Få svar på spørgsmål om FGU

I øjeblikket ringer rigtig mange medlemmer med spørgsmål til forholdene på FGU, og du kan derfor opleve ventetid på telefonen. 
Vi gør, alt hvad vi kan, for at besvare opkaldene - og så hurtigt som muligt.

Her på vores hjemmeside kan du finde svare på de oftest stillede spørgsmål om FGU.

Find svar om FGU

Find din tillidsrepræsentant

Hvis du er i tvivl om, hvem der er din tillidsrepræsentant, kan du søge på vores oversigt over tillidsrepræsentanter

Find din tillidsrepræsentant

Stil et spørgsmål

Du kan også stille et spørgsmål ved at skrive til sekretariatet. Vi bestræber os på at svare løbende.

Spørg sekretariatet

Din løn på FGU

I Uddannelsesforbundet har vi lavet en lønberegner, så du let kan finde ud af, hvad din centrale løn på FGU bliver

Lønberegner 

Er du i tvivl om, hvad din lønanciennitet er, kan du læse mere om din lønindplacering under de mest hyppige spørgsmål.

Løn og lønindplacering

Vi har også lavet en oversigt, hvor du kan se lønudviklingen for henholdsvis produktionsskolelærere og lærere på FGU.

Grafer over lønudviklingen

Overenskomst for FGU

LC og Uddannelsesforbundet har indgået en overenskomstaftale med Moderniseringstyrelsen, som dækker alle lærere, vejledere og konsulenter, der varetager undervisning, vejledning eller har andre elevrettede pædagogiske funktioner på FGU.
Overenskomsten træder i kraft 1. august 2019.

Hovedelementerne i aftalen

  • Overenskomsten dækker alle lærere, vejledere og konsulenter, der varetager undervisning, vejledning eller har andre elevrettede pædagogiske funktioner.
  • Der er aftalt et ens lønforløb for alle lærere og vejledere, uagtet hvilke linjer de arbejder på.
  • Arbejdstiden følger tjenestemændenes arbejdstidsaftale som øvrige lærere. Ved undervisning i mere end 102 timer i en kalendermåned udløses et tillæg per time.
  • Desuden sikrer aftalen lærerne, vejlederne og konsulenterne samme rettigheder med hensyn til blandt andet ferie, barsel og tillidsrepræsentanter, som gælder for andre ansatte i staten.

Særligt for virksomhedsoverdragede lærere

  • Får en virksomhedsoverdraget lærer i dag højere løn end den aftalte gives et udligningstillæg, der løbende procentreguleres som øvrig løn, så længe læreren er ansat i stillingen.
  • De ansatte, der i dag har ret til aldersreduktion eller seniordage, bevarer den rettighed, så længe de er ansat i stillingen.
  • Alle lærere skal have defineret et hovedarbejdssted, og skal der arbejdes andre steder end på hovedarbejdsstedet gælder tjenesterejsereglerne.

Gennemgang af overenskomstresultatetOrganisationsaftale for FGU

 

Modtag nyhedsbrev om FGU

Tilmeld dig "Nyt om FGU" 

Uddannelsesforbundet er fagforeningen for dig, der er lærer eller vejleder på FGU

Læs mere om, hvad Uddannelsesforbundet kan gøre for dig

Svar på de oftest stillede spørgsmål om FGU

Hvis du har et spørgsmål om den nye Forberedende Grunduddannelse, og hvordan det ser ud til at påvirke din jobsituation, kan du muligvis finde svar i vores Q&A, hvor vi har samlet de mest hyppige spørgsmål. 

Mest hyppige spørgsmål om FGU

Din løn på FGU

I Uddannelsesforbundet har vi lavet en lønberegner, så du let kan finde ud af, hvad din centrale løn på FGU bliver

Lønberegner 

Er du i tvivl om, hvad din lønanciennitet er, kan du læse mere om din lønindplacering under de mest hyppige spørgsmål.

Løn og lønindplacering

Vi har også lavet en oversigt, hvor du kan se lønudviklingen for henholdsvis produktionsskolelærere og lærere på FGU.

Grafer over lønudviklingen

Plancher om overenskomst

FGU overenskomsten er blevet gennemgået på fem regionale medlemsmøder de sidste par uge. Plancherne fra møderne kan findes her:

Region Sjælland – Multicenter Slagelse Region Syd – Produktionsskolen KoldingRegion Hovedstaden - AFUKRegion Nord - Aalborg ProduktionsskoleRegion Midt – Randers Produktionshøjskole 

15 didaktiske principper for FGU

Grundlaget for undervisningen i FGU er beskrevet i vejledningen til de 15 FGU didaktiske principper. Principperne drejer sig om læring i praksis, struktur og progression på FGU og det inkluderende læringsmiljø, og tegner dermed samlet set et billede af det særlige ved undervisningen i FGU.

I vejledningen kan du som lærer eller vejleder finde inspiration, viden og konkrete forslag til udvikling af undervisningen på FGU.  

Undervisnings- og prøvevejledninger på FGU

Til hvert fag/fagligt tema på FGU udarbejdes en undervisningsvejledning og en prøvevejledning. Vejledninger udfolder blandt andet læreplanerne og undervisnings-, arbejds og prøveformer. Der gives også konkrete eksempler på, hvordan elevens viden, færdigheder og kompetencer kan udvikle sig for hvert niveau i forhold til et konkret fagligt mål.

Vejledningerne til de enkelte fag og faglige temaer bliver løbende lagt ud på UVM’s hjemmeside. I slutningen af maj er det muligt at se vejledninger for dansk, matematik, PASE, omsorg og sundhed samt mad og ernæring.

Skal du virksomhedsoverdrages?

Udfyld blanket om virksomhedsoverdragelse

Modtag nyhedsbrev om FGU                      

Tilmeld dig "Nyt om FGU" 

Så mange overdrages fra VUC til FGU

Undervisningsministeriet har udarbejdet en oversigt over de enkelte VUC'ers overdragelsesprocent og fordelingen til FGU-institutionerne

Se ministeriets tabel

Anbefalinger til kompetenceløft

I den politiske aftale vedrørende FGU’en er der afsat 130 millioner kroner over en fire årig periode med start den 1. august 2019. Undervisningsministeriet er i færd med at fastlægge rammerne for, hvordan disse midler skal bruges til et kompetenceløft.

Læs Uddannelsesforbundets anbefalinger til kompetenceløft

Skal du virksomhedsoverdrages?

Udfyld blanket om virksomhedsoverdragelse

Det kommer til at ske

Forhandlingerne om en ny overenskomst for de lærere, som fra 1. august 2019 skal undervise på den forberedende grunduddannelse, FGU, er nu i gang. 
Vi arbejder på, at det er muligt at få indgået en samlet overenskomst for FGU-lærere, inden FGU begynder den 1. august 2019.

Parterne er Finansministeriet på den ene side af bordet og Lærernes Centralorganisation (LC) og Uddannelsesforbundet på den anden.

Overenskomstforhandlinger

De midlertidige bestyrelsers – kaldet de ”første” bestyrelser -  hovedopgave er at gøre klar til at FGU institutionerne og skolerne kan starte 1. august 2019. De skal blandt andet ansætte en leder til FGU institutionen og fastlægge hvilke fag, der skal udbydes.

De første FGU bestyrelser starter arbejdet

UVM afholder dialogmøder for at præsentere og diskutere de første udkast til de 9 læreplaner og 12 fagbilag for FGU’en 

Dialogmøder om læreplaner og fagbilag

Med baggrund i UVM kriterier og principper planlægges og drøftes virksomhedsoverdragelsesprocessen på produktionsskoler og VUC’er.

Varsling om overdragelse af medarbejdere til FGU

Medarbejdere på produktionsskoler og VUC’er vil senest denne dag blive informeret om beslutningen

Seneste tidsfrist for besked om overdragelse

UVM forventer at lederne kan starte denne dag

Forventet ansættelse af FGU institutionsleder

Med baggrund i FGU lovgivningen udarbejdes bekendtgørelser til godkendelse af Folktetinget

Bekendtgørelser for FGU vedtaget i Folketinget

Institutionslederen og de første bestyrelser fastlægger hvilke faglige temaer der skal udbydes på deres FGU.

Fastlæggelse af faglige temaer

Institutionslederen og de første bestyrelser sikrer at de fysiske rammer, lokaler og værksteder er klar til skolestart d. 1. august 2019.

Planlægning af fysiske rammer og værksteder

UVM planlægger afholdelse af workshops, fyraftensmøder, netværksdannelser for at forberede til FGU start

Dialogmøder med ledere og medarbejdere

De 27 FGU institutioner og 88 skoler er nu klar til opstart

FGU starter

Der er afsat 130 millioner kr over 4 år til at sikre at FGU institutionerne har kompetencerne til at løfte opgaven i FGU

Start af kompetenceløft af ledere og medarbejdere

Overblik over FGU landskabet

Der er fra politisk hold sat navn på de byer, hvor institutionerne og skolerne skal ligge. Resultatet er, at der skal oprettes 88 skoler samlet i 27 selvejende institutioner, og der er sat navne på de byer, hvor de placeres. 

Kort over kommuner med FGU institutioner og skoler 

Oversigt over undervisningsministerens beslutning om antal og placering af FGUinstitutioner, dækningsområder og skoler

Kort om FGU'en

Regionsvis skal kommunerne etablere de nye FGU institutioner. Det er blevet besluttet af der oprettes 27 FGU institutioner og 88 FGU skoler.

Aftalen om en ny forberedende uddannelse er indgået mellem de partier, som var med i reformen af erhvervsuddannelserne. Det vil sige S, SF, V, K, DF, R og LA. Alternativet og Enhedslisten har efterfølgende tiltrådt aftalen. 

Målgruppen er alle unge under 25, som ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse. Den nye uddannelse skal erstatte en række eksisterende forberedende uddannelsesforløb: produktionsskole, kombineret ungdomsuddannelse(KUU), erhvervsgrunduddannelsen (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), ordblindeundervisning for voksne (OBU), forberedende voksenundervisning (FVU).

Kort om aftalen

Læs mere

Oversigt over indstillede medarbejderrepræsentanter til FGU-bestyrelser

Undervisningsministeriets temaside: Reform af det forberedende område

Undervisningsministeriets folder om FGU

Uddannelsesforbundets gennemgang af aftalen

Aftale om bedre veje til uddannelse og job (pdf)

Vedtagne love om FGU 

Lov 199 - Lov om forberedende grunduddannelse

Lov 200 - lov om institutioner for forberedende grunduddannelse

Lov 201 - lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.

Lov 202 - følgelov

Sidste nummer af Undervisningsministeriets FGU-nyt

Her kan du se sidste nummer af Undervisningsministeriets nyhedsbrev: FGU#12