Hvis du er dækket af en overenskomst, har du mulighed for at få tjenestefrihed af familiemæssige årsager.

Det giver ret til løn og fravær, hvis en nærtstående er døende, og ret til fravær uden løn, hvis en nærtstående er alvorlig syg eller handicappet.

Pasnings-, pleje- eller omsorgsorlov

Du har mulighed for at søge om pasningsorlov, hvis du ønsker at pleje en nærtstående som er alvorlig syg eller lider af et handicap. Du kan også søge om plejeorlov, hvis du ønsker at pleje en nærtstående, som ønsker at dø i eget hjem. Både pasningsorlov og plejeorlov får du bevilget af den kommune, hvor din pårørende bor.

Alle lønmodtagere uanset overenskomst har ret til ulønnet omsorgsorlov.

Læs om mulighederne herunder

Du kan søge om orlov til pasning, hvis du har en nærtstående med alvorlig sygdom eller handicap. Det er et krav, at du har tilknytning til arbejdsmarkedet.

En pasningsorlov er tidsbegrænset til maksimalt et halvt år. Pasningsperioden kan forlænges med indtil tre måneder, hvis særlige forhold taler for det.

Når du får pasningsorlov, bliver du ansat af den kommune, hvor den nærtstående har bopæl. Det er derfor denne kommune, du skal ansøge om ordningen.

Lønnen følger den maksimale dagpengesats ved ledighed. Pensionsbidraget er 12 procent, hvoraf kommunen betaler de otte procent.

Hvis du vil passe en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er du berettiget til plejevederlag. Du skal ansøge den kommune, hvor din pårørende bor. 

Det er en betingelse, at behandlingen anses for udsigtsløs, og at den syges tilstand er af en sådan karakter, at vedkommende kan blive passet i hjemmet.

Du får løn under plejeorloven. Som kompensation modtager din arbejdsgiver et plejevederlag, der er lidt højere end satsen for sygedagpenge.

Fra den 2. august 2022 er der indført en ret til omsorgsorlov. 

Den giver dig mulighed for at holde i alt 2 dages omsorgsorlov uden løn i 2022 gældende i perioden fra 2. august til 31. december.

Fra 2023 har du årligt ret til 5 dages ulønnet omsorgsorlov. Dagene kan holdes samlet eller enkeltvis, alt efter hvad du har behov for.

Omsorgsorlov kan bruges til at passe eller hjælpe:

  • egne børn
  • forældre
  • ægtefælle eller partner
  • en person, der bor i samme husstand 

Personen skal være alvorligt syg og have behov for væsentlig omsorg eller støtte på de dage, hvor du tager omsorgsorlov.

Hvis du ønsker at holde omsorgsorlov, skal du give din arbejdsgiver besked. Din arbejdsgiver har krav på at se dokumentation for, at du kan holde omsorgsorlov. Dokumentationen kan være fra en læge eller et sygehus, der bekræfter, at den person, som du skal hjælpe, har behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af sygdom i den periode, hvor du vil holde omsorgsorloven.

Du skal have været ansat i mindst 6 måneder hos arbejdsgiveren for at gøre brug af retten. Har du haft pasnings- eller plejeorlov i løbet af året, vil de dage blive fratrukket retten til omsorgsorlov.

Hvis du vil vide mere

Læs mere om pasnings- og plejeorlov
Orlov til pasning af syge og døende pårørende.Bekendtgørelse af lov om social service (§§ 118-119)

Læs mere om omsorgsorlovBorger.dk - omsorgsorlov