministeriets folder om FGU

Uddannelsesforbundets gennemgang af aftalen

Aftale om bedre veje til uddannelse og job (pdf)

Vedtagne love om FGU 

Lov 199 - Lov om forberedende grunduddannelse

Lov 200 - lov om institutioner for forberedende grunduddannelse

Lov 201 - lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.

Lov 202 - følgelov