Projekt Professionel Kapital er et samarbejdsværktøj, der er udviklet af GL i samarbejde med arbejdsmiljøekspert og tidligere professor Tage Søndergaard Kristensen. Værktøjet kan bruges til at undersøge medarbejdernes trivsel.
Alle erhvervsskoler og VUC-centre kan tilmelde sig projektet, men det er skolen, der skal stå for tilmeldingen. Tilmelding finder du nederst på siden.
Kontakt sekretariatet, hvis du vil vide mere, for eksempel hvis du ønsker råd om, hvordan du kan tage sagen op på din skole.

Afdækning af fysisk arbejdsmiljø

Uddannelsesforbundet tilbyder, at afdækningen af professionel kapital kan suppleres med en afdækning af det fysiske arbejdsmiljø. En afdækning af professionel kapital suppleret med afdækningen af det fysiske arbejdsmiljø lever op til Arbejdstilsynets krav til en fuld arbejdspladsvurdering (APV). 

Sådan foregår det

Når I deltager i projektet, skal alle ansatte besvare et spørgeskema med 50 spørgsmål udviklet særligt til uddannelsesinstitutionerne. Herefter vil et konsulentbureau fremlægge kortlægningens resultater, hvorefter ledelse og medarbejdere på opfølgningsseminarer udvælger, hvilke dele af arbejdsmiljøet de vil arbejde særligt med.
Deltager I både i afdækning af professionel kapital og fysisk arbejdsmiljø er der tale om to forskellige afdækninger, som vil ske tidsmæssigt forskudt fra hinanden. Adskillelsen sker, fordi afdækningen af professionel kapital er anonym og afdækningen af det fysiske arbejdsmiljø ikke er anonym.

Afdækning af professionel kapital

Afdækning af professionel kapital kan ses som et samarbejdsværktøj, og det vil derfor være naturligt, for eksempel i samarbejdsudvalget, at beslutte at afdække skolens professionelle kapital. Det kan også være tillidsrepræsentanten og medlemmerne, der vurderer, at det vil fremme samarbejdet på skolen at arbejde med skolens professionelle kapital og derfor tager initiativ til en afdækning. 

 

Professionel kapital er et begreb, udviklet af Andy Hargreaves og Michael Fullan. Det består af Social Kapital, Human Kapital og Beslutningskapital.

Social Kapital defineres således, at der lægges vægt på tre forhold:

  1. Det er en egenskab for hele arbejdspladsen.
  2. Social kapital er et begreb, der sætter fokus på kerneopgaven og den daglige drift.
  3. Den består af tre vigtige bestanddele: Tillid, samarbejdsevne og retfærdighed set i forhold til kerneopgaven.

Human Kapital-begrebet dækker personlig viden, færdigheder og kompetencer.

Beslutningskapital er et begreb, der dækker medarbejdernes evne til at træffe fagligt begrundede professionelle valg i komplicerede situationer.

En høj social kapital anses for det væsentligste parameter.

En række undersøgelser viser, at hvis en arbejdsplads har en høj professionel kapital, vil der typisk være en høj kvalitet i undervisningen, lavere frafald blandt eleverne/kursisterne, højere brugertilfredshed, lavt sygefravær blandt personalet og lavere personaleomsætning etc.

Det giver høj trivsel og godt arbejdsmiljø for lærere, ledere og øvrige medarbejdergrupper at levere en høj kvalitet i kerneydelsen med henblik på at skabe så dygtige elever og kursister som muligt.  

Med andre ord: Med en højere professionel kapital vil både produktiviteten og arbejdsmiljøet forbedres, og kvaliteten i undervisningen vil stige. 

En afdækning af professionel kapital kan udgøre den psykiske del af den lovpligtige APV og erstatte en trivselsundersøgelse.

Målet er, at konceptet helt eller delvist kan afløse de mange forskelligartede og ofte dyre trivsels- og APV-undersøgelser, som skolerne er forpligtede til at gennemføre.

Det anbefales, at skolerne afdækker den fysiske del af APV'en, som man tidligere har gjort på skolen. En opdeling af APV'en i en psykisk og fysisk del har samtidig den fordel, at den fysiske del kan gennemføres uden anonymitet, da det giver bedre mulighed for at følge konkret op på træk, lysforhold eller lignende.

Konceptet blev sat i gang i efteråret 2014, hvor en række skoler testede det. På baggrund heraf blev konceptet tilpasset, og langt over 100 skoler har nu haft glæde af det.

Både erhvervsskoler, VUC, almene gymnasier, HF-kurser, og private gymnasier har afdækket professionel kapital.

Resultaterne viser, at skolerne på mange måder er forskellige. Gennemgående har skolerne en høj human kapital og engagerede og loyale medarbejdere, der oplever høj grad af mening i arbejdet. Det er også et gennemgående træk, at der er en lav grad af anerkendelse både mellem kolleger og mellem ledelse og lærere og højt niveau af arbejde-privatlivskonflikt samt højt niveau af søvnbesvær.

Professionel kapital afdækkes ved hjælp af et spørgeskema med cirka 50 spørgsmål. Uddannelsesforbundet har indgået et samarbejde med arbejdsmarkedsforsker Tage Søndergård Kristensen, som har udviklet spørgeskemaet, der er tilpasset erhvervsskolerne og VUC og baseret på international forskning. Professionel kapital afdækkes anonymt, typisk for alle medarbejdere på arbejdspladsen, eventuelt opdelt efter funktion, afdeling eller andet. I spørgeskemaet spørges medarbejderne, om de underviser, hvis ikke, er der en række spørgsmål, som automatisk ikke skal besvares.

Spørgerammen til afdækning er opbygget efter denne skabelon

Spørgeskema - Afdækning af Professionel Kapital.pdf

Efter afdækningen tilbyder Uddannelsesforbundet og Gymnasieskolernes Lærerforening et opfølgningsseminar, der giver input til skolernes videre arbejde med professionel kapital med fokus på kerneydelsen. Evalueringerne af opfølgningsseminarerne har været utrolig positiv, og skolerne melder tilbage, at dagen sammen med Tage Søndergård Kristensen er givet godt ud og giver gode input til det videre arbejde på skolen.

Når skolen/institutionen afdækker professionel kapital, er det vigtigt, at:

  • Ledelse, lærere og andre medarbejdere samt tillidsrepræsentant har tid og lyst til at afdække skolens professionelle kapital og har viljen til at arbejde med at højne skolens professionelle kapital
  • Skolen vil arbejde for en høj svarprocent på spørgeskemaet
  • Ledelse, tillids- og arbejdsmiljørepræsentant og eventuelt et par lærere og/eller SU-medlemmer (i alt tre – fem personer) deltager i opfølgningsseminar. Deltagelse giver de bedste forudsætninger for det videre arbejde på skolen.

Uddannelsesforbundet tilbyder, at afdækningen af professionel kapital kan suppleres med en afdækning af det fysiske arbejdsmiljø.
 
I samarbejde med arbejdsmiljøkonsulent Gitte Leve Clausen og Gymnasieskolernes Lærerforening har Uddannelsesforbundet ​udarbejdet en spørgeramme til afdækningen af det fysiske arbejdsmiljø.
Gitte Leve Clausen har mange års erfaring med undervisning af gymnasiernes arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere på den lovpligtige brancherettede arbejdsmiljøuddannelse.

Selve undersøgelsen gennemføres - ligesom professionel kapital – ved hjælp af firmaet Frontavenues platform Safetynet.

En afdækning af professionel kapital suppleret med afdækningen af det fysiske arbejdsmiljø lever op til Arbejdstilsynets krav til en fuld arbejdspladsvurdering (APV).

Tilmelding

Tilmelding til fysisk arbejdsmiljø sker ved at tilvælge afdækningen, når skolen tilmelder sig professionel kapital.
Hvis en skole beslutter at afdække det fysiske arbejdsmiljø, sker det ud fra de samme deltagerdata, som skolen indsender til afdækning af professionel kapital og med de samme kontaktpersoner.

Afdækningerne af fysisk arbejdsmiljø og professionel kapital vil ske tidsmæssigt forskudt fra hinanden. Adskillelsen sker, fordi afdækningen af professionel kapital er anonym og afdækningen af det fysiske arbejdsmiljø ikke er anonym.
De to afdækninger bør derfor ikke forveksles. Undersøgelsen af det fysiske arbejdsmiljø er ikke anonym, fordi forhold relateret til denne del af arbejdsmiljøet sjældent er så følsomme, at anonymitet forbedrer pålideligheden og gyldigheden. Omvendt bliver mulighederne for at identificere og løse eventuelle problemer hurtigt og effektivt væsentligt bedre, når besvarelsen ikke er anonym.

Spørgsmål til undersøgelsen, der afdækker det fysiske arbejdsmiljø, kan rettes til konsulent Lene Vibjerg:  lvi@uddannelsesforbundet.dk

Skolen skal kun betale for at få afdækket sin professionelle kapital. Det koster 10.000 kroner. Den anden del som er opfølgningsseminariet er betalt af Uddannelsesforbundet.
Ønsker skolen også at få afdækket fysisk APV, koster det 5.000 kroner for denne del.

Tilmeldingsfrist er 1. februar for afdækning i foråret og 1. september for afdækning i efteråret. I tidsplanen kan plan for afdækning af professionel kapital og fysisk APV ses.

  Efterår 2021
Deadline for at meddele sekretariatet at skolen ønsker afdækning*) for både professionel kapital og fysisk apv

01.09.
Tilmeld skolen

Skolen indsender mailadresser mv.(gælder både professionel kapital og fysisk apv) 6.9.-17.9.
Gennemførelse af undersøgelsen
(gælder professionel kapital)
22.9.-8.10.
Gennemførelse af undersøgelsen
(gælder fysisk apv)
20.3.-3.4.​
Gennemførelsen af undersøgelsen til fysisk APV  28.10-11.11.
Skolen modtager rapport med resultater (gælderprofessionel kapital) 27.10.
Skolen modtager rapport med resultater (gælder fysisk apv) 24.11.​
Data til TeamArbejdslivs regressionsgrafer Senest 26.10
Seminar med opfølgning på resultaterne**) påprofessionel kapital 15.11. eller 17.11.​​
Slides til skolerne 18.11.

* På de udmeldte datoer er der plads til 15-20 skoler per dag. Derefter vil seminarierne blive suppleret på andre datoer.

 

Undersøgelser af professionel kapital forholder sig til den konkrete arbejdsplads, men en vigtig egenskab ved et godt koncept er, at man kan se sig selv i forhold til andre, og at der måles på dimensioner, der er relevante for uddannelserne. Derfor giver undersøgelsen den enkelte skole mulighed for at se egne resultater både i forhold til et landsgennemsnit og i forhold til andre institutioner. Når en skole afdækker igen, vil rapporten også vise det forrige resultat, så det er muligt at se udviklingen over tid.

Den enkelte skoles undersøgelsesresultater kendes alene af skolen selv, Tage Søndergaard Kristensen samt dataindsamlingsfirmaet Munintech.

Når I har afdækket skolens professionelle kapital, får I en rapport, hvor jeres samlede resultat kan ses i et enkelt overbliksbillede, og for hver dimension får I en side i rapporten, hvor I kan se jeres resultat i forhold til både landsgennemsnittet og et erhvervsskolegennemsnit (samt evt. tidligere afdækning). I kan også se de konkrete spørgsmål og svarfordelingen. Rapporten er opbygget, så den kan læses helt parallelt med håndbog om professionel kapital.

Eksempel på rapport

Noerre Snede Gymnasium - Afdækning af Professionel Kapital 2015.pdf

Bemærk ved læsning af tabeller, at gul markering betyder, at resultatet ligger på landsgennemsnittet eller maksimalt er 7,5 point højere eller lavere. Grøn markering betyder, at resultatet er bedre end landsgennemsnittet. Rød markering betyder, at resultatet er lavere end landsgennemsnittet.

Afdækningen er ikke en facitliste, men et redskab til dialog på skolen. Hvad der skal følges op på og hvordan, må afgøres på den enkelte skole. Til gavn for skolen og eleverne og for lærere og ledere.  

Umiddelbart efter, at skolen har modtaget rapport med skolens resultater, gennemføres opfølgningsseminar, hvor ledelsesrepræsentant, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og evt. et par lærere og/eller SU-medlemmer (i alt tre – fem personer) bør deltage, idet deltagelse giver de bedste forudsætninger for opfølgningsarbejdet på skolen.

Når man har fået resultatet af afdækningen, vil skolens arbejde med at tilbageoversætte resultatet begynde, og på seminaret gives der hjælp til denne tilbageoversættelse.

Uddannelsesforbundet og GL har udgivet en håndbog til brug for skolernes opfølgning. Håndbogen udleveres i forbindelse med opfølgningsseminaret.Professionel kapital - håndbog.pdf

Har I brug for en ekstern konsulent til at følge op på jeres afdækning?

Så har Uddannelsesforbundet og GL introduceret en række erfarne konsulenter til konceptet Professionel Kapital.Konsulenter, der kan hjælpe med at følge op på professionel kapital.pdf

Yderligere information

I kan få yderligere information ved henvendelse til Uddannelsesforbundets sekretariat,
tlf. 70 70 27 22, via mail til forhandlingsenheden eller en af konsulenterne:  

Tilmeld din skole