For at få en seniorordning kræver det, at der lavet en aftale lokalt, hvor du er ansat. Seniorordninger kan både være kollektive og individuelle.
Spørg din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl om, hvordan det er på din arbejdsplads.

Er du ansat i en kommune, får du årligt ret til ekstra fridage fra det år, du fylder 60. Er du ansat i staten, får du ret til ret til seniorbonus. Hvis du er ansat på en erhvervsskole, får du ret til nedsættelse af arbejdstiden med 175 timer årligt.

Hvis du er ansat på en kommunal overenskomst, har du som udgangspunkt ret til to senior-fridage med løn i det kalenderår, hvor du fylder 60.
Derefter stiger antallet af dage i takt med alderen til i alt fire dage således:

Kalenderår, hvor du fylder

Antal seniordage 

60 år

61 år

62 år og derover

4

Retten til seniordage er ikke afhængig af din anciennitet og gælder også, selvom du er nyansat.

Seniordagene skal holdes inden for kalenderåret og kan normalt ikke overføres til næste år. Du kan dog aftale med din arbejdsgiver at få seniordage overført.

Fridagene kan holdes som hele eller halve dage. Når du vil holde seniorfri, skal du give besked til din arbejdsgiver hurtigst muligt. Arbejdsgiveren skal sige ja til dit ønske, hvis ikke forhold på arbejdspladsen taler imod det.

Seniordagen udskydes til senere, hvis du bliver syg, før du skal holde den. Bliver du syg i løbet af seniordagen, betragtes den som afholdt.

Fratræder du dit job uden at have brugt dine seniordage, får du dem udbetalt. En seniordag svarer til 0,4 pct. af din sædvanlige årsløn.

Aldersreduktion (seniorordning)

Aftalen træder i kraft  1. januar 2022 for skoler, der har kalenderår som normperiode. For skoler, der har skoleår som normperiode, træder aftalen i kraft 1. august 2021

Alle lærere på erhvervsskoler har, når de fylder 60 år, ret til nedsat arbejdstid med op til 175 timer årligt mod tilsvarende lønnedgang men med fuld pension. For deltidsansatte er nedsættelse af arbejdstiden forholdsmæssig.

For lærere, der er født inden 31. juli 1956, gælder, at de, når de fylder 60 år og beder om det, har ret til nedsættelse af arbejdstiden med 175 timer årligt med fuld løn og pension. For deltidsansatte er nedsættelse af arbejdstiden forholdsmæssig.

For begge grupper gælder, at nedsættelsen af arbejdstiden sker fra den normperiode, hvor læreren fylder 60 år.

Der kan ikke gives overarbejdsbetaling i de normperioder, hvor arbejdstiden er nedsat. Hvis normen overskrides, afspadseres de overskydende timer i den efterfølgende normperiode i forholdet 1:1. 

Seniorbonus

Aftalen træder i kraft 1. april 2022.

Ansatte har fra og med det kalenderår, hvor de fylder 62 år, ret til en årlig seniorbonus, som udgør 0,8 procent af årslønnen. Seniorbonussen udbetales én gang årligt ved førstkommende lønudbetaling efter kalenderårets udløb. 

Konvertering af seniorbonus til seniordage eller pensionsbidrag

Den ansatte har ret til at konvertere seniorbonussen til betalte seniordage og/eller ekstra pensionsindbetaling

Betalte fridage (seniordage)
  • Seniordage skal som udgangspunkt afvikles som hele eller halve fridage. Efter aftale mellem skolen og den ansatte kan afviklingen dog ske i form af enkeltstående timer.
  • Skolen fastsætter efter drøftelse med den ansatte, hvornår seniordagene skal afvikles. Skolen skal så vidt muligt imødekomme den ansattes ønsker, medmindre arbejdets udførelse forhindrer det.
  • Ikke-afholdte seniordage falder væk ved kalenderårets udløb, medmindre de efter aftale bliver overført til det efterfølgende kalenderår. Hvis det ikke har været muligt for den ansatte at planlægge og afvikle sine seniordage i kalenderåret, fordi skolen har undladt at fastsætte, hvornår seniordagene skal afvikles, overføres ikke-afholdte seniordage til det efterfølgende kalenderår. Ved  ansættelsesforholdets ophør udbetales ikke-afholdte seniordage. 
Ekstraordinært pensionsbidrag
  • Seniorbonussen kan konverteres til pensionsbidrag.  Valget om dette træffes for ét år ad gangen. (0,8 procent af sædvanlig løn)
  • En ansat, der vælger at konvertere seniorbonussen, skal give skolen besked senest den 1. oktober året før, at bonussen ville være kommet til udbetaling.
  • Den ansatte skal give skolen besked om, hvilken pensionsordning det ekstraordinære pensionsbidrag skal indbetales til. Pensionsbidraget indbetales på samme tidspunkt, som seniorbonussen ville være blevet udbetalt.
  • Hvis den ansatte ikke giver skolen anden besked, bliver bidraget sat ind på den pensionsordning, som man har i sin overenskomst.

Ret til seniorbonus gælder ved siden af øvrige seniorordninger. Ved ansættelsesforholdets ophør udbetales en forholdsmæssig andel af bonussen.