Kurser og konferencer

Sådan bliver du den bedst mulige forandringsagent

Efteruddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter

 • Korsør

Tid:

Torsdag den 5. marts kl. 10.30 til fredag den 6. marts kl. 13.00

Pris og tilmelding:

Tilmelding før den 2. februar, 2.900kr. inklusiv overnatning i enkeltværelse

Hvis der er plads efter den 2. februar, 3.400kr. inklusiv overnatning i enkeltværelse

Hvis du ikke skal overnatte, kan du få reduktion i prisen på 500 kr.

Om kurset:

Det gode arbejdsliv handler om at skabe mening.
Den gode forandringsagent arbejder på at finde mening i kaos og forandring.

Arbejdspladsen er en arena. En arena hvor der er mange interesser og dagsordner på spil. Det stiller store krav til os at kunne navigere og finde vej når der både er interessefællesskaber og interessemodsætninger i gang.

For at kunne navigere kræver det først og fremmest en klarhed omkring egen rolle og eget ansvar. Hvis der skal arbejdes henimod meningsfuldhed for det store fællesskab må vi starte med at blive tydelige på vores egne interesser, vores egen rolle og vores (kerne)opgave(r). Særligt når vi skal finde vej i en hverdag med mange forskelligrettede ønsker og behov.

Der skal være fokus på oplevelsen af tid, resurser og prioritering af arbejdsmiljøarbejdet så det skaber mening for dig og din organisation at skabe rummet for at tale kvalitet af og udvikling af arbejdsmiljøet i forandringer. 

Nogen vil forandring(erne). Nogle vil dem mindre. Andre vil allerhelst undvære. Eller synes forandringerne er unødvendige, for omfangsrige, uretfærdige eller direkte forkerte.

Det er grundlæggende menneskeligt som arbejdsplads at blive fanget i opsplittethed og forskellighed når der sker store forandringer.

På uddannelsen får du redskaber til at skabe tydelighed om din rolle og dit ansvar.
Og redskaber til at invitere din arbejdsplads ind i fælles arbejde om at tage sit ansvar på sig og sammen søge mening – også i de situationer, hvor det er svært (ja faktisk kan virke umuligt).

Hvad kan du gøre for at sørge for at I diskuterer hvordan I støtter hinanden i arbejdsmiljøarbejdet og til at gøre arbejdsmiljøaktørrollen til genstand for udvikling med fokus på robusthed, rolletydelighed og hvordan I bedst lægger en plan for at begå Jer i feltet af krydspres og muligheder i arenaen.

Det handler om at have fokus på dig selv og dit (arbejdsmiljø)fællesskab så der skabes værdi ved at bidrage til kvaliteten af løsningen af kerneopgaven og leve op til kravet om at sikre, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Med mening. Og arbejdsglæde.

Underviseren:

Er er Michael Danielsen, chefpsykolog, Wellbeing Institute.
Michael er ekspert i at klæde fagpersoner på til at kunne møde hinanden i afmagt, løfte kolleger og forebygge forråelse.
Han har en praksisnær og erfaringsbaseret tilgang til at skabe en bedre kultur. En kultur hvor kerneopgaven er i centrum, fokus er på eleverne. Konceptet/metoden er gennemprøvet i en række fagmiljøer.

Programmet:

Der arbejdes med fire overordnede elementer:

 • Rolletydelighed
 • Dig som Forandringsagent
 • Inspiration fra hinanden
 • Hjælp til (sam)arbejdet fra nu af

Rolletydelighed:
Din, jeres og alles i arbejdsmiljøarbejdet

Mål: Der er brug for værktøjer til at kunne skabe mening i forandringer.

Det handler om tydelige roller. Om forventningsafstemning. Med dig selv. Med din arbejdsmiljøgruppe. Med dine kolleger.
I forandringer er forudsætningen for at kunne skabe mening en tydelig forståelse af egen rolle, opgave og ansvar.
Med afsæt i denne kan forventningsafstemningen over for andre lykkes.

Der arbejdes på uddannelsen med tre overordnede værktøjer til at sikre rolletydelighed:

 1. IGLO-modellen for organisatorisk udvikling
  Vi skal kvalificere rolleafklaringen ved at skille de forskellige niveauer i organisationen ad
 2. Kan-Skal-Vil-modellen for dig som arbejdsmiljøaktør
  Hvad kan, skal og vil du som medlem af AMO?
  Hvad kan, skal og vil hele AMO?
 3. Evne-Vilje-Mulighed-Vedholdenhed
  Hvor står du som arbejdsmiljøaktør: Har du evnen til at skabe mening i forandring?
  Hvor står du som arbejdsmiljøaktør: Har du viljen til at skabe mening i forandring?
  Hvor står du som arbejdsmiljøaktør: Har du mulighed for at skabe mening i forandring?
  Hvor står du som arbejdsmiljøaktør: Har du vedholdenhed til at arbejde mening i forandring?


Dig som forandringsagent:
- Dine handlemuligheder fra nu ind i forandringerne

 1. Organisatoriske barrierer: Hvad besværliggør jeres erfaringsdeling og værdiskabelse i AMO?
  Fælles brainstorm på de organisatoriske barrierer for at skabe denne ønskede kultur i AMO
  Hvad er strukturelt? Hvad er kultur? Hvad er dit/jeres?
 2. Personlige udviklingspunkter (hang-ups): Hvad holder dig tilbage i AMO-arbejdet?
  Arbejde i mindre grupper hvor I undersøger og deler jeres egne ’hang-ups’
  Hvilke værdier er i spil for dig? Hvilke overbevisninger er i spil for dig? Hvilke følelser er i spil for dig? Hvad er ellers relevant?
 3. Nytænkning om de organisatoriske barrierer: Hvordan kommer I videre?
  Hvad kan du gøre? Hvad kan I gøre (i din arbejdsmiljøgruppe)?  Hvad kan jeres ledelse gøre? Hvad kan fællesskabet (din leder, dig, dine kolleger og dine medarbejdere) gøre?
 4. Nytænkning om jeres personlige udviklingspunkter (hang-ups): Hvordan kommer du videre?
  Arbejde i mindre grupper/2&2 hvor I definerer hvad der skal ændres og hvordan
  Hvad kan du selv gøre? Og hvordan følger du det til dørs? Hvad kan dine kolleger gøre? Og hvordan inviterer du dem ind? Hvad kan din leder gøre? Og hvordan inviterer du ham/hende ind? Hvilke resurser skal trækkes på for at muliggøre din ønskede forandring?

Dit fokus skal være på, at I som fællesskab støtter op om den ønskede meningsskabelse.

Inspiration fra hinanden

Gennemgang af gode ideer til at skabe mening i forandringer
- Nytænkning om de organisatoriske barrierer: Hvordan kommer I videre?
- Nytænkning om jeres personlige udviklingspunkter (hang-ups): Hvordan kommer du videre?
- Andre gode ideer?


Hjælp til (sam)arbejdet fra nu af:

Hvordan holder vi den psykologiske kontrakt for AMO-samarbejdet?

Gennem tydelig kommunikation der skal være både:
- Støttende (hjælpende/forstående) &
- Korrigerende (retningsanvisende/sanktionerende)

Dette er typisk ’det springende punkt’ og kræver løbende diskussion og afstemning

Hvem skal have lov til at korrigere dig? Og hvordan ønsker du det skal foregå?

Vi tager ’knasterne’ fra jeres virkelighed og banker til dem ind til de giver efter:
Hvordan kan/vil du i praksis både være tydelig omkring din egen rolle og dit eget ansvar samtidig med at du inviterer til/afkræver samme tydelighed af dine samarbejdspartnere i AMO-arbejdet?

Opmærksomhedspunkter:
Hvordan skaber du de nødvendige rammer til en kontinuerlig udvikling i den ønskede retning?
- Gennem tydelige og fællesgjorte mål
- Ved fastholdelse af et entydigt sprog om fælles forandrings-adfærd
- Ved en kontinuerlig brug af refleksionsrum der evaluerer på jeres forandringsadfærd

Program og praktik - print og tag med


 • Arrangement­sted

  Comwell Klarskovgaard
  Korsør Lystskov 30
  4220 Korsør
 • Tilmeldings­frist

  20. februar 2020
 • Arrangør

  Uddannelsesforbundet .
 • Kontakt­person

  Anne-Marie Otto
  amo@uddannelsesforbundet.dk

  Tine Mai Petersen
  tmp@uddannelsesforbundet.dk