Du har mulighed for at søge om pasningsorlov, hvis du ønsker at pleje en nærtstående med en alvorlig sygdom eller et handicap. Du kan også søge om plejeorlov med plejevederlag, hvis du ønsker at pleje en nærtstående, som ønsker at dø i eget hjem.
Både pasningsorlov og plejeorlov får du bevilget af kommune.
Hvis du er dækket af en overenskomst, har du mulighed for at få tjenestefrihed af familiemæssige årsager, som giver ret til løn og fravær, hvis en nærtstående er døende, og ret til fravær uden løn, hvis en nærtstående er alvorlig syg eller handicappet.

Du kan søge om orlov til pasning, hvis du har en nærtstående med alvorlig sygdom eller handicap. Det er et krav, at du har tilknytning til arbejdsmarkedet. En pasningsorlov er tidsbegrænset til maksimalt et halvt år. Pasningsperioden kan forlænges med indtil tre måneder, hvis særlige forhold taler for det. Når du får pasningsorlov bliver du ansat af den kommune, hvor den nærtstående har bopæl.
Lønnen følger den maksimale dagpengesats ved ledighed. Kommunen betaler et pensionsbidrag på 12 pct., hvoraf de otte pct. er arbejdsgiverbetalt. Du skal kontakte din kommune for at søge om denne ordning.

Hvis du vil passe en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er du berettiget til plejevederlag. Det skal du søge kommunen om. Det er en betingelse, at behandlingen anses for udsigtsløs, og at den syges tilstand er af en sådan karakter, at vedkommende kan blive passet i hjemmet.
Plejevederlaget er lidt højere end sygedagepengesatsen. Hvis din arbejdsgiver betaler dig løn under plejeorloven, får arbejdsgiveren udbetalt plejevederlaget.

Er du omfattet af en overenskomst, har du ret til tjenestefrihed af familiemæssige årsager, hvis en nærtstående er døende, alvorligt syg eller handicappet. I første omgang skal du henvende dig til din kommune for at undersøge, om du opfylder betingelserne for at få pasningsorlov eller plejeorlov. Med en godkendelse fra kommunen har du krav på frihed fra arbejdet. Hvis der er tale om plejeorlov, får du løn under dit fravær, mens din arbejdsgiver får udbetalt plejevederlaget.

Hvis du vil vide mere

Læs mere om pasnings- og plejeorlov
Orlov til pasning af syge og døende pårørende.Bekendtgørelse af lov om social service 
(Særligt §§ 118-119 har betydning for plejeorlov.)